Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Analiza finansowa  

Linki
 • windykacja nale?no?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? windykacyjno-mediacyjn? zajmuj?ca si? odzyskiwaniem d?ugów.
Windykacj? polubown? prowadzimy w negocjacjach bezpo?rednich co pozwala
skróci? czas odzyskiwania nale?no?ci i zwi?ksza efektywno??
egzekwowanego d?ugu (78%).
Za zlecenie nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych, a naszym
wynagrodzeniem jest prowizja od wyegzekwowanej kwoty (ju? od 5%).
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • infofinanse - kredyty inwestycje podatki, waluty | infofinanse.netportale.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis oferuj?cy informacje ze ?wiata finansów. Codziennie aktualizowane artyku?y. Kredyty, inwestycje, podatki, waluty, banki, oferty, informacje. Darmowy newsletter codziennie rano. Je?li Twój zawód, to bankier. Je?li pracujesz w sektorze finansowym. Ten portal jest skierowany do Ciebie. To prawdziwe centrum info finanse. Je?li potrzebujesz informacji z zakresu: akcje finanse, lub przedsi?biorstwo finanse, albo: kredyty inwestycje podatki - tu znajdziesz wszystko, co Ci potrzebne.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dywersyfikacja, hedging - Dywersyfikuj.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?eli inwestujesz w fundusze inwestycyjne, nasz system stosuj?cy dywersyfikacj? i hedging pomo?e Ci wybra? te najefektywniejsze i bezpieczne. Metod? na udan? inwestycj? jest dywersyfikacja sk?adników portfela inwestycyjnego, dobór instrumentów finansowych, pozwalaj?cy na minimalizacj? ryzyka. Profesjonalnie przeprowadzonych inwestycji nie da si? straci?. Trzeba jedynie wiedzie?, jak to zrobi?. Portal publikuje narz?dzia niezb?dne do profesjonalnego inwestowania oraz materia?y zawieraj?ce informacje jak osi?gn?? jak najwi?kszy zysk przy jak najmniejszym ryzyku.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • D4 Konsulting
 • ocena:
 • ocena gości:
D4 dostarcza kompleksowe us?ugi doradztwa biznesowego.
Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Oferujemy wsparcie w zakresie planowania, wdro?enia i optymalizacji rozwi?za? strategicznych i operacyjnych zapewniaj?cych popraw? efektywno?ci funkcjonowania przedsi?biorstw oraz ich stabilny rozwój.
Doradzamy w zakresie strategii, promocji, ekspansji, komunikacji oraz fuzji i przej??.
Klientami D4 s? firmy polskie chc?ce rozwija? wspó?prac? w zakresie handlu i us?ug na rynkach europejskich, jak równie? firmy zagraniczne zainteresowane wej?ciem oraz rozwojem ich dzia?alno?ci na rynku polskim.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Rynki kapita?owe
 • ocena:
 • ocena gości:
Investorsi.pl - Serwis finansowy poruszaj?cy tematyk? rynków kapita?owych. Znajdziesz tu równie? oferty banków i ich porównanie: kredyty gotówkowe, konta, lokaty, karty kredytowe. Materia?y edukacyjne z zakresu analizy technicznej i analizy fundamentalnej poszerz? twoj? wiedz? na temat inwestowania w akcje, kontrakty terminowe, opcje, waluty i obligacje.
Znajdziesz w tym miejscu ciekawostki i nowo?ci ze ?wiata filmu razem z recenzjami.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Banki

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kredyty mieszkaniowe - Doradcy Bankexpert
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna przedstawia aktualne promocje na kredyty mieszkaniowe, gotówkowe oraz kontakt bezpo?redni do niezale?nych doradców kredytowych. Portal stanowi ?wietn? alternatyw? dla tradycyjnych wizyt w oddzia?ach bankowych, gdy? wszystkie oferty przygotowywane s? bezpo?rednio przez instytucje finansowe. Ponadto w portalu znale?? mo?na aktualno?ci ze ?wiata banków, notowania i indeksy gie?dowe, a tak?e profesjonalne analizy eksperckie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty mieszkaniowe
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Kredyty

Data dodania: Nov 20, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Presti dla firm - presti w biznesie, portal biurowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasz portal ?wiadczy us?ugi w internecie na rynku polskim i europejskim dla firm z szeroko poj?tej bran?y biurowej , rynku nieruchomo?ci , pozwalaj?ce dotrze? do odbiorców szukaj?cych ofert zwi?zanych z organizacja biura (firmy) poprzez prezentacje firm uzyskuj? oni dost?p do poszukiwanych informacji w sposób kompleksowy, pozwalaj?cy na szybki kontakt w celu zamówienia konkretnej us?ugi w najbardziej im odpowiadaj?cym miejscu.

Portal s?u?y tak?e nawi?zywaniu nowych kontaktów miedzy firmami. Serwis jest równie? kierowany do ludzi którzy odnie?li sukces zawodowy jak i ludzi m?odych chc?cych go odnie??.

Portal jest przeznaczony dla ludzi ceni?cych sobie styl i smak ?ycia przez prezentowanie dobrej marki w otaczaj?cym nas ?wiecie (w biznesie , kulturze i sztuce, modzie , rozrywce na wysokim poziomie ).
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Specjalista ds. bezpiecze?stwa gospodarczego
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna imienna specjalisty ds. bezpiecze?stwa obrotu gospodarczego i windykacji: obs?uga prawno-finansowa, detektywistyka i kryptografia komputerowa. Sprawy karne, cywilne i administracyjne. Obs?uga radcowska wszelkich sporów s?dowych przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi. Wybrane publikacje ksi??kowe oraz reporta?e autora dot. przest?pczo?ci zorganizowanej oraz polskiego systemu legislacyjnego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Broker ubezpieczeniowy Ryszard Nie?orawski
 • ocena:
 • ocena gości:
Broker ubezpieczeniowy Ryszard Nie?orawski. Profesjonalna obs?uga w zakresie wszystkich rodzajów ubezpiecze?, ubezpieczenia firm, ubezpieczenia na ?ycie. Broker oferuje swoj? pomoc przy obliczaniu emerytury. Kontakt z brokerem mo?liwy na terenie Trójmiasta: Gda?sk, Gdynia, Sopot oraz Rumia, Reda, Wejherowo. Dodatkowo broker udziela korepetycji z inwestowania na gie?dach ca?ego ?wiata.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. OFE

 • OFE
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona po?wi?cona jest Otwartym Funduszom Emerytalnym - OFE. Jej podstaw? jest niezale?ny ranking funduszy emerytalnych. Jest drogowskazem przy wyborze OFE, Zawiera aktualne notowania firm pod wzgl?dem stopy zwrotu, prowizji pobieranej przez firmy zarz?dzaj?ce funduszami, wielko?ci funduszy pod wzgl?dem ilo?ci cz?onków i posiadanego kapita?u. Korzystaj?c ze strony mo?emy dokona? wyboru OFE, a tak?e zmieni? OFE na aktualnie najlepsze. Pomocy udzieli? nam mo?e niezale?ny ekspert. Nie czekaj, sprawd? ju? teraz.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Feb 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags