Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : biznes plan]
Sortuj wg :
 • Pomys? na biznes - News
 • ocena:
 • ocena gości:
Pomys? na biznes: twoje ?ród?o informacji na temat biznes plan, dotacji z unii europejskiej, dotacji z urz?du czy szukasz informacji jak za?o?y? firm? dobrze trafi?e?. Najciekawsze pomys?y na biznes, bardzo szeroka baza opisów prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e informacj? o tym jak za?o?y? firm?, a tak?e jak napisa? dobry biznes plan. Dlatego je?li nie wiesz jak napisa? dobry biznes plan lub jak za?o?y? firm? to dobrze trafi?e?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy

Data dodania: Dec 28, 2009 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • FSG - Financial Support Group
 • ocena:
 • ocena gości:
Financial Support Group Sp. z o.o. - Twój zewn?trzny dyrektor finansowy. Proponujemy kompleksowe wsparcie biznesu, dokonujemy oceny wygl?du firmy, jednocze?nie pod k?tem wewn?trznym oraz zewn?trznym. Oferujemy opiek? dedykowanego doradcy, za którym stoi wiedza zgromadzona przez ca?y zespó? FSG. Posiadamy autorskie narz?dzia analityczne, scoringowe i ratingowe. W naszej ofercie znajduj? si? doradztwo finansowe i kredytowe, kredyty inwestycyjne i obrotowe, optymalizacja kosztów, biznes plany, restrukturyzacje, projekty inwestycyjne, inwestycje, analiza kondycji finansowej, ocena sprawozda? i wiarygodno?ci firm, nadzór nad finansami, tworzenie raportów finansowych, negocjacja warunków wspó?pracy. Zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pomys? na biznes - blog
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszam na mój blog o firmie. Znajdziecie tutaj informacje w jaki sposób za?o?y? firm?, jak otrzyma? dotacje z urz?du, w jaki sposób napisa? biznesplan, a tak?e wiele ciekawych artyku?ów niepisuj?cych pomys?y na biznes. Dlatego je?li jeste? a tak?e wiele ciekawych artyku?ów niepisuj?cych pomys?y na biznes zainteresowany prowadzeniem wiele ciekawych w?asnej firmy to powiniene? zajrze? na mój blog.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biznes plany pod dotacje z urz?du pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasz sklep internetowych wzorcowych biznesplanów jakim jest www.fancyfactory.pl. Znajdziesz w nim wiele biznes planów przygotowanych z my?l? o osobach staraj?cych si? o dofinansowanie z urz?du pracy. S? tam tak?e sprawdzone przyk?adowe opracowania, dzi?ki którym dotacja PUP b?dzie w zasi?gu r?ki. Wszystkie biznes plany oferowane w sklepie posiadaj? gwarancj? poprawno?ci merytorycznej i formalnej. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Blog - dotacje PUP
 • ocena:
 • ocena gości:
Odwiedzaj?cy mojego bloga mog? na nim znale?? wiele przydatnych informacji o dotacjach finansowych z Urz?du Pracy, które daj? mo?liwo?? otwarcia w?asnej dzia?alno?ci osob? bezrobotnym. Wszystkie w?tki publikowane na blogu s? autorstwa specjalisty tej bran?y, który zawodowo zajmuje si? pozyskiwaniem ?rodków unijnych. Odpowie on tak?e na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do czytania i komentowania.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Urz?d Pracy - dotacje
 • ocena:
 • ocena gości:
W skutecznym pozyskiwaniu dotacji z urz?du pracy osobom bezrobotnym pomaga serwis BiznesPlan24.pl. Wykonujemy biznes plany wraz z wnioskiem do PUP oraz gwarancj? poprawno?ci formalnej i merytorycznej. Z naszej strony oferujemy profesjonalne doradztwo, które jest mo?liwe dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu. W ofercie na naszej witrynie znajdziesz zestaw przyk?adowych biznes planów do PUP, które s? doskona?ym wzorem do przygotowania w?asnych dokumentów do Urz?du Pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biznes plan
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszam na mój blog o firmie. Znajdziecie tutaj informacje w jaki sposób napisa? biznesplan oraz jak otrzyma? dotacje z urz?du, znajdziecie tutaj tak?e wiele bardzo ciekawych artyku?ów, które pomog? wam stworzy? dobry biznesplan, który pozwoli odnie?? sukces naszej dzialalno?ci. Dlatego je?li jeste? zainteresowany prowadzeniem w?asnej firmy to powiniene? zajrze? na mój blog. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: May 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwis dla biznesu
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa do zapoznania si? z ofert? naszej firmy, która oprowadzi Was po wszystkich zakamarkach biznesu. Nasze artyku?y pomog? Pa?stwu w doborze odpowiedniego kredytu, u?atwi? zarz?dzanie firm?, podpowiedz? jak i gdzie dobrze inwestowa?. Równie? zagadnienia z prawa nie b?d? ju? sprawia?y Pa?stwu ?adnych problemów. Na naszej stronie staramy si? jak najdok?adniej spe?ni? Pa?stwa oczekiwania i zapotrzebowania. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Data dodania: Nov 30, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biznes plan, pomys?y na w?asny biznes
 • ocena:
 • ocena gości:
Dobry biznes plan to podstawa sukcesu w przypadku zak?adania nowej firmy. Od pomys?u do realizacji nie jest wcale taka d?uga droga, dlatego by idee wcieli? w ?ycie niezb?dny jest odpowiedni biznes plan. Jest on najwa?niejszym dokumentem dla ka?dego przedsi?biorstwa, w nim w?a?nie powinna zosta? umieszczona ca?a strategia dzia?ania nowej firmy. Dzi?ki biznesplanowi mo?esz uzyska? dotacj?, a tak?e lepiej zarz?dza? swoj? fim?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Feb 10, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Badanie rynku, doradztwo transakcyjne - ConQuest Consulting
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasi specjali?ci przygotuj? ofert?, która najlepiej odpowie na Twoje potrzeby. Przygotowujemy rzetelny i skuteczny biznes plan, dzi?ki któremu pozyskasz ?rodki finansowe na zaistnienie i rozwój. Wyró?nia nas znajomo?? wielu bran?, tak?e niszowych. Badanie rynku oraz badanie satysfakcji klientów pozwoli Ci pozna? odpowied? na pytania jakie cechy produktu lub us?ugi wymagaj? poprawy oraz w jaki sposób Twoja firma powinna ulepszy? swoj? ofert?. Oferowane przez nas badanie satysfakcji klientów pozwala osi?gn?? przewag? konkurencyjn? na rynku. Podchodzimy z pe?nym zaanga?owaniem i pasj? nawet do najmniejszej transakcji, dlatego nasze doradztwo transakcyjne zapewnia bezstresowy proces sprzeda?y. ConQuest Consulting od 12 lat doradza w jaki sposób skutecznie wchodzi? na nowe rynki produktowe i geograficzne. Przeprowadzamy specjalistyczne badanie rynku oraz doradztwo konsulting, u?atwiaj?ce podj?cie kluczowych decyzji biznesowych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Data dodania: Dec 15, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]