Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia > Przetargi  

Linki
 • Otwarty serwis pracy - praca, oferty pracy i biznes og?oszenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz pracy, pracownika, firmy do wspó?pracy? Doroboty.com.pl to najnowsze oferty pracy, outsourcing i skuteczna reklama us?ug Twojej firmy. Nasz serwis ??czy w sobie oferty tradycyjnego serwisu pracy, z serwisem B2B, ofertami przetargów i mo?liwo?ci? reklamy w internecie. Ponadto mo?na tu wstawi? link do swojego og?oszenia, które ju? w sieci istnieje lub do strony internetowej swojej firmy. Zwi?kszy to szans? dotarcia do zainteresowanej grupy docelowej. Zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Internet > Og?oszenia

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Przetargi, nieruchomo?ci, zapytania ofertowe, rynek finansowy, zapowiedzi inwestycji - bizzone.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Bizzone.pl to specjalistyczny vortal dostarczaj?cy informacji o szansach biznesowych. Serwis skierowany do firm, które chc? zwi?ksza? sprzeda?, uruchamia? nowe dzia?alno?ci lub inwestowa? na gie?dzie. Ju? od 1997 roku zespó? monitoruje dziesi?tki tysi?cy ?róde? informacji z ca?ej Europy w poszukiwaniu atrakcyjnych szans biznesowych. Dzi?ki ponad 1000-osobowej wysoko wykwalifikowanej za?odze, zapewnia dost?p do szerokiej, codziennie aktualizowanej, bazy szans biznesowych.
przetargi, wyniki przetargów, zapytania ofertowe, przetargi budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia na dostawy, nieruchomo?ci, mieszkanie, dom, dzia?ka, gara?, lokal u?ytkowy,
Kursy walut, gie?da, stopy, notowania, parkiet, analiza finansowa, kredyty, online, ekonomia, waluty, kurs walut, euro, gie?da papierów, archiwum, obligacje, kredyt, fundusze inwestycyjne, kantory, emerytury, GPW, fundusze emerytalne, kursy, finanse, kurs euro, inwestycje planowane, inwestycje zagraniczne, zapowiedzi inwestycji, zapowiedzi inwestycyjne, nowe inwestycje – To wszystko znajdziesz w Bizzone.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Przetargi
Internet > Og?oszenia
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo podatkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jako doradca podatkowy mam du?e rozeznanie w dziedzinie prawa podatkowego. Podatki po?rednie i bezpo?rednie ( PIT, VAT, PCC). Pomog? okre?li? ryzyko podatkowe przy wszystkich typach transakcji oraz pomog? wybra? optymalne rozwi?zania i ustali? strategie podatków optymalnych, aby nie popa?? w k?opoty z urz?dami skarbowymi. Cho? fiskus przyjazny ale konsekwentny, ma swoje narz?dzia takie jak ustawa karna-skarbowa. ?wiadczone us?ugi doradcze wykonuj? zgodnie z etyk? zawodow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Agencja Reklamowa Nowy S?cz
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja Reklamowa w Nowym S?czu IMSTUDIO.pl

Profesjonalny projekt reklamy zawsze wzbudza? i b?dzie wzbudza? zaufanie klientów, dlatego ka?da firma aby przekona? o w?asnym profesjonalizmie powinna prezentowa? reklamy wy??cznie najwy?szej jako?ci.

Lepiej Widoczni to grupa niezale?nych projektantów, którzy ??cz? swój talent i do?wiadczenie w ofert? us?ug w zakresie reklamy. Do?wiadczenie pozwala nam projektowa? oraz wykonywa? profesjonalne prace. Natomiast talent sprawia, ?e s? one atrakcyjne i estetyczne. Przekonali?my si? , ?e ?cis?a wspó?praca i uwa?ne s?uchanie klienta przynosi najlepszy efekt.

Studio graficzne

Wiedza oparta na do?wiadczeniu, ?wie?e spojrzenie na realizowane tematy, kreatywne podej?cie do projektu i ci?g?e poszukiwanie nowych rozwi?za? ? oto g?ówne atuty naszego studia. Nasze projekty cechuje estetyczno?? wykonania oraz czytelny przekaz.

Podejmuj?c wspó?prac?, s?u?ymy rad? i dzielimy si? swoim do?wiadczeniem, cenimy sobie ?cis?? wspó?prace z klientem na ka?dym etapie realizacji projektu. Zadbamy o ka?dy szczegó? projektu, aby osi?gn?? zamierzony cel. Wysoka jako?? i estetyka jest dla nas standardem. Przy kompleksowych realizacjach

IMSTUDIO a strony WWW

Proponujemy Pa?stwu profesjonalne projektowanie strony internetowej i funkcjonalne strony internetowe (strony WWW). Projektujemy funkcjonalne, estetyczne i niezawodne witryny internetowe. Szczególny nacisk k?adziemy na szat? graficzn? strony oraz intuicyjn? nawigacje. Projektowanie stron internetowych jest nasz? pasj?, nasz zespó? grafików i webmasterów skutecznie ??czy zmys? praktyczny z zaci?ciem artystycznym.

Oferujemy pe?en zakres us?ug zwi?zanych z tworzeniem stron - strony statyczne, strony www z cms, sklepy internetowe, strony flash.
Kategoria:   Marketing Reklama > Reklama w internecie
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zlecenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?kszy polski serwis z darmowymi og?oszeniami pracy dla wolnych strzelców. Zlecaj prac? wykonawcom, szukaj zlece? do wykonania. To pierwszy tego rodzaju serwis na polskim rynku gdzie ka?dy wykonawca i zleceniodawca mo?e wystawi? dok?adn? recenzje po wykonaniu us?ug. Serwis posiada mo?liwo?? tworzenia swojego portfolio co u?atwia znalezienie pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Praca - budownictwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?kszy portal z darmowymi og?oszeniami budowlanymi. Zlecaj prac? najlepszym wykonawcom, szukaj pracy do wykonania. Ka?dy budowlaniec ma okazj? znale?? prac? dla siebie - aby u?atwi? wyszukiwanie katalog zosta? podzielony na województwa. Je?li chcesz zleci? prace budowlane, remont ta strona jest przeznaczona dla Ciebie. Dodaj swoje zlecenie budowlane ju? teraz lub szukaj pracy do wykonania.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Dec 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Eurowent.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównym zakresem naszej dzia?alno?ci jest produkcja oraz dystrybucja elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji. Produkujemy kana?y prostok?tne, okr?g?e, kszta?tki, t?umiki ha?asu, elementy dachowe, skrzynki rozpr??ne. Na pó?kach magazynowych znajduj? si? przewody, kszta?tki okr?g?e, przewody elastyczne, ta?my samoprzylepne, uszczelki, elementy monta?owe. Ponadto zajmujemy si? dystrybucj? urz?dze? renomowanych firm : Systemair, Soler & Palau, Harmann, Uniwersal. Inne produkty sprowadzamy z rynku europejskiego i azjatyckiego.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Kraje Miasta Regiony
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: May 19, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Przetargi
 • ocena:
 • ocena gości:
Jako jedyny portal dajemy ca?? ofert? dost?pnych przetargów. Sygnalizujemy Pa?stwa codziennie o nowych propozycjach z bran?y. Dzi?ki temu ?adna gor?ca propozycja nie pozostanie przeoczona czy zagubiona. Posiadamy rozliczne pakiety dedykowane dla ka?dego zaabsorbowanego niniejsz? tematyk?. Co wi?cej wykonalne jest tak?e wysy?anie dogl?dania o obecnych ofertach.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Przetargi
Edukacja Nauka > Wydawnictwa
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Jul 18, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Og?oszenia bezp?atne
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis umo?liwia dodanie og?oszenia na zakup towarów lub us?ug z dowolnej kategorii oraz bran?y. Mechanizm dodania og?oszenia jest szybki i zarazem bardzo prosty. Wystarczy skorzysta? z umieszczonego na stronie formularza i opisa? w nim krótko parametry towaru lub us?ugi, któr? zamierzamy kupi?. Informacja o dodanym og?oszeniu przesy?ana jest do bazy dostawców, którzy przygotowuj? oferty zgodne z przedstawionymi wymaganiami. Nast?pnie firmy kontaktuj? si? z klientem w celu zaprezentowania swoich propozycji realizacji danego zlecenia. Klient, maj?c do wyboru wiele ofert firm, mo?e wygodnie porówna? je miedzy sob? i spo?ród nich wybra? t?, która spe?nia jego oczekiwania.
W?ród towarów i us?ug, o które najcz??ciej pytaj? u?ytkownicy, znajduj? si? przede wszystkim materia?y budowlane, wyposa?enie wn?trz, us?ugi budowlane i transportowe, opa? i paliwa, sprz?t komputerowy oraz RTV / AGD, us?ugi remontowo - wyko?czeniowe, kredyty i po?yczki, dotacje unijne oraz wiele innych.
W kilkudziesi?ciotysi?cznej bazie firm zarejestrowanych w serwisie znajduj? si? dostawcy z ca?ej Polski i nie tylko. Dzi?ki temu, po dodaniu og?oszenia mo?emy spodziewa? si? ofert firm ?wiadcz?cych swoje us?ugi w pobli?u naszego miejsca zamieszkania.
Dodawanie og?osze? to us?uga dost?pna zarówno dla osób fizycznych, jak równie? dla instytucji i firm, a korzystanie z serwisu jest ca?kowicie za darmo.
Kategoria:   Internet > Og?oszenia
Biznes Ekonomia > Przetargi
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Sep 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TUBU zlecenia,praca, biznes plan TUBU
 • ocena:
 • ocena gości:
TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mo?na umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równie? darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwi? w znalezieniu kompetentnej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby z?o?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja wystarczy wej?? na stron? i nacisn?? przycisk Dodaj zlecenie a nast?pnie wype?ni? formularz im rzetelniej to zrobimy tym wi?ksze prawdopodobie?stwo znalezienia kompetentnego zleceniobiorc?
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Feb 23, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags