Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Biznes Ekonomia  

Kategorie

Analiza finansowa (71)

Artyku?y codziennego u?ytku (44)

Banki (77)

BHP (43)

Biura Nieruchomo?ci (204)

Biura rachunkowe (238)

Consulting (136)

Doradztwo personalne (122)

Dzia?alno?? gospodarcza (201)

Forex (13)

Fundusze, ubezpieczenia (109)

Hurtownie odzie?owe (41)

Inwestowanie pieni?dzy (90)

Karty kredytowe (14)

Konta bankowe (38)

Konta osobiste (24)

Kredyty (159)

Kredyty hipoteczne (57)

Kredyty mieszkaniowe (52)

Masarnie, ubojnie, rze?nie (3)

Media (22)

Odzie? u?ywana (19)

Po?yczki (92)

Po?yczki gotówkowe (72)

Praca (156)

Prasa (2)

Programy partnerskie (11)

Programy partnerskie (11)

Przetargi (13)

Shelf Companies (2)

T?umaczenia (130)

Tworzywa sztuczne (14)

Wierzytelno?ci@ (10)

Windykacja (64)

Zarabianie w internecie (44)


Linki
 • Karty kredytowe
 • ocena:
 • ocena gości:
W okresie przed?wi?tecznym coraz wi?cej placówek finansowych oferuje karty kredytowe. S? one przyznawane na uproszczonych zasadach. Dotyczy to szczególnie tych klientów, którzy maj? ju? od pewnego czasu w danym banku swoje konto. To w?a?nie na podstawie tych relacji, bank ustala wysoko?? limitu kredytowego.
Jak ju? wspomnieli?my, tego typu karty kredytowe otrzymuje si? bez zb?dnych formalno?ci i wype?niania obszernych wniosków. Wystarczy jedynie podpisa? dokumenty, które otrzyma si? za po?rednictwem poczty lub kuriera, a nast?pnie odes?a? je do banku. Potem wystarczy ju? tylko czeka? na przys?anie karty.
Wszyscy wiedz?, ?e korzystanie z niej jest bardzo proste. Karty kredytowe honoruje zdecydowana wi?kszo?? sklepów, mo?na te? wyp?aca? gotówk? w bankomatach. W wi?kszo?ci przypadków nie trzeba te? martwi? si? o odsetki, gdy? banki oferuj? zwykle od 52 do 55 dni darmowego kredytu. Je?li za? chodzi o sp?at? zad?u?enia, to dokonuje si? jej samodzielnie za po?rednictwem bezpo?rednich wp?at w placówce, internetowego serwisu transakcyjnego lub uruchomienia na infolinii automatycznej sp?aty zad?u?enia. Oczywi?cie wydatki mo?na kontrolowa? przez ca?? dob? za po?rednictwem bankowo?ci internetowej lub powiadomie? sms. Mo?liwy jest tak?e sta?y kontakt z infolini?, gdzie uzyskamy informacje dotycz?ce salda zad?u?enia oraz najbli?szego terminu i wysoko?ci sp?aty. Czy bior?c to wszystko pod uwag?, znajdzie si? kto? kto nie skorzysta z us?ug oferowanych przez karty kredytowe?
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Karty kredytowe
Biznes Ekonomia

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 17 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • po?yczka
 • ocena:
 • ocena gości:
Zobacz nasz? ofert? dotycz?c? po?yczek, kredytów, lokat, kont osobistych jak i firmowych oraz ubezpiecze?. Bardzo korzystna oferta dla osób prywatnych jak i dla firm. We? atrakcyjn? PO?YCZK? NA TWOJ? KIESZE? w SKOK Piast.
Kategoria:   Biznes Ekonomia

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Urz?dzenia dla gastronomii-Rest
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasz podmiot gospodarczy Rest o nazwie internetowej restgastro mioeszcz?cy si? w Warszawie zajmuje si? jako hurtownia profesionalnym wyposa?eniem gastronomii w sprz?t i urz?dzenia. Jeste?my otwarci na wszelkie formy ?wiadczenia us?ug wyposa?enia gastronomii w szerokim tego s?owa znaczeniu. Zapewniamy serwis zakupionych urz?dze?. Ceny producenta. Ofert? kierujemy do restauracji, sto?ówek, barów, kawiarni, szkó?, przedszkoli, zajazdów, domów weselnych, cateringu, moteli, szpitali, wszelkich punktów gastronomicznych. Zapraszamy. Udzielamy wszelkich informacji.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony
Firmy wg bran?
Biznes Ekonomia

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • biuro rachunkowe szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie pozwala nam na wspó?prac? zarówno z du?ymi jak i ma?ymi firmami o ró?norodnej dzia?alno?ci. Posiadane przez nas kwalifikacje gwarantuj? naszym klientom bezpiecze?stwo.
Kategoria:   Biznes Ekonomia

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bank najwi?kszych kredytów ! Kredyt hipoteczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Na stronie tej znajdziesz porównanie kredytów i zapoznasz si? z opisami ró?nych rodzajów kredytów, co pomo?e Ci w wyborze. B?dziesz móg? rownie? przyj?e? si? bezpo?rednio ka?dej konkretnej ofercie kredytowej banku.
Kategoria:   Biznes Ekonomia

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 10, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • tlumaczenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Dajemy Pa?stwu sztuk? perfekcyjnego t?umaczenia. Lata do?wiadcze?, tradycji i starannej selekcji metod umo?liwi?y nam dostarczenie Pa?stwu pewno?ci idealnego t?umaczenia. Przekazuj?c nam teksty otrzymujecie Pa?stwo ich najwierniejszy przek?ad, z jedyn? ró?nic?, jezyka w którym s? napisane. Perfekcyjna znajomo?? j?zyków obcych, uwa?ne ?ledzenie zmian i niuansów lingwistycznych, to nasza pasja. Dajemy Pa?stwu gwarancj? dok?adnej oraz rzetelnej translacji, bez wzgl?du na j?zyk i temat, zawsze!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Motoryzacja

Data dodania: Feb 17, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Lokaty bankowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Przed za?o?eniem lokaty warto dok?adnie przeczyta? jej warunki. Cz?sto te? okazuje si?, ?e reklamowany procent jest daleki realnie otrzymywanego. Nieustanie, praktycznie we wszystkich mediach od Internetu pocz?wszy na telewizji sko?czywszy, mo?emy natkn?? si? na reklamy lokat bankowych. Szczególnie przy aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, gdy banki potrzebuj? kapita?u i staraj? si? pozyska? klienta wszelkimi sposobami.
Kategoria:   Biznes Ekonomia

Data dodania: Feb 16, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • OG?OszENIA dla Ciebie
 • ocena:
 • ocena gości:
Marlem.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie z ofertami typu kupi?, sprzedam, zamieni?, podzielony na ró?ne kategorie, umo?liwiaj?cy publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? na kategorie g?ówne oraz podkategorie. Witryna www.Marlem.pl Og?oszenia, Oferty, Praca , pojawi?a si? w Internecie i ma na celu skupienie wszystkich firm z ca?ej Polski jak równie? osób prywatnych na publikowanie swoich og?osze? i ofert.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Praca oferty w internecie
 • ocena:
 • ocena gości:
We? udzia? w procesie rekrutacji i kariery. Praca w TwojeOferty.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie typu Og?oszenia Praca, Oferty Pracy, Dam Prac?, Szukam pracy aktualne oferty praca w Polsce i praca za granic?. Serwis Praca podzielony na ró?ne kategorie umo?liwia publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? og?osze? Praca na kategorie g?ówne oraz podkategorie. Witryna www.TwojeOferty.pl Og?oszenia Praca, Oferty Pracy, Praca, pojawi?a si? w Internecie i ma na celu skupienie wszystkich firm z ca?ej Polski na publikowanie swoich ofert pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags