Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kamieniarstwo  

Linki
 • Ekipa remontowa MaksEfekt
 • ocena:
 • ocena gości:
MaksEfekt to maj?ca swoj? siedzib? w Warszawie firma zajmuj?ca si? szeroko rozumianymi us?ugami remontowymi. Nie jest to jednak podmiot jakich wiele. Uwag? zwraca przede wszystkim bogata oferta obejmuj?ca zarówno drobne, jak i bardzo rozbudowane us?ugi, na uznanie zas?uguje jednak równie? wyj?tkowy stosunek do klienta. Bez wzgl?du na to, czy jest nim firma, czy te? osoba fizyczna, pracownicy MaksEfekt staraj? si?, aby mia? on decyduj?cy g?os w ka?dej kwestii zwi?zanej z wykonywanymi pracami, a to, ?e jego zdanie liczy si? najbardziej, nie jest jedynie sloganem.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Remonty
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: Aug 13, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Oferta na nagrobki
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad kamieniarski Kamieniarstwo Strzegom - Kurnicki. Kliknij teraz w link i zobacz na stronie jaka jest nasza oferta - sprawd? co polecamy. Wykonujemy: nagrobki granitowe, nagrobki pojedyncze, nagrobki podwójne, wazony, parapety, blaty kuchenne. Sprzedajemy nagrobki równie? w hurcie. Wykonujemy dla Pa?stwa wszelkiego rodzaju us?ugi kamieniarskie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Aug 13, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ogrodzenia
 • ocena:
 • ocena gości:
Centrum Kostki Brukowej Magnum Kielce - dystrybutor kostki brukowej w regionie woj. ?wi?tokrzyskie. Kliknij i zobacz - sprawd? nas teraz. Uk?adanie kostki brukowej, p?yty tarasowe i p?yty chodnikowe oraz a?ur. Wspó?praca z Polbruk, Bruk-bet, Jadar, Libet, Drewbet, Gazon. W ofercie te? kraw??niki, kamienie, palisady, obrze?a, klinkier i granit. Projektowanie, sprzeda? i uk?adanie kostki brukowej oraz odwodnienia. Wysokiej jako?ci granit, ogrodzenia i kostka brukowa Kielce. Serdecznie zapraszamy po ogrodzenie i kostki brukowe oraz impregnat.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Nov 24, 2012 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Janusz ?yszczarz remonty
 • ocena:
 • ocena gości:
Us?ugi Budowalne Janusz ?yszczarz to przedsi?biorstwo prowadz?ce swoje funkcjonowanie na polskim rynku od 1996 roku. Specjalizuje si? w przeprowadzaniu elewacji kamiennych, us?ugach budowlanych oraz remontach. Zarz?dza szerokim doborem produktów z kamienia takich jak ogrodzenia, schody, tarasy, podjazdy, murki oporowe. Profesjonalna kadra realizuje idealne aran?acje wn?trz wedle potrzeb i mo?liwo?ci nabywcy, a równie? proponuje w?asne, autorskie projekty tynków dekoracyjnych i zwyk?ych. Przedsi?biorstwo jest w stanie równie? dokona? dla Pa?stwa ca?kowitego i fachowego remontu ?azienki. Zamówienia realizowane s? na obszarze ca?ego województwa mazowieckiego. Firma oferuje gwarancj? na wszystkie wykonywane us?ugi. Gwarantuje terminowo??, trwa?o?? oraz bezusterkowo?? wykonywanych zlece?. Firma podejmie wspó?prac? i z osobami prywatnymi i z firmami. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Remonty

Data dodania: Feb 1, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pawe? Chomycz - us?ugi kamieniarskie
 • ocena:
 • ocena gości:
W zamierzch?ych czasach mury budowane by?y przy u?yciu kamienia powsta?ego w wyniku dzia?ania procesów naturalnych. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie rynku i mo?liwo?ci wytwórcze kamieniarzy zmieni?y si?. Dost?pny jest ju? kamie? o okre?lonych kszta?tach i rozmiarach. Naprzeciw oczekiwaniom klientów wychodzi firma Us?ugi Kamieniarskie Pawe? Chomycz ze Strzegomia oferuj?c kamie? murowy, idealny do tworzenia estetycznych murków, niewysokich nasypów i skarp. Wyst?puje on tak?e w odmianie p?ytowej, pozwalaj?c na tworzenie pi?knych schodków, altan, grilów oraz kominków ogrodowych. Poza tym zak?ad proponuje Pa?stwu: kostk? oraz kraw??niki granitowe, formak i kruszywo. Surowiec ten dostosowany zosta? do zró?nicowanych potrzeb odbiorców oraz dost?pny jest w wielu odcieniach i wzorach. Wszystkie szczegó?y oferty odnajdziecie Pa?stwo na stronie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Mar 6, 2013 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • CERTUS projekty ogrodu
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. z Warszawy. Zajmujemy si? fabrykacj? wysokiej postaci elementów ogrodowych. Proponujemy: kostki przep?ukiwane, przemys?owe, antyczne, klasyczne, p?yty szlachetne, elementy dekoracyjne i fragmenty ?cienne. Kluczem do utworzenia harmonijnego otoczenia naoko?o domu, jest kompetentne zaprojektowanie nawierzchni, dla osi?gni?cia niepowtarzalnego i trwa?ego efektu estetycznego. Dlatego zaprz?tamy si? tak?e aran?acj? ogrodów spójnych z artyku?ami przedsi?biorstwa Certus. Pragniemy sprosta? oczekiwaniom ka?dego u?ytkownika, dlatego anga?ujemy tylko do?wiadczonych pracowników, którzy bezustannie podnosz? swoje umiej?tno?ci oraz umiej?tno?ci. Nasz? gwarancj? jest wysoka jako?? dostarczanych przez nas artyku?ów. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: May 23, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

77. Kwarcyt

 • Kwarcyt
 • ocena:
 • ocena gości:
Euro Granit Adamus pracuje w bran?y kamieniarstwa od ko?ca lat osiemdziesi?tych. Kilkunastoletnie do?wiadczenie pozwala naszej firmie ustanawia? nowe standardy w bran?y. Jeste?my bezpo?rednim dystrybutorem kamienia naturalnego w kraju. Importujemy towar mi?dzy innymi z Indii , europy zachodniej (np. Francji) oraz Polski (Strzegom). Posiadamy kilka oddzia?ów na terenie Polski. Oferujemy transport do klienta w dowolne miejsce. W ofercie posiadamy kilkana?cie modeli kamienia - granitu, marmuru, kwarcytu, konglomeratów kwarcowych. Na ?yczenie mamy mo?liwo?? wykonania parapetów z marmuru pod wymiar. Gor?co zapraszamy do zapoznania si? z Nasz? ofert?. Grupa EGA - kamie? w dobrej cenie!
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Aug 29, 2013 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

78. Marmur

 • Marmur
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Fuxkom jest zak?adem kamieniarskim pracuj?cym na materiale granitowym, marmurowym , a oprócz tego trawertynie. Naturalne i niepowtarzalne pi?kno, niecodzienne aran?acje mieszkaniowe zachwycaj? wielu odbiorców. Oferta obejmuj?ca ró?norakie kolory kamienia importowanego z ró?nych zak?tków ?wiata. U?ycie kamienia to zazwyczaj blaty kuchenne, ?azienkowe, posadzki, pod?ogi, obudowy kominkowej, elewacje, tarasy jak równie? ok?adziny ?cienne zachwycaj?ce niepowtarzalnym pi?knem.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Sep 26, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nagrobki Strzegom
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Kamieniarstwo Jurczyk dzia?a na rynku od ponad trzydziestu lat, wielkie praktyka a te? bardzo szeroko dostosowana propozycja do nowoczesnych nabywców odznacza t? spó?k? pozwalaj?c na najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug. Produkcja parapetów, schodów, nagrobków, a równie? dodatków wykonywanych z wysokiej jako?ci granitu z ró?nych cz??ci ?wiata pozwala na konkurencyjn? dzia?alno?? , a dodatkowo porad? w swojej realizacji zapotrzebowania sk?adanego przez kontrahentów.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Inne

Data dodania: Sep 26, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamieniarstwo Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Granit oferuje nabywcom wyspecjalizowane i niepowtarzalne elementy z naturalnego kamienia jak parapety okienne, schody, kominki, blaty kuchenne czy elewacje. Wspó?praca z architektami i rze?biarzami umo?liwia na realizowanie, bardzo indywidualnych za?o?e? czy wizji stawianych poprzez kontrahentów. Du?a ilo?? rodzaju granitu, jak i przysz?o?ciowy , dostosowany do ró?norodnych potrzeb park maszynowy pozwala na wykonanie najbardziej precyzyjnych czy trudnych wzorów.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: Oct 8, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags