Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : elektronika]
Sortuj wg :
 • Organizacja odzysku
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma AURAEKO zajmuje si? odzyskiwaniem, recyklingiem, organizacj? odzysku, ZSEE, WEEE. Odzyskujemy sprz?t elektryczny i elektroniczny oraz odpady elektryczne, elektro?mieci. Na ka?dym etapie odzyskiwania s?u?ymy wiedz? i bogatym do?wiadczeniem. Nasza Firma jest profesjonaln? organizacj?, zapewniamy przez d?ugie lata uczciw? obs?ug? firm prosperuj?cym na naszym rynku. Auraeko zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2006 r.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elektryka, elektronika, instalacje Hertom
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma HERTOM dzia?a na rynku od 2007 roku. W?a?cicielem firmy jest Tomasz Herman. HERTOM to m?ode i pr??nie rozwijaj?ce si? przedsi?biorstwo w bran?y us?ug elektroinstalacyjnych.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywa si? poprzez:

* wykonanie przy??czy i prac ziemnych,
* wykonanie tras kablowych instalacji,
* okablowanie budynków oraz monta? rozdzielnic, szaf i urz?dze? steruj?cych,
* remonty i modernizacje istniej?cych instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Produkcja Przemys? > Elektronika
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 37 Ocena: 4.43 Głosów: 7
Popularny
 • Og?oszenia w internecie ca?kowicie za darmo - Sellit.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Darmowe og?oszenia ze zdj?ciami bez rejestracji i logowania. Szybkie dodawanie og?osze? bez zb?dnego procesu rejestracji i logowania.Tysi?ce u?ytkowników dziennie na stronie daje mo?liwo?? dotarcia ze swoj? ofert? do szerokiego grona odbiorców. Strona oferuje intuicyjny interfejs, dzi?ki czemu nawet osoby nieobeznane w internecie odnajd? na niej, to czego szukaj?. Chcesz doda? og?oszenie? Spróbuj ju? teraz, to nic nie kosztuje. Sam nie uwierzysz jak szybko mo?na doda? u nas og?oszenie, które jest od razu widoczne na stronie bez potwierdzania e-mailem.Zapraszamy
Kategoria:   Internet > Og?oszenia

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Cz??ci Elektroniczne sklep internetowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? elektronikiem? Elektronika to twoje hobby? Prowadzimy sprzeda? cz??ci i podzespo?ów elektronicznych: uk?adów scalonych, tranzystorów, diod, przeka?ników, transformatorów. Oferta nasza obejmuje równie? mierniki, narz?dzia, akcesoria do monta?u systemów telewizji naziemnej i satelitarne, monitoringu, akcesoria AUDIO-VIDEO i CAR-AUDIO.
Kupi?e? telewizor LCD? Przedstawiamy ofert? uchwytów do telewizorów LCD. Dost?pne tak?e kable po??czeniowe, kable HDMI. Zajmujemy si? równie? realizacj? specjalistycznych zamówie? dla firm, przedsi?biorstw, jak i klientów indywidualnych. Dla nas ka?dy klient jest równie wa?ny.
Sprzedawane przez nas wyroby spe?niaj? normy bezpiecze?stwa i deklarowane parametry techniczne.
Prowadzimy sprzeda? detaliczn? i hurtow?.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Anteny satelitarne lubuskie
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowoczesny sklep internetowy z antenami satelitarnymi. Firma zajmuje si? sprowadzaniem urz?dze? i akcesoriów do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej takich jak anteny satelitarne, anteny DVB-T lub kable instalacyjne. S? jedynym liderem w rejonie Zielonej Góry pod wzgl?dem wdra?ania telewizji naziemnej DVB-T.Specjali?ci s? do Waszej dyspozycji. Expertelektronic jest otwarta na wszystkie zamówienia jak równie? na wspó?prac? z firmami i instytucjami.
Kategoria:   AGD RTV > Sprz?t RTV

Data dodania: Nov 23, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Sklep Internetowy qoop.pl, najni?sze ceny sprz?tu elektronicznego dost?pne w Polsce!
 • ocena:
 • ocena gości:
QOOP.PL to najlepszy sklep internetowy, jaki kiedykolwiek mia?e? okazj? odwiedzi?. Znajdziesz tu wszystko, czego szukasz: od artyku?ów gospodarstwa domowego, poprzez najlepszy sprz?t rtv, na rewelacyjnym i najta?szym sprz?cie komputerowym ko?cz?c. Warto wi?c zajrze? na nasz? stron?. Zapraszamy! Bo internetowy sklep komputerowy qoop.pl to najwi?ksza oferta najnowocze?niejszego sprz?tu komputerowego po wyj?tkowo niskich zagranicznych cenach! Oferujemy szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy dla klientów detalicznych i hurtowych.
Kategoria:   AGD RTV
Komputery
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Dec 9, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • programy na telefon
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz nowego, ciekawego oprogramowania na telefon komórkowy? Na naszym serwisie znajdziesz wszystko o takim oprogramowaniu, wejd? i przekonaj si? o tym sam jak bardzo du?o programów mamy i jak bardzo mog? one wzbogaci? twój telefon komórkowy, które odmieni si? dzi?ki temu na pewno nie do poznania i b?dzie znacznie lepiej ci s?u?y?a w ka?dym momencie, kiedy tylko zapragniesz. Na naszej stronie nie znajdziecie te? ?adnej lipnej informacji typu opis musi by? min. 350 znaków, a tutaj pojawia si? info o min. 400 znaków, my nie k?amiemy! Nie wspominaj?c ju? o linku zwrotnym, ADMINA CHYBA POJEBA?O.
Kategoria:   AGD RTV > Technika biurowa
Firmy wg bran? > Elektryczne
Inne

Data dodania: May 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mechatronika Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektowanie urz?dze? mechatronicznych POZNA? - na stronie mechatronika.ruzam.pl znajd? Pa?stwo ofert? ruzam.pl w zakresie projektowanie urz?dze? mechatronicznych - czyli urz?dze? w sk?ad których wchodz? elementy mechaniczne, elektroniczne i oprogramowanie. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?. Odwied? mechatronika.ruzam.pl . Nasz? ofert? kierujemy g?ównie dla okolic Poznania, oferujemy dojazd do klienta, rozpoznanie projektu i profesjonalne podej?cie do zagadnienia. Specjalizujemy si? w urz?dzeniach pomiarowych i sterowaniu.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Automatyka
Produkcja Przemys? > Elektronika

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Transformatory
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Handlowa Gra?yna i S?awomir Zgubi?scy sp. j. dzia?a na rynku od 1990r. Zajmuje si? dystrybucj? oraz serwisem materia?ów z bran?y elektroenergetycznej na obszarze ca?ego kraju. Specjalizujemy si? zbytem aparatów elektroenergetycznych. Rozpowszechniane przez nas aparaty s? wyprodukowane do obs?ugi pr?du ?redniego napi?cia. Naszymi odbiorcami s? spó?ki produkcyjne, elektromonta?owe, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawiciele innych ga??zi przemys?u. Proponowany przez GiS sprz?t elektroenergetyczny to: wy??czniki wn?trzowe SN, zabezpieczenia SN, aparaty napowietrzne SN, osprz?t kablowy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mechatronika, urz?dzenia mechatroniczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal bran?owy dla mechatroników. Cz?ste aktualizacje, informacje dotycz?ce konstrukcji mechatronicznych, sterowania, automatyki, mechaniki oraz og?oszenia pracy dla in?ynierów. Mechatronika jest synergiczn? kombinacj? mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego my?lenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Mechatronika to nauka istniej?ca na styku pi?ciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Odwied? nasz portal bran?owy i poznaj szczegó?y.
Kategoria:   Internet > Portale
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Jun 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 [Następna >]