Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza  

Kategorie

Rachunkowo?? (96)


Linki
 • forum o biznesie
 • ocena:
 • ocena gości:
Biznesforum.nsv.pl - to nowo powsta?e forum o biznesie, pisaniu biznes planu, zak?adaniu i prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, inwestowaniu i pomna?aniu ?rodków pieni??nych. Na forum przeczytasz tak?e o podatkach, odprowadzaniu sk?adek ZUS, uzyskasz tak?e inne porady prawne. Je?li planujesz otwiera? w?asn? firm? lub ju? j? prowadzisz, to jest to foirum dla Ciebie. Ju? wkrótce na forum rusza konkurs, z nagrodami o warto?ci kilku tysi?cy z?, zapraszamy do rejestracji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Internet > Fora dyskusyjne

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Oprawa prac, wydruki, ksero - Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Copy Student oferuje pe?ny zakres us?ug niezb?dny przy przygotowaniu materia?ów potrzebnych do nauki: ksero (czarno-bia?e i na folii), skanowanie i skanowanie OCR, wydruki laserowe na papierze i folii, formatowanie, archiwizacja na dowolnym no?niku a na koniec mi?kka b?d? twarda oprawa prac lub bindowanie i termobindowanie. Istnieje mo?liwo?? pozostawienia u nas materia?ów do xero lub prac do oprawienia i odbioru ich w pó?niejszym, umówionym terminie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Drukarnie
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szukam inwestora, sprzeda? firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Celem b?d?cego cz??ci? mi?dzynarodowej grupy kapita?owej PressitOn portalu PressitOn Finance jest umo?liwianie nawi?zania wspó?pracy pomi?dzy firmami zainteresowanymi pozyskaniem wsparcia finansowego, a inwestorami posiadaj?cymi kapita? oraz pomi?dzy sprzedaj?cymi i kupuj?cymi przedsi?biorstwa. Firma oferuje równie? pe?en zakres us?ug dla przedsi?biorstw na ka?dym etapie dzia?a? od stworzenia biznes planu i strategii rozwoju przez analizy ekonomiczne i finansowe do bezp?atnej wyceny przedsi?biorstwa.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Firmy wg bran?

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Katalog firm
 • ocena:
 • ocena gości:
W dzisiejszych czasach bardzo du?o ludzi korzysta z Internetu. Jest on bardzo du?ym u?atwieniem zarówno w firmie jak i w domu. Dzi?ki niemu mo?emy za?atwi? bardzo du?o spraw, nie wychodz?c z domu.
Jedn? z najcz??ciej przegl?danych stron jest katalog firm. W nim odszukamy wszystko co nas interesuje. Spis firm, dla dodatkowego u?atwienia podzielony jest na liczne kategorie. przez to jeszcze ?atwiej i szybciej wyszukamy interesuj?ce nas informacje i dane. Ka?da kategoria dotyczy innej bran?y, w taki sposób, aby osoba chc?ca odszuka? na przyk?ad t?umacza przysi?g?ego nie musia?a przegl?da? og?osze? motoryzacyjnych. Katalog przedsi?biorstw zamieszczony w Internecie jest bardzo rozbudowany i dost?pny dla ka?dego. Na pewno korzystanie z niego jest o wiele wygodniejsze ni? szukanie tego co jest nam potrzebne w jakich? gazetach z og?oszeniami, czy np. w telegazecie.
Nasz katalog firm jest bardzo przydatny, a wyszukiwanie w nim czegokolwiek jest prawdziw? przyjemno?ci?. Odwiedzaj?c nasz spis firm nie trzeba ju? traci? wiele czasu na odnalezienie konkretnej informacji.
Kategoria:   Internet > Portale
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Prowadzenie firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis w ca?o?ci po?wi?cony prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej, publikujemy tutaj porady i wskazówki w prowadzeniu w?asnej firmy, liczymy na Pa?stwa czynny udzia? w jego tworzeniu. Mamy nadzieje ?e znajd? Pa?stwo tutaj pomocne informacje, przydatne w prowadzeniu i rozwoju waszej dzia?alno?ci. Porady biznesowe dla przedsi?biorców, zmiany w prawie, aktualne opinie ekspertów o sytuacji na rynku, porady w co i kiedy warto zainwestowa?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo podatkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jako doradca podatkowy mam du?e rozeznanie w dziedzinie prawa podatkowego. Podatki po?rednie i bezpo?rednie ( PIT, VAT, PCC). Pomog? okre?li? ryzyko podatkowe przy wszystkich typach transakcji oraz pomog? wybra? optymalne rozwi?zania i ustali? strategie podatków optymalnych, aby nie popa?? w k?opoty z urz?dami skarbowymi. Cho? fiskus przyjazny ale konsekwentny, ma swoje narz?dzia takie jak ustawa karna-skarbowa. ?wiadczone us?ugi doradcze wykonuj? zgodnie z etyk? zawodow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sprz?tanie biur, sprz?tanie mieszka?, sprz?tanie po remoncie, sprz?tanie po budowie, pranie dywanów,
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma dostarcza profesjonaln? us?ug? sprz?tania dostosowan? ka?dorazowo do specyficznych potrzeb Klienta: sprz?tanie biur, sprz?tanie mieszka?, sprz?tanie po remoncie, pranie wyk?adzin, pranie dywanów, pranie tapicerki, usuwanie roztoczy i alergenów, pranie tapicerki samochodowej. Nasza firma dostarcza profesjonaln? us?ug? sprz?tania dostosowan? ka?dorazowo do specyficznych potrzeb Klienta. W firmie wprowadzili?my system ankiet i wywiadów bezpo?rednich z Klientami i pracownikami, aby stale podnosi? jako?? ?wiadczonych us?ug.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ksi?gowo?? toru?
 • ocena:
 • ocena gości:
Biuro Ksi?gowe ASTOR Toru? ?wiadczy pe?n? ksi?gowo?? a tak?e prowadzenie spraw p?ac i zwi?zanych z deklaracjami ZUS toru?. Prace te wykonujemy na w?asnym oprogramowaniu, b?d? na ?yczenie klienta na jego oprogramowaniu i w miejscu jego firmy. Oferujemy pomoc dla nowych przedsi?biorców zamierzaj?cych rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?. Mamy bogate do?wiadczenie zawodowe w bran?y budowlanej i zwi?zane z handlem hurtowym i detalicznym a w tym zwi?zane z eksportem i importem towarów. Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi podatkowe Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo Eres to Spó?ka Doradztwa Podatkowego, która dzia?a na rynku us?ug us?ug podatkowych oraz ksi?gowo?ci ju? od 1991 roku. Z pocz?tku jako spó?ka cywilna dwóch licencjonowanych doradców podatkowych, natomiast w tym momencie jako Spó?ka Doradztwa Podatkowego, wpisana na list? Ministerstwa Finansów oraz posiadaj?ca uprawnienia do ?wiadczenia us?ug doradztwa podatkowego. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo eklologiczne
 • ocena:
 • ocena gości:
AURA Centrum Doradztwa Ekologicznego jest firm?, dzia?aj?c? na terenie województwa dolno?l?skiego oraz o?ciennych województw. Podstawowym profilem naszej dzia?alno?ci jest ?wiadczenie us?ug w zakresie ochrony ?rodowiska, zarówno doradczych jak i sporz?dzania dokumentacji. Zajmujemy si? równie? nadzorem oraz realizacj? inwestycji w oparciu o Prawo Budowlane.
AURA CDE powsta?a, aby u?atwi? i usprawni? Pa?stwu i tak trudne poruszanie si? w prawie Ochrony ?rodowiska.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags