Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne  

Linki
 • Jak dosta? dotacj?
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li szukasz odpowiedzi na pytanie jak otrzyma? dotacj? europejsk? musisz odwiedzi? Portal Funduszy Europejskich, stanowi on punkt informacyjny dla osób poszukuj?cych tego typu informacji. W ramach portalu dzia?a wyszukiwarka dotacji dzi?ki której w prosty i szybki sposób znajdziesz wszelkie odpowiedzi. Ju? nie zastanawiaj si? d?u?ej jak dosta? dotacj?, wejd? i sam sprawd?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biuro Rachunkowe Kraków - KONTO
 • ocena:
 • ocena gości:
Wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystaj?ca z mo?liwo?ci jakie stwarza firma - sta?ego dost?pu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych. ?wiadczymy us?ugi w zakresie: prowadzenia ksi?g rachunkowych spó?ek i osób fizycznych, prowadzenia ksi?gowo?ci wspólnot i spó?dzielni mieszkaniowych, prowadzenia podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów, ewidencji rycza?tu, pe?nej obs?ugi kadrowo-p?acowej, wyprowadzania zaleg?o?ci. Oferujemy mo?liwo?? dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Piotr Chmiel - Kancelaria Prawna Rzeszów, obs?uga prawna, radcy prawni, adwokaci, Rzeszów
 • ocena:
 • ocena gości:
Prowadzona przeze mnie Kancelaria Prawna specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, znajduj?cych si? w ró?nych stadiach swojego rozwoju, w tym w upad?o?ci.

Kancelaria utrzymuje sta?? wspó?prac? z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi i aplikantami. Posiada równie? sta?y kontakt ze ?rodowiskiem naukowym, w szczególno?ci z wybitnymi specjalistami prawa gospodarczego i mi?dzynarodowego w tym europejskiego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ro?liny cebulowe
 • ocena:
 • ocena gości:
W tej chwili w Naszym sklepie dost?pna jest oferta wiosenna na sezon 2009.

Tworz?c ofert? b?dziemy starali si? wprowadza? nowo?ci wchodz?ce na polski rynek, oraz b?dziemy wybiera? produkty o bardzo dobrej jako?ci.

Zapraszamy do zakupów

Cebulki Kwiatowe, Bulwy Bylin Oraz K??cza Ro?lin Ozdobnych Do Posadzenia w Ogrodzie i Nie Tylko. Hurt, Detal. Kwiaty, ro?liny cebulowe, ro?liny ogrodowe, kwiaty ogrodowe, kwiaty cebulowe, Cebule kwiatowe, cebulki kwiatowe, tulipany, krokusy, narcyzy, hiacynty, byliny i k??cza.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo personalne
 • ocena:
 • ocena gości:
Doradztwo personalne jest nasz? specjalno?ci?, posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w selekcji i rekrutacji kandydatów, dzi?ki czemu mo?emy Wam zagwarantowa? us?ugi na najwy?szym poziomie profesjonalizmu. Do ka?dego zadania podchodzimy z ogromnym zaanga?owaniem, na pocz?tku dok?adnie poznajemy Pa?stwa potrzeby i wymagania, a nast?pnie je realizujemy. Ch?tnie dokonujemy analizy potrzeb personalnych z naszymi Klientami, otrzymuj?c w ten sposób najbardziej efektywne rozwi?zania personalne w firmie Klienta.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zainteresowania zawodowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Test wskazuj?cy Twoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Test ten jest znakomitym narz?dziem przy poszukiwaniu nowej pracy, gdy? mo?e pomóc podj?? decyzj? dotycz?c? wyboru na wykonywany zawód w przysz?o?ci. Wystarczy oznaczy? swoje cechy charakteru, zgodne z Twoimi zainteresowaniami, a algorytm testu dokona obszernej analizy Twoich zawodowych predyspozycji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Biznes Ekonomia > Praca
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Testy rekrutacyjne dla pracowników
 • ocena:
 • ocena gości:
Wybierasz si? w najbli?szym czasie na rozmow? kwalifikacyjn? i martwisz si? mo?liwymi pytaniami lub testami zawodowymi? Nie przejmuj si?! Prezentujemy dla Ciebie specjalny serwis pracy, w którym znajdziesz wiele testów zawodowych i rekrutacyjnych, znajdziesz odpowied? do której pracy najlepiej si? nadajesz, jakie masz predyspozycje zawodowe. W serwisie s? ponadto poruszane ogólne tematy psychologii pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Biznes Ekonomia > Praca
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy
 • Rekrutacja pracowników
 • ocena:
 • ocena gości:
Rekrutacja pracowników to cz?sto ?mudna i nie zawsze trafna inwestycja. Pomo?emy Ci dobra?
odpowiednich na dane stanowisko pracowników, zarówno specjalistów jak i kadr? zarz?dzaj?c?.
Przeprowadzana przez firm? Inwenta rekrutacja pracowników ma charakter rekrutacji bezpo?redniej
oraz selekcji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • konferencje Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li poszukujesz miejsca na zaaran?owanie szkolenia firmowego w portalu znajdziesz wspania?y dom go?cinny czy dom wypoczynkowy konferencyjny na dowolnie du?? konferencj? we Wroc?awiu. Wroc?aw to urokliwe miasto, oferuj?ce wiele knajp i wystaw, które mog? sta? si? miejscem odpoczynku po konferencji, dlatego warto konferencj? zorganizowa? w?a?nie w tym pi?knym mie?cie. Zorganizuj konferencj? dla swoich pracowników w cudownym mie?cie Wroc?awiu, tutaj odkryjesz zawsze ciekawe miejsca na szkolenia. Posiadamy zdj?cia znakomitych zajazdów, które udost?pniaj? sale konferencyjne z ustawieniem teatralnym oraz xero.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 2.00 Głosów: 1
 • Doradztwo i pomoc przy ISO
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma consultingowa Ms-consulting zajmuje si? doradztwem gospodarczym m.in. systemów zarz?dzania funduszy europejskich, dotacjami unijnymi oraz dotacjami na innowacje . Swoj? ofert? kieruj? jest do ju? istniej?cych przedsi?biorstw, które chc? si? pr??nie rozwija?. Pomaga stara? si? o uzyskanie dotacji unijnych i inwestycyjnych. Firma przeprowadza równie? szkolenia z zakresy jako?ci, Bezpiecze?stwo i jako?? w przemy?le spo?ywczym, ?rodowisko, BHP.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Mar 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags