Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy  

Linki
 • Ubezpieczenia Ergo Hestia Rzeszów
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na stronie Agencji Sopockiego Towarzystwa Ubezpiecze? Ergo Hestia S.A.
STU Ergo Hestia SA to jedno z trzech wiod?cych towarzystw ubezpiecze? maj?tkowych w Polsce. To pierwsze i najwi?ksze towarzystwo, które powsta?o w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocn? pozycj? na rynku potwierdzaj? wyniki finansowe oraz liczne nagrody.
STU Ergo Hestia SA zosta?o zarejestrowane 30 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej z 1990 roku. Firma za sw? patronk? przyj??a Hesti? - mitologiczn? opiekunk? ogniska domowego. Ergo Hestia oferuje pe?en wachlarz ubezpiecze? dla przedsi?biorstw i klientów indywidualnych.


Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? ubezpieczenia gospodarcze, tj:

* komunikacyjne (AC OC NNW)
* maj?tkowe
* osobowe
* odpowiedzialno?ci cywilnej
* ochrony prawnej

oraz ubezpieczenia na ?ycie, w tym:

* na ?ycie i do?ycie
* posagowe
* z funduszami inwestycyjnymi
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Biznes Ekonomia > Kredyty mieszkaniowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Inwestforum.pl - Forum o inwestowaniu- Czyl jak zarobiÄ�? Inwestycyjne i ekonomia w najlepsz
 • ocena:
 • ocena gości:
Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Internet > Fora dyskusyjne

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Informacje gospodarcze
 • ocena:
 • ocena gości:
Porady finansowe dla przedsi?biorców, najnowsze notowania gie?dy, informacje gospodarcze, kursy walut. Doradztwo finansowe to najkorzystniejsze i najlepsze porady w ro?nych sytuacjach finansowych. W co op?aca si? zainwestowa?. Jak zarabia? na inwestycjach. Jak efektywnie dba? o swoje finanse. Pomagamy w wyborze najlepszej oferty, za?atwieniu formalno?ci zwi?zanych z procedurami kredowymi czy inwestycyjnymi.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wp?yw gospodarki na biznes
 • ocena:
 • ocena gości:
Informacje na temat wp?ywu gospodarki na biznes, zale?no?ci gie?dowe, porady dla przedsi?biorców, regulacje prawne, wszystko w jednym miejscu. W jaki sposób nale?y post?powa? z klientami, aby sprzeda? nie stanowi?a problemu, jak rozwija? swoje umiej?tno?ci w zdobywaniu i utrzymywaniu zadowolonych klientów. Poradnik internetu dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biznes w praktyce
 • ocena:
 • ocena gości:
E-biznes - co to jest, poznaj jego tajemnice, dowiedz si? jak zwi?kszy? liczb? swoich klientów i skutecznie promowa? swoje produkty. Znajdziesz tutaj wszystko co powiniene? widzie? na ten temat. Nasze artyku?y przygotowane s? w taki sposób aby by?y zrozumia?e dla ka?dego niezale?nie od stopnia zaawansowania czytelnika. Mamy nadzieje ?e znajdziesz tutaj dok?adnie to czego potrzebujesz, je?eli jednak tak si? nie stanie skontaktuj si? z nami, postaramy si? szybko udzieli? odpowiedzi.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nowinki gospodarcze
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal o wszystkim co ma wp?yw na wielko?? Twojego portfela, jak oszcz?dza? w sposób nie uprzykrzaj?cy ?ycia, opinie i porady ekspertów. Informacja o zawarto?ci witryn. Informacje ze ?wiata gospodarki, wiadomo?ci z gie?dy, wszystko o emeryturach i inwestycjach. Obowi?zki certyfikacji energetycznej budynków i mieszka? oraz nowo oddawanych do u?ytku.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • e-skarbiec.pl - SKLEP NUMIZMATYCZNY - MONETY KOLEKCJONERSKIE
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep Numizmatyczny e-skarbiec.pl zajmuje si? sprzeda?? wspó?czesnych monet kolekcjonerskich. Specjalno?? sklepu to monety Kazachstanu, monety Ukrainy, monety Bia?orusi, monety Naddniestrza, monety ?otwy, srebrne, z?ote i nie tylko. Monety lustrzane o niskim nak?adzie i pi?knym wygl?dzie które stanowi? równie? bardzo dobr? inwestycj?. W sklepie mo?na kupowa? przez 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu. Wszelkie dodatkowe informacje znajduj? si? na stronie sklepu.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Kolekcjonerzy
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Inwestycje alternatywne
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis o alternatywnych sposobach inwestowania. Inwestycje alternatywne oraz inwestycje niestandardowe. Inwestycje w obrazy olejne, monety kolekcjonerskie, z?oto, kamienie szlachetne. Inwestowanie i spekulacje walutami i kontraktami terminowymi na waluty. Lokaty strukturyzowane – czym s? i gdzie je za?o?y?. To i inne informacje i artyku?y o inwestycjach alternatywnych znajdziesz w naszym serwisie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Lokaty bankowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Na tym serwisie opisujemy oraz porównujemy lokaty bankowe. Konto bankowe a lokata bankowa ma wiele ró?nic i podobie?stw, które jednak mo?na bardzo prosto zdefiniowa?. Najwa?niejsze jest chyba to, ?e w jednym i w drogim przypadku zabezpieczamy nasze pieni?dze. Nie musimy ju? ich kolekcjonowa? pod dywanem czy w skarpetkach i innego rodzaju produktach. Dowiedz si? jakie s? zalety lokat bankowych oraz jakie minusy maj? lokaty bankowe w stosunku do innych form inwestycji. Na naszej mo?esz za?o?y? lokat? w jednym z banków.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Leasing finansowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis finansowy o leasingu. Leasing jest specyficzn? transakcj?, w której bior? zawsze udzia? trzy ró?ne strony. Najwa?niejszy jest oczywi?cie ten, który wszystko finansuje, a wi?c leasingodawca. Na ogó? jest to po prostu firma, która wyk?ada pieni?dze na zakupy przedmiotów, które kto? bierze w leasing. Opisujemy wady i zalety leasingu jako alternatywnej formy pozyskiwania kapita?u w stosunku do kredytu. Przedstawiamy podzia? leasingu oraz oferujemy mo?liwo?? wzi?cia leasingu online.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Banki
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags