Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : strony internetowe]
Sortuj wg :
 • Tworzenie stron www, pozycjonowanie - Szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma WAWRUS zajmuje si? szeroko poj?t? obs?ug? przedsi?biorstw w zakresie marketingu internetowego i kreowania wizerunku w sieci. Na stronie znajduj? si? informacje o ofercie wykonywania stron internetowych, od projektu a? po profesjonalne pozycjonowanie. WAWRUS tworzy tak?e profesjonalne sklepy internetowe, dostosowane do wymaga? klienta. Firma wynajmuje te? serwery, rejestruje domeny oraz prowadzi statystyki dla stron www. Gwarantujemy wykonanie strony internetowej w 24 godziny.
Oferujemy wysok? jako?? us?ug w przyst?pnej cenie. Zapraszamy!
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Agencja Interaktywna Fiodesign
 • ocena:
 • ocena gości:
Fiodesign jest firm?, która wyró?nia si? w?ród innych. To stosunkowo nowa agencja interaktywna. Zosta?a za?o?ona w grudniu 2009 roku i od tego momentu bardzo pr??nie si? rozwija.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? poza sieci?. Oferujemy bardzo mi?? obs?ug? oraz profesjonalne podej?cie do klienta. Zapewnimy z pewno?ci? wyczucie estetyki i smaku graficznego ka?dego klienta. Chcemy, ?eby Nasze projekty powodowa?y zadowolenie i wyprzedza?y ofert? konkurencji a zarazem by?y nacechowane artystyczn? warto?ci?.
Kategoria:   Internet > Hosting
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron Kalisz
 • ocena:
 • ocena gości:
Infortis - zach?camy do skorzystania z profesjonalnych us?ug webmasterskich: tworzenie stron www, projektowanie sklepów internetowych, tworzenie szaty graficznej dla strony internetowej oraz projektowanie logo. Profesjonalne strony www kreuj? pozytywny wizerunek firmy i buduj? jej wiarygodno??. Kluczem do sukcesu w internecie jest dobry i przemy?lany projekt, dlatego w swoich us?ugach gwarantujemy dba?o?? o najdrobniejsze szczegó?y i wysok? jako?? realizacji. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? zarówno firmom tworz?cym strony internetowe na zlecenie, jak i chc?cym unowocze?ni? w?asne strony www. Strony internetowe s? dzi? najta?sz? form? reklamy, pozwalaj? firmom na dotarcie do szerokiego grona nowych klientów. Tworzenie stron internetowych, które wyró?ni? si? na tle konkurencji, to dzi? prawdziwe wyzwanie, dlatego warto zleci? je profesjonalistom. W naszych projektach zawsze korzystamy z aktualnych metod i technologii, które gwarantuj? stabilno?? i bezpiecze?stwo budowanych stron i aplikacji internetowych. Projektujemy tak?e oprogramowanie na zamówienie dla ma?ych i ?rednich firm. Zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie www.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Aug 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Taro System - tworzenie i sprzeda? oprogramowa? dla firm.
 • ocena:
 • ocena gości:
Taro System to firma z zajmuj?ca si? dostarczaniu zaawansowanych technologicznie dedykowanych oprogramowa? systemów informatycznych dla firm i równie? zajmujemy si? tworzeniem zaawansowanych stron www, sklepów i portali internetowych.

Firma Taro System zajmuje si? outsourcingiem kadr IT poprzez kompleksow? opiek? informatyczn? dla firm.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Programowanie
Komputery > Serwis komputerowy

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony flash
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy Pa?stwu projektowanie stron internetowych i nie tylko. W ofercie znajduj? si?: animowana strona internetowa, forum dyskusyjne, wizytówka danej formy, sklep internetowy a tak?e: administracja strony internetowej, hosting, opracowanie materia?ów dla poligrafii (DTP), projektowanie interfejsów aplikacji oraz przebudowa istniej?cych rozwi?za?. Stosuj?c nowoczesne rozwi?zania technologiczne k?adziemy nacisk na jako?? grafiki i poprawno?? oprogramowania. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > CMS

Data dodania: Sep 14, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron internetowej
 • ocena:
 • ocena gości:
W mamfirme.pl u?ytkownicy mog? skorzysta? ze specjalnie przygotowanych gotowych stron WWW. Ponad 1000 szablonów stron internetowych zosta?o podzielonych tematycznie wed?ug bran?, co ma pomóc u?ytkownikom w wyborze wzoru najbardziej
odpowiedniego dla ich firmy. Dzia?ów jest oko?o 40 i wci?? trwaj? prace nad nowymi. Do ka?dego napisane zosta?y teksty, które uwzgl?dniaj? specyfik? danej bran?y i mog? stanowi? du?? inspiracj? dla klientów mamfirme.pl.
Kategoria:   Internet > Strony www

Data dodania: Oct 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tanie strony internetowe www
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównym obszarem dzia?a? Orbinet.pl jest projektowanie, tworzenie oraz pozycjonowanie stron internetowych.
W szerokim wachlarzu us?ug mo?na znale?? mi?dzy innymi: projekt graficzny witryny, tworzenie bannerów reklamowych, projektowanie logo, pomoc w wyborze domeny.
Tworzymy stron równie? w oparciu o technologi? CMS system zarz?dzania tre?ci?, dzi?ki czemu klient mo?e pó?niej w ?atwy sposób administrowa? stron?.

Oferta Orbinet.pl obejmuje tak?e katologowanie i pozycjonanie stron internetowych, które pomo?e przyci?gn?? nowych odwiedzaj?cych na Pa?stwa stron?.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Pozycjonowanie

Data dodania: Aug 10, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Mariusz Stró? - Webdeveloper, Programista PHP - Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Od 2008 roku zajmuj? si? wszystkim co tak naprawd? kryje si? pod poj?ciem web development. Dostarczam rozwi?zania internetowe dla ma?ych i du?ych firm, pracuj?c jako programista PHP dla agencji interaktywnych b?d? dzia?aj?c jako freelancer.

Zakres dzia?alno?ci:
Projektowanie stron internetowych, tworzenie serwisów www, wdra?anie sklepów internetowych, e-commerce, tworzenie szablonów XHTL / CSS, wykonywanie skryptów w j?zyku PHP oraz JavaScript z zastosowaniem framework’a jQuery, stosowanie oraz rozwijanie firmowego CMS’a , sk?adowanie danych w relacyjnych bazach danych MySql, stosowanie si? do zasad programowania obiektowego, DRY oraz standardów W3C.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Blogi

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie stron WWW
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie ston internetowych to nasza specjalno??. Oferujemy:
* Projektowanie stron WWW. Od wizytówek (prosta strona zawieraj?ca podstawowe informacje - przyk?ad), do rozbudowanych dynamicznych serwisów WWW (logowanie, baza danych, programy). Strony tworzone s? w nast?puj?cych j?zykach: XHTML, CSS, PHP oraz Zend Framework )
* Aplikacje internetowe - programy i bazy danych funkcjonuj?ce na stronach internetowych, np. sklep internetowy.
* Opieka nad stronami WWW. Aktualizacja i rozbudowa witryn.
* Hosting. Serwery wirtualne i dedykowane, konta e-mail itp.
* Optymalizacj? witryn (dobieranie tre?ci strony do fraz, po których ma by? wyszukiwana), oraz pozycjonowanie.
Nad ka?d? stron? pracujemy wspó?nie z naszymi klientami, to znaczy maj? oni bezpo?redni wp?yw na wygl?d i funkcjonowanie serwisu. Doradzamy Podpowiadamy jak skomponowa? tre?? witryny, by by?a dobrze wyszukiwana w wyszukiwarkach. Zapraszamy
Kategoria:   Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony internetowe, Aplikacje internetowe, pozycjonowanie SEO - Artcodes
 • ocena:
 • ocena gości:
Strony internetowe oraz aplikacje internetowe to nasza pasja. Zespó? Artcodes sk?ada si? z wykwalifikowanych informatyków i grafików specjalizuj?cych si? w projektowaniu oryginalnych i bogatych witryn. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie, co owocuje doskona?ym dopasowaniem do wymaga? projektu oraz standardów obecnych na rynku. Zakres us?ug obejmuje, strony internetowe, pozycjonowanie SEO, wszelkiego rodzaju aplikacje internetowe (np. portale spo?eczno?ciowe, sklepy internetowe) oraz prace poligraficzne. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszych dotychczasowych realizacji.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Strony www

Data dodania: Sep 9, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [Następna >] [Ostatnia >>]