Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kancelaria adwokacka]
Sortuj wg :
 • PORADY PRAWNE :: KANCELARIA ADWOKACKA :: ADWOKACI :: ADWOKAT WARSZAWA
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka w Warszawie.
Profesjonalne reprezentowanie przed s?dem, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych, sporz?dzanie opinii prawnych i
projektów umów. Kancelaria specjalizuje si? w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Adwokat, porady prawne, adwokaci Warszawa, kancelaria adwokacka Warszawa, rozwód Warszawa, rozwody Warszawa, kancelaria prawna
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Poady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr G?adki: Celem Kancelarii jest ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie w zakresie doradztwa prawnego i zast?powania stron przed s?dami i organami administracji. Kancelaria ?wiadczy us?ugi zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych-spó?ek prawa handlowego. Kancelaria udziela równie? porad prawnych online. W celu jak najlepszego ?wiadczenia us?ug prawnych na sta?e wspó?pracujemy z innymi adwokatami i prawnikami specjalizuj?cymi si? w ró?nych dziedzinach prawa.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci

Data dodania: Apr 16, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • M. Kalejta - Kancelaria Prawnicza z Warszawy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawnicza adwokata Mariusza Kalejty Warszawa ?wiadczy gruntown? pomoc w zakresie obs?ugi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w formie ci?g?ej obs?ugi prawnej, jak i w formie pe?nomocnictw w kwestiach indywidualnych. Prawnik Mariusz Kalejta proponuje poradnictwo prawne oraz reprezentowanie Klientów w sporach s?dowych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferowanych us?ug.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: May 26, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • adwokat olsztyn
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria adwokatów prowadz?ca dzia?alno?? od kilku lat tworzona przez trzech adwokatów. Wykonujemy us?ugi prawne dla osób prywatnych w tym z zakresu prawa karnego, inwestycji budowlanych, czy porad prawnych. Dla firm wykonujemy us?ugi mi?dzy innymi obs?ugi, tworzenia spó?ek oraz ich przedstawicielstw, pisanie i negocjowanie umów oraz sprawy karne gospodarcze. Zarówno dla przedsi?biorców jak i osób prywatnych mamy w ofercie reprezentacj? przed s?dem i innymi organami administracji. Siedziba kancelarii znajduje si? w Olsztynie, posiadamy tak?e fili? w Mor?gu.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: May 31, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria Adwokacka Pawe? Gorlewski (alimenty, rozwód, separacja, porady, sprawy karne)
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Paw?a Gorlewskiego w Warszawie ?wiadczy us?ugi prawne zwi?zane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawn? osobom fizycznym.

Zakres us?ug: prawo cywilne, rodzinne (m.in.: rozwody, alimenty, w?adza rodzicielska, ustalenie ojcostwa), prawo karne, sprawy spadkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze, obs?uga prawna firm, windykacja.

Kontakt: tel: 22 622-07-61 lub 507-928-304, e-mail:adwokatpg@op.pl

Al. Jerozolimskie 28 lok.6
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Znany prawnik
 • ocena:
 • ocena gości:
Znanyprawnik.org to blog poruszaj?cy wszelkie akty prawne, zasady dzia?ania administracji i innych organów prawnych, a tak?e pomaga znale?? w?a?ciw? drog? po?ród skomplikowanych przepisów prawnych. Je?li masz problem prawny, trudno?? stanowi? jakiekolwiek akty prawne czy zasady administracyjne to zapraszam na blog znanyprawnik.org. Tutaj w kilka minut rozwiejesz m?cz?ce Ci? w?tpliwo?ci. Wystarczy jedynie znale?? interesuj?cy Ci? temat i wszystko od razu stanie si? prostsze.
Kategoria:   Internet > Blogi

Data dodania: Sep 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria adwokacka, adwokat Daria Duda wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka, adwokat Darii Dudy ?wiadczy kompleksowe us?ugi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje profesjonaln? reprezentacj? przed s?dami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.
Kancelaria adwokacka wspó?pracuje ze specjalistami z dziedzin: notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz t?umaczami przysi?g?ymi.
Kancelaria ?wiadczy swoje us?ugi w sposób profesjonalny i rzetelny, gwarantuj?c jednocze?nie indywidualne podej?cie do ka?dej sprawy.
Adwokat Daria Duda jest absolwentk? Wydzia?u Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc?awskiego. Uko?czy?a aplikacj? adwokack? przy Okr?gowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Nov 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokat Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Wroc?awska kancelaria prawnicza i prowadz?cy j? adwokat ?ukasz Opali?ski ?wiadczy porady prawne min. z zakresu prawa rolnego. Wieloletnie do?wiadczenie i specjalizacja pozwalaj? zapewni? klientom szybk? i fachow? pomoc oraz pomy?lne zako?czenie sprawy. Kancelaria reprezentuje organizacje rolnicze i dochodzi przed s?dem nale?no?ci z tytu?u nierzetelnego wykonania umów.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw

Data dodania: Aug 9, 2012 Trafień: 2 Ocena: 3.50 Głosów: 2
 • Kancelaria Adwokacka Piotr Fordey
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Piotr Fordey ?wiadczy szereg us?ug w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych. Zapewniamy Pa?stwu kompetentn? i fachow? obs?ug?. Mog? Pa?stwo skorzysta? równie? z porady prawnej, pomocy prawnej, obs?ugi prawnej. Zajmujemy si? redagowaniem umów, obs?ug? prawn? firm, windykacj? nale?no?ci. Do naszych g?ównych zalet nale?y ca?kowite po?wi?cenie i du?e do?wiadczenie!
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Feb 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria Prawna Pieróg i Partnerzy
 • ocena:
 • ocena gości:
Uznawana za lidera w dziedzinie prawa zamówie? publicznych kancelaria prawna Pieróg & Partnerzy posiada pi?tnastoletnie do?wiadczenie. Zajmuje si? pomoc? oraz obs?ug? prawn? podmiotów gospodarczych, w tym tak?e i zagranicznych, jest ponadto w stanie pomóc tak?e i organom administracji rz?dowej i samorz?dowej. W rozbudowanej ofercie posiada równie? obs?ug? w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji, czy te? inwestycji budowlanych. Klienci mog? tak?e liczy? na rzeteln? pomoc publiczn?.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: May 13, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]