Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo  

Linki
 • Instrukcja Bezpiecze?stwa Po?arowego
 • ocena:
 • ocena gości:
Oto przed pa?stwem stawiamy internetow? kopalni? informacji na temat ochrony przeciwpo?arowej w pomieszczeniach biurowych. Jednak g?ówna tematyka strony to instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego. Ka?dego dnia wydajemy nowe interesuj?ce artyku?y na temat dzia?a? przeciwpo?arowych, ochrony przeciwpo?arowej, planów dróg ewakucyjnych, urz?dzeniach do gaszenia po?arów oraz poradach gdzie zamówi? albo w jaki sposób stworzy? prawid?owy plan dróg ewakuacji. Opisywany wortal jest ?ci?le bran?owy, przeznaczony dla ludzi odpowiedzialnych za bezpiecze?stwo przeciwpo?arowe np. w galeriach handlowych. Je?li jeste? postaci? na takim stanowisku to zapraszamy do przegl?dania prezentowanych wpisów. Zapraszamy do naszego wortalu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > BHP
Edukacja Nauka > Kursy
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Aug 8, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Instrukcja po?arowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis - Ppoz - Skarbnica wiedzy na temat ochrony przeciwpo?arowej. Napisany aby zapewni? ?atwiejszy dost?p do informacji do tej trudnej tematyki. W praktyce jest prowadzony dla znawców bezpiecze?stwa po?arowego ale wszyscy zainteresowani t? tematyk? co? dla siebie znajd?. Poruszane b?d? tematy interpretacji przepisów ppo?, trudnych sformowa? z zakresu ochrony przeciwpo?arowej, ciekawostek oraz innych spraw w zale?no?ci od potrzeb u?ytkowników. Ochrona przeciwpo?arowa to przecie? du?a problematyka w zwi?zku z tym b?dzie wystarczaj?co du?o propozycji. Z ma?ego serwisu z czasem powinien powsta? ogólnopolski portal ppo?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > BHP
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Aug 30, 2011 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady prawne za darmo
 • ocena:
 • ocena gości:
Przy pomocy serwisu mo?esz skorzysta? z fachowej wiedzy znajduj?cej si? na stronie jak równie? skonsultowa? si? telefonicznie z prawnikiem. Do ka?dej poruszonej sprawy podchodzimy w sposób dok?adny i rzetelny tak, aby opieraj?c si? na swojej wiedzy prawniczej móc udzieli? porady prawnej w pe?ni odpowiadaj?cej oczekiwaniom klienta oraz interesuj?cym go aspektom prawnym. Poniewa? zdajemy sobie spraw?, ?e problemy natury prawnej s? cz?sto nie cierpi?ce zw?oki, staramy si? dzia?a? szybko, co oczywi?cie nie wp?ywa na jako?? oraz skuteczno?? ?wiadczonych us?ug.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Oct 24, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza Kancelaria Adwokacka umo?liwia zaawansowan? obs?ug? prawn? osób indywidualnych i korporacji. Wspieramy przedsi?biorców otwieraj?cych dzia?alno?? gospodarcz? i tych o utwierdzonej pozycji na rynku. Elementarnymi filarami dzia?ania naszych adwokatów jest kompetencja, dyskrecja w zg?aszanych przez Pa?stwa potrzebach oraz dostosowanie do kondycji finansowej klienta. Adwokat zapewnia Pa?stwu pe?n? kompleksowo?? i komfort obs?ugi prawnej. Adwokat ?wiadczy pomoc prawn? (porady i konsultacje prawne) konsumentom indywidualnym, jak równie? reprezentuje interesy klientów przed s?dami wszystkich instancji oraz przed innymi organami. Oferta dla przedsi?biorstw obejmuje us?ugi w obr?bie bie??cej obs?ugi prawnej, dochodzenia roszcze?, przygotowywania i opiniowania umów oraz inne. Do?wiadczenie zawodowe i ?yciowe w po??czeniu z profesjonalizmem i skuteczno?ci? gwarantuje najwy?sz? jako?? naszych us?ug. Zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Adwokackiej.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Jan 13, 2012 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Bielsko-Bia?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Prawnik bielsko - Pomoc prawna dla firm i osób prywatnych, zast?pstwo procesowe w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. Porady prawne online rzetelni pracownicy aktywni w bran?y prawniczej kancelarii prawnych w Bielsku-bia?ej. Wykszta?ceni oraz wykwalifikowani radcy prawni zatrudnieni w kancelariach województwa ?l?skiego udzielaj? solidnych porad prawnych, doradzaj?c w ró?nego rodzaju sprawach firmom natomiast osobom cywilnym, oraz tak?e reprezentuj? swoich klientów w sprawach s?dowych natomiast urz?dowych. Radca prawny bielsko-bia?a to najlepsze za? w najwi?kszym stopniu skuteczne us?ugi udzielane ka?demu potencjalnemu klientowi. Kancelaria Radcy Prawnego Nowosielski i syn - Grupa Corporis zapewnia Pomoc prawn? w bielsku-Bia?ej. Profesjonalna indywidualna obs?uga prawn? przedsi?biorstw stanowi o naszym fachu. Nasi prawnicy specjalizuj? si? tak?e w post?powaniach z zakresu prawa budowlanego, w tym realizacji inwestycji oraz z zakresu prawa finansowo - podatkowego. W naszej ofercie znajduje si? obs?uga spó?ek jak równie? klientów indywidualnych a tak?e porady prawne.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Feb 14, 2012 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Obs?uga prawna firm
 • ocena:
 • ocena gości:
Przyby?owski Kancelaria adwokacka - us?ugi prawne, adwokat, prawnik Gdynia. Pomoc prawna, obszar dzia?ania to g?ównie trójmiasto: adwokaci Gdynia, Gda?sk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo. Specjalizacja to us?ugi prawnicze - obs?uga prawna osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed s?dami i urz?dami. Zapraszamy - adwokat Trójmiasto, prawnik Gdynia, doradztwo prawne Gda?sk.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Sep 28, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria Notarialna Warszawa - Notariusz Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Notarialna znajduj?ca si? w przedwojennej kamienicy przy ul. Brackiej 20/17 w Warszawie, niedaleko stacji metra Centrum.

Tel: 22 827 25 38, Mail sekretariat@kancelarianotarialna.eu
www.kancelarianotarialna.eu

Czynna 5 dni w tygodniu od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10-17

Fachowa obs?uga przez dwóch Notariuszy, Krzysztofa Kruszewskiego oraz Agat? Perczy?sk?.

Zapraszamy!
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Oct 7, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • MIPOL - Biuro Detektywistyczne Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li potrzebujesz uzyska? materia?ów dowodowych na potrzeby sprawy rozwodowej, poobserwowa? dan? osob?, dokona? ustalenia pewnych rzeczy, b?d? te? zweryfikowa? przysz?ego kontrahenta, skontaktuj si? z nami. Jeste?my licencjonowanym biurem detektywistycznym, realizuj?cym dzia?ania na terenie ca?ego kraju. Dzia?amy w sprawach cywilnych, gospodarczych i windykacji nale?no?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Wierzytelno?ci

Data dodania: Apr 27, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Take Care - odkup, odzyskiwanie i dop?aty do odszkodowa?
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy mia?e? st?uczk? / wypadek w ci?gu ostatnich 3 lat??
Czy Twoje odszkodowanie ( z OC sprawcy, z Twojego AC ) zosta?o przez ubezpieczyciela zani?one??
Jak pokazuj? statystyki ponad 80% zostaje zani?onych... wi?c istnieje du?a szansza, ?e Twoje tak?e ( mniej lub wi?cej, ale jednak )
Czy kiedy próbowa?e? odwo?a? si? od decyzji, "zderzy?e?" si? z mocno utrudnionym kontaktem z ubezpieczalni??? zaj?t? infolini?, ci?g?ym odwlekaniem Twojej sprawy, nieko?cz?c? si? wymian? korespondencji??
Czy my?lisz, ?e jedynym wyj?ciem z sytuacji jest wytaczanie sprawy s?dowej ubezpieczycielowi, czekanie na wyrok miesi?cami,
ponoszenie kosztów s?dowych, opinii prawnika, rzeczoznawcy...

Jednak jest na to sposób... sprzeda? zani?onej cz??ci odszkodowania.

Firma Take Care Polska dokonuje w?a?nie takich dop?at.
Wysy?asz nam kosztorys Swojej szkody ( mo?esz "zamaza?" Swoje dane je?li cenisz Swoja prywatno?? ),
za? my analizujemy jak? kwot? mo?emy Ci dop?aci?.
Dop?acamy w ci?gu 5 dni od podpisania umowy, nie martwisz si? czy wygramy spraw?, jak d?ugo b?dzie si? ona ci?gn??.
Ty otrzymujesz pieni?dze od "r?ki" i sprawa jest za?atwiona.
Pami?taj to co ju? otrzyma?e? od ubezpieczalni jest Twoje, my dodatkowo dop?acamy do odszkodowa?.
Je?li szkoda mia?a miejsce do 3 lat wstecz,
nawet je?li ubezpieczyciel ju? wyp?aci? Ci ( zani?one ) odszkodowanie,
nawet je?li ju? dawno naprawi?e?, sprzeda?e? samochód,
nawet je?li ju? nie masz kosztorysu, my pomo?emy Ci go pozyska? od ubezpieczyciela,
dop?ata do odszkodowania ci?gle Ci si? nale?y.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Motoryzacja > Wynajem samochodów
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: May 31, 2016 Trafień: 0 Ocena: 4.50 Głosów: 2
 • Prawnik Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Adwokat Iwona Zubrzycka Zi?ba - kancelaria adwokacka Warszawa. Przejrzyste warunki wspó?pracy - tanie porady prawne w formie ustnej jak i pisemnej oraz kompleksowa obs?uga prawna przedsi?biorców i osób fizycznych. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie, profesjonalnie i rzetelnie - prawo cywilne, rejestracja i obs?uga spó?ek, Windykacja nale?no?ci, negocjacje, post?powanie egzekucyjne w Warszawie. Kancelaria adwokacka w Warszawie - skuteczny adwokat i prawnik Warszawa (Tarchomin, Bia?o??ka). Kancelaria prawna zaprasza.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Aug 9, 2012 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags