Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : ekogroszek]
Sortuj wg :
 • GreenHouse sk?ad opa?u ekologicznego - ekogroszek, pellet, brykiet W?oc?awek
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma GreenHouse zapewnia dostawy i dystrybucj? wysokiej jako?ci ekologicznych materia?ów opa?owych takich jak: ekogroszek, pellet oraz brykiet na terenie Wloc?awka oraz ca?ego woj. kujawsko-pomorskiego.
Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, gospodarstw rolniczych a tak?e przedsi?biorstw
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 18 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ekogroszek
 • ocena:
 • ocena gości:
A.U.H. Zgoda zajmuje si? handlem wszelkimi rodzajami w?gla opa?owego nasza oferta obejmuje produkty takie jak: koks, mia? w?glowy, ekogroszek, w?giel groszek, w?giel kostka, w?giel orzech, w?giel groszek oraz torf i mu? które jednak s? produktami przeznaczonymi tylko do sprzeda?y hurtowej dla firm. Od 5 lat naszym g?ównym produktem dystrybucyjnym jest ekogroszek który wypiera sukcesywnie i skutecznie tradycyjne ?ród?a ogrzewania.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 5 Ocena: 3.67 Głosów: 3
 • Ekogroszek
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma specjalizuje si? w dostarczaniu swoim klientom dobrej jako?ci ekogroszku z kopal? nale??cych do Katowickiego Holdingu W?glowego oraz Polskiej Kompanii w?glowej S.A. oprócz ekogroszku w naszej ofercie znale?? mo?na w?giel kostka z KWK Juliusz, orzech energetyczny z KWK Piast, ekologiczny mia? odsiarczany (ekomia?), mia? w?glowy oraz torf i mu? kopalniany. Siedziba naszego sk?adu umiejscowiona jest w L?dzinach.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Apr 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Martech - nowoczesne i tradycyjne systemy grzewcze
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? dzia?aj?ca w bran?y budowlanej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Nasz? specjalno?ci? jest instalatorstwo grzewcze ze szczególnym uwzgl?dnieniem pomp ciep?a. Istniejemy na rynku od 2001 roku. Nasza siedziba wraz z punktem obs?ugi klienta i sklepem znajduje si? w miejscowo?ci Bia?e B?ota ko?o Bydgoszczy.

Specjalizujemy si? w instalacjach bazuj?cych na odnawialnych ?ród?ach energii. S? to g?ównie instalacje solarne bazuj?ce na kolektorach s?onecznych oraz instalacje pomp ciep?a. Mo?emy pochwali? si? ponad 80-cioma realizacjami opartymi na tych systemach.

Dzi?ki przoduj?cym na rynku firmom, które s? naszymi partnerami zapewniamy wysok? jako?? us?ug oraz niezawodno?? instalacji, które montujemy. Wspó?pracuj? z nami: IVT (szwedzki producent pomp ciep?a), Nibe, Buderus, Vaillant, ACV, Saunier Duval, De Dietrich, Lazar, Cichewicz, Przojprzemeko, Watt, Hewalex, Zibro, Fuji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których znajdziecie Pa?stwo szerszy opis oferowanych przez nas us?ug. Znajda tam Pa?stwo formularz dzi?ki któremu b?d? mieli Pa?stwo mo?liwo?? z?o?enia zapytania o koszt instalacji pompy ciep?a w Pa?stwa, konkretnych warunkach siedliskowych.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Dec 17, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2
 • PRSW Sp. Z o.o. - w?giel kamienny
 • ocena:
 • ocena gości:
Zach?camy do bli?szego zapoznania si? z ofert? przedsi?biorstwa PRSW. Prowadzimy sprzeda? hurtow? w?gla oraz koksu. Sprzedajemy mia? w?glowy, ekogroszek, orzechy i standardow? kostk?. Naszymi g?ównymi odbiorcami s? du?e przedsi?biorstwa, dokonuj?ce hurtowych zakupów: kot?ownie, ciep?ownie oraz zak?ady przemys?owe. Swoim zasi?giem obejmujemy ca?y obszar kraju. Mo?emy dostarczy? produkt transportem morskim do Gda?ska, Elbl?ga b?d? Ko?obrzegu. ?eby do naszych Klientów dotar? artyku? najwy?szej klasy, sortujemy w?giel. Pozwala to na oddzielenie mia?u od grubszych frakcji, jak równie? na pozbycie si? podziarna oraz nadziarna. Dbamy tak?e o to, ?eby ceny by?y dogodne, a dostawy regularne. Obs?ugujemy tak?e Klientów detalicznych, których zapraszamy do jednego z naszych magazynów w ?widniku, Szczebrzeszynie i ?abuniach. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Produkcja Przemys?

Data dodania: May 23, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tiboj spedycje, w?giel
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo Handlowe TIBOJ proponuje Pa?stwu szeroki asortyment opa?u do urz?dze? grzewczych. Kompleksow? sprzeda? prowadzi od 1999 roku, a od 2007 roku zajmuje si? równie? szeregiem us?ug typu prze?adunki i obs?uga celno-spedycyjna towarów przewo?onych kolej? na Terminalu Prze?adunkowym bocznicy kolejowej Piórkowo k /Chru?ciela. Dodatkowo prowadzi profesjonalne doradztwo, a tak?e proponuje swoim klientom transport zakupionych produktów, us?ugi finansowe i analizy chemiczne opa?u. W asortymencie posiada: mia? w?glowy, groszek, ekogroszek, orzech i kostk?. Ponadto jest autoryzowanym dealerem marki Hef oferuj?cej nowoczesne kot?y C.O. na paliwa sta?e. Wszystkie oferowane produkty i us?ugi cechuje najwy?sza jako?? i dobra cena. Wi?cej informacji na stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran?

Data dodania: Jul 1, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Rastar - ekogroszek, w?giel
 • ocena:
 • ocena gości:
Zbli?a si? zima - czas, kiedy przyjdzie Pa?stwu w??czy? piece i ogrza? domostwa. Niech ten czas nie b?dzie problemem. Niech koszty z tym zwi?zane nie oka?? si? kosztami zbyt wysokimi. To zapewnia sk?ad w?gla Rastar, który zaprasza na swoj? oficjaln? stron? i do wspó?pracy. Ch?tnie odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy, jakie paliwo lub surowiec wybra?, aby ogrzewanie ju? nigdy nie sprawia?o problemów!
Kategoria:   Dom Wn?trze

Data dodania: Sep 6, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Ekogroszek cena dobry-ekogroszek.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Warto zaopatrzy? si? w opa? na zim? w sezonie letnim. Ekogroszek mo?emy kupi? luzem ale równie? workowany. Kupuj?c wi?ksz? ilo?? uda nam si? równie? wynegocjowa? ni?sz? cen?. Nie warto kusi? si? na tanie podróbki bo pó?niej si? mo?e si? okaza? ?e mamy problem z ogrzaniem domu. Trzeba si? decydowa? na dobrych i sprawdzonych dostawców. To nam zapewni nam ciep?y dom przez ca?? zim?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Oct 20, 2016 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ekogroszek.czest.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedstawiamy Pa?stwu ekogroszek, w?giel i mia? – marki Dobry Ekogroszek, w bardzo konkurencyjnych cenach przy zachowaniu najwy?szych parametrów kaloryczno?ci. Ekogroszek w Cz?stochowie sprzedawany jest w kilogramowych workach, ale mog? zamówi? Pa?stwo równie? lu?no w?giel. Dowóz na terenie miasta i w jego okolicy jest darmowy. Gwarantujemy szybk? dostaw? produktu z mo?liwo?ci? wniesienia we wskazane miejsce. Chcesz wiedzie? wi?cej? Zadzwo? – 506 558 939.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Feb 23, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • W?giel do firmy Bartex
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukaj?c wysokiej klasy dostawcy w?gla czy innego materia?u opa?owego, serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Znajomo?? rynku jak i do?wiadczenie sprawiaj?, ?e klientom mo?emy zaproponowa? ró?ne rodzaje w?gla najlepszego gatunku.
Naszym atutem jest niska cena. Sprzedajemy w?giel polski bez akcyzy, co sprawia, ?e nasza oferta jest naprawd? konkurencyjna na rynku. Dla nas priorytetem jest zad wolny klient, gdy? jest on dla nas najlepsz? reklam?.

W ostatnim czasie, gdy bezpiecze?stwo gazowe Polski stan??o pod znakiem zapytania, nasz ekogroszek z polski z akcyza cieszy si? ogromnym zainteresowaniem. Wychodz?c naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów prowadzimy sprzeda? hurtow? jak równie? obs?ugujemy klientów indywidualnych. Do tych ostatnich, szczególnie, skierowana jest oferta opa?u sprzedawanego w workach. Dla mieszka?ców Mys?owic i okolic, którzy dokonaj? zakupu powy?ej jednej tony w?gla lub innego opa?u oferujemy w?asny transport w bardzo konkurencyjnej cenie.

Cechuje nas rzetelno?? i uczciwo??! Nam mo?esz zaufa?. Serdecznie zapraszamy na nasza stron? internetow? lub do osobistego kontaktu, w celu omówienia warunków sprzeda?y jak i zapoznania si? ze szczegó?ami oferty naszej firmy.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo

Data dodania: Oct 5, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]