Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : praca]
Sortuj wg :

51. Modelki

 • Modelki
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowa agencja modeli, modelek i hostess. Tworzy szczegó?owe profile-wizytówki osób zainteresowanych zaistnieniem w ?wiecie mody i ch?tnych do wspó?pracy przy realizacji komercyjnych projektów. Ka?dy profil zawiera fotograficzne portfolio danego u?ytkownika, jego wiek, wzrost, wag?, wymiary, cechy charakterystyczne, miejsce zamieszkania, do?wiadczenie, wykszta?cenie, a tak?e dyspozycyjno??, preferowany tryb pracy czy przyjmowane rodzaje zlece?. Rejestracja jest ca?kowicie wolna od op?at, a administracja serwisu wykorzystuje wszelkie dost?pne rozwi?zania prawne i technologiczne w celu nale?ytej ochrony danych osobowych u?ytkowników.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Inne
Zdrowie Uroda > Uroda

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Leszno praca
 • ocena:
 • ocena gości:
Leszno jako miasto pr??nie rozwijaj?ce si? pod wzgl?dem nie tylko przemys?owym, oferuje coraz to wi?ksz? liczb? stanowisk pracy w kolejnych, nowo powsta?ych zak?adach oraz fabrykach. Dlatego te? ofert pracy jest bardzo wiele. S? one dost?pne na naszej stronie, która gromadzi aktualne propozycje zatrudnienia z tego rejonu. S? to oferty na ró?nych szczeblach zawodowych, dlatego dzi?ki naszej stronie ka?dy znajdzie satysfakcjonuj?c? dla siebie prac?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Praca w Polsce
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li ca?ymi godzinami przegl?dasz lokalna pras? poszukuj?c upragnionej pracy, wypytujesz rodzin?, znajomych i roznosisz cv, nie lekcewa? medium jakim jest Internet. W sieci istnieje wiele serwisów zawieraj?cych oferty pracy publikowane bezpo?rednio od pracodawców. W ofertach podane s? wszelkie niezb?dne dane umo?liwiaj?ce b?yskawiczny kontakt z pracodawc?. Liderem w?ród tych serwisów jest nasz serwis na który Ci? serdecznie zapraszamy. Osoby bezrobotne maj? do dyspozycji newsletter powiadamiaj?cy na skrzynk? pocztow? o nowo nadanych ofertach. Pracodawcy za nadawanie owych ofert, nie ponosz? op?at.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: Sep 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Skuteczna optymalizacja kosztów - niskie sk?adki ZUS
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my grup? spó?ek, która ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie doradztwa biznesowego na terenie ca?ej Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Naszymi Klientami s? Przedsi?biorstwa i firmy jednoosobowe prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? w niemal wszystkich sektorach rynku.

Z nami osi?gniesz najwi?ksze korzy?ci! PE?N?, SKUTECZN? i BEZPIECZN? form? optymalizacji sk?adki ZUS. Oszcz?dno?ci nawet w pe?nej wysoko?ci 841,51 z? miesi?cznie! Wy?sza emerytura,b?d?ca nast?pstwem posiadania dodatkowego, stabilnego i gwarantowanego ?ród?a dochodu! Wiarygodno?? zawartej umowy o prac? dla banków i kredytodawców! Brak konieczno?ci zamykania swojej dotychczasowej firmy i konieczno?ci jej przekszta?cenia w inn? form? prawn?! Ze wzgl?du na niepodleganie pod ubezpieczenie w polskim ZUS - brak mo?liwo?ci jakiejkolwiek kontroli ze strony ZUS Miesi?czna, gwarantowana min. oszcz?dno?? na poziomie: 342 - 432 z? Gwarantowana, roczna optymalizacja sk?adek ZUS: 4.000 z? - 10.000 z? !
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Fundusze, ubezpieczenia
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Sep 14, 2010 Trafień: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • Jefe.pl Portal Spo?eczno?ciowy Prezentacji Internautów
 • ocena:
 • ocena gości:
Jefe.pl - Jest to portal spo?eczno?ciowy dla ludzi w ka?dym wieku. Zobacz i oce? najnowsze zdj?cia, komentarze u?ytkowników. Wypowiedz si? na forum stwórz w?asny blog. Poznaj pi?kne dziewczyny i przystojnych ch?opaków mo?esz ?mia?o ocenia? innych u?ytkowników, Dawa? im prezenty, pisa? wiadomo?ci, komentowa? ich zdj?cia oraz filmy. Prezentacje osób, firm i swoich talentów. Nasze has?o to: Masz talent? Poka? GO! Mo?emy dodawa? fotki, zdj?cia, filmy z komputera, ale tak?e z YouTube. Komentarze do zdj??. Mo?esz pisa? swój blog. Jefe.pl to serwis spo?eczno?ciowy, który pozwala Ci kontaktowa? si? ze znajomymi z Twojej pracy, szko?y, ze znajomymi z sieci. Dzi?ki niemu mo?na by? w kontakcie ze znajomymi, zamieszcza? nieograniczon? liczb? zdj??, linków czy filmów, a tak?e lepiej poznawa? spotykane osoby. Mo?esz znale?? swoj? mi?o??, sympatie, by? mo?e prac?. Mo?esz dodawa? tak?e swoj? firm? do bazy firm. Oraz wystawi? og?oszenie o sprzeda?y, zakupie lub wymianie. Znajdziesz tam ciekawych ludzi i znajomo?ci. By? mo?e dzi?ki jefe.pl zdob?dziesz prac?, kontakty, mi?o??.
Kategoria:   Internet > Portale
Internet > Blogi
Internet > Artyku?y

Data dodania: Sep 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Franczyza w pigu?ce
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis franczyza24 to portal, który kojarzy przede wszystkim franczyzodawców i franczyzobiorców. To miejsce w którym aktualni jak i przyszli inwestorzy mog? dzieli? si? opiniami, wymienia? do?wiadczeniami na temat w?asnego biznesu na warunkach franczyzowych i nie tylko. Mog? równie? doda? swoj? ofert? na stronie, znale?? interesuj?ce ich artyku?y itp. Ponadto portal franczyza24.eu ma na celu ukazanie potencjalnym inwestorom regu?, jakie panuj? na rynku franczyzowym.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Marketing Reklama > Flagi, banery reklamowe

Data dodania: Nov 15, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • P?ocki Serwis Darmowych Og?osze?
 • ocena:
 • ocena gości:
Aktualne og?oszenia z P?ocka i okolic. Wejd? i dodaj bezp?atnie swoje og?oszenie lub przegl?daj najnowsze oferty. Szybko, sprawnie, bez aktywacji i rejestracji. Do ka?dego og?oszenia mo?esz do??czy? a? dwa zdj?cia, ca?kowicie bez ?adnych op?at. P?ocki Serwis Darmowych Og?osze? to nowoczesny serwis og?oszeniowy dla miasta P?ocka i jego okolic. Korzystanie z serwisu jest ?atwe i szybkie dzi?ki temu, ?e serwis nie wymaga od swoich u?ytkowników rejestracji oraz konieczno?ci potwierdzania adresu e-mail. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Internet > Og?oszenia

Data dodania: Nov 24, 2010 Trafień: 20 Ocena: 4.94 Głosów: 17
Popularny
 • praca za granica holandia
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy kiedykolwiek my?la?e? o tym aby wyjecha? do pracy za granic?? Z pewno?ci? wielu Twoich znajomych znalaz?o si? w gronie tych którzy wyjechali w ci?gu kilku ostatnich lat do Anglii lub Irlandii w celach zarobkowych. Jeszcze niedawno to w?a?nie te kierunki by?y najcz??ciej wybieranymi przez Polaków destylacjami zarobkowymi. Ale dzi? ten trend si? zmienia i pojawia si? coraz wi?cej ofert w innych krajach europejskich, cz?sto oddalonych od naszego kraju troch? mniej ni? Wyspy Brytyjskie. Na przyk?ad na has?o Holandia praca lub Praca w Holandii reaguje coraz wi?cej potencjalnych pracowników a wska?nik popularno?ci jakim mog? pochwali? si? oferty pracy w Holandii ro?nie w imponuj?cym tempie. Jest to wynikiem po cz??ci faktu, ?e podró? z Holandii do Polski trwa zaledwie 7-9 godzin i mo?na j? w ca?o?ci odby? samochodem, co ma niebagatelne znaczenie dla tych którzy chcieliby cz?sto odwiedza? swoj? rodzin? w Polsce, a dodatkowo oferowane w Holandii pensje s? na tyle atrakcyjne dla Polaków, ?e s? w stanie przekona? ich do przeprowadzki do Holandii na krótszy lub d?u?szy czas.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Oct 11, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

59. Praca

 • Praca
 • ocena:
 • ocena gości:
Zatrudnienie pracownika, odpowiedniego pracownika jest sztuk? nie ?atw?. Je?eli jeste? na etapie poszukiwa? to z pewno?ci? si? o tym przekona?e?. Gdzie zatem szuka? pracowników? Naj?atwiej doda? ofert? pracy na stronach www z og?oszeniami o prac?. Nasz serwis 3minuty.pl daje mo?liwo?? za darmo doda? og?oszenie o prac?, zatem nic nie mo?esz straci? a zyskujesz pewno??, ?e Twoje og?oszenie ujrzy kilkaset osób codziennie. Je?eli szukasz pracy a nie pracownika to tym bardziej musisz zajrze? na 3minuty.pl. Masa ofert pracy z ca?ej Polski czekaj? na Twoje aplikacje. Nie istotne czy interesuje Ci? praca w ?odzi czy w Poznaniu, czy interesuje Ci? praca dla studenta czy w call center, z pewno?ci? w naszym serwisie wyszukasz co? co Ci b?dzie odpowiada?. Jeste? pracodawc?? Szukasz solidnego pracownika? Chcia?by? by Twoja oferta by?a zauwa?alna i ?atwo dost?pna? Swoje oferty pracy mo?esz zmie?ci?, w której? z wybranych przez Ciebie grup tematycznych. Dzi?ki temu, potencjalny pracownik, bez problemu do niej dotrze. Nie wierzysz? Zajrzyj na nasz? stron? i przekonaj si? sam!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: Oct 11, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zarabiaj siedz?c w domu
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona o zarabianiu w Internecie ma za zadanie pokaza?, ?e zysk uzyskany w sieci to spokojna praca w domu.Zarabianie nie jest trudne i mo?na je podzieli? na wiele ró?nych sposobów np. mo?na zarabiaj?c na zak?adach sportowych, w programach partnerskich, promuj?c strony lub nawet z czasem nie robi?c nic,jest to rozbudowana forma pracy, a zarabianie w Internecie pozwala na otrzymanie wynagrodzenia w prosty i przyjemny sposób.Ka?demu przyda si? troch? wi?cej pieni?dzy - to nie podlega w?tpliwo?ci, co jest w stu procentach osi?galne dla ka?dego kto posiada sta?y dost?p do Internetu i troszk? ambicji. Takie zarabianie to na prawd? przyjemno?? oraz ?ród?o dodatkowej gotówki.Praca w Internecie nie jest ci??ka, wystarczy troszk? cierpliwo?ci i samozaparcia, a efekty naszej dzia?alno?ci w sieci przyjd? same. Nie wymagane jest absolutnie ?adne do?wiadczenie zawodowe ani specjalne umiej?tno?ci informatyczne.Mam nadziej? , ?e moja strona na której znajdziecie tylko wiarygodne linki....pomo?e Wam, ?eby zarabianie w internecie by?o proste i przejrzyste. Spróbuj szcz??cia, zobacz jak sobie radzisz - tylko w ten sposób dowiesz si?, czy warto.
Kategoria:   Internet > Zarabianie przez internet
Biznes Ekonomia > Praca
Inne

Data dodania: Oct 18, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]