Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kolektory]
Sortuj wg :
 • pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie wiesz jak oszcz?dnie i dobrze zainwestowa? w ogrzewanie? Xenergy polecamy tanie ogrzewanie! Polecamy Systemy Taniego Ogrzewania S?onecznego, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne i wiele innych. W dzisiejszych czasach szukamy oszcz?dno?ci energii w budownictwie. Poka?emy Pa?stwu ile mo?na zaoszcz?dzi? rezygnuj?c z autonomicznego systemu ogrzewania, ile kosztuj? dodatkowe inwestycje w energooszcz?dny budynek.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy firmy Skorpion specjalizuje si? w sprzeda?y artyku?ów bran?y budowlanej. W swojej nad wyraz bogatej ofercie posiada mi?dzy innymi: kolektory s?oneczne, bramy gara?owe oraz zestawy prysznicowe. Niska cena, wysoka jako?? artyku?ów tak?e bezustannie dope?niany wachlarz produktów to tylko niektóre zalety importera. Firma prowadzi tak?e swoj? sprzeda? poprzez serwis Allegro. Zakupione artyku?y posiadaj? wielomiesi?czne zabezpieczenie gwarancyjne. Na stronie usytuowano wiadomo?ci tycz?ce si? produktów, warunków zakupu oraz warunków p?atno?ci.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Mar 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kolektory s?oneczne szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Zaczynaj?c projekt swojego domu, cz?sto si? zastanawiamy w jaki sposób go ogrzewa?. A gdyby tak zdecydowa? si? na kolektory s?oneczne? Do wielu zalet nale?y zaliczy? - bardzo tanie koszty ogrzewana mieszkania oraz podgrzewania ciep?ej wody urzytkowej. Cho? koszty inwestycyjne z kolektorami s?onecznymi kszta?tuj? si? na poziomie 10.000 z?, to pó?niejsze rachunki za ogrzewanie mile zaskakuj?. Zestaw kolektorów zwraca si? po oko?o 3 latach. Nasza firma powsta?a po o by da? Pa?stwu mo?liwo?? taniej instalacji kolektorów s?onecznych. Oferujemy kompleksowe realizacje: sprzeda?, monta?, , dobór urz?dze? oraz instalacj?.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Klimatyzacja Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my autoryzowanym instalatorem produktów firmy Mitsubishi Electric. W naszej ofercie znajduj? si?: klimatyzacja, stropy ch?odz?ce, wentylacja mechaniczna, kolektory s?oneczne, monta? i serwis. Obszar naszej dzia?alno?ci to Kraków i okolice. Oferujemy kompleksow? obs?ug? serwisow? urz?dze? w instalacjach grzewczych, ch?odniczych, wentylacji i klimatyzacji. Realizujemy kompleksowo instalacje klimatyzacji Mitsubishi Electric i wentylacji w budynkach biurowych, przemys?owych, u?yteczno?ci publicznej oraz mieszkalnych.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • energia odnawialna
 • ocena:
 • ocena gości:
Gramwzielone - elektrownie wiatrowe. Zielona rewolucja na ?wiecie ju? si? rozpocz??a i dociera tak?e do naszego kraju. Jej przebieg na bie??co relacjonuje portal Gramwzielone.pl – najlepsze, kompleksowe ?ród?o informacji na temat ekologicznych i energooszcz?dnych trendów, produktów oraz us?ug takich jak energia odnawialna, kolektory s?oneczne czy biomasa. Skala post?pu w zakresie clean-tech sprawia, ?e ju? teraz czyste technologie staj? si? efektywniejsze od tradycyjnych rozwi?za? opartych na nadmiernej konsumpcji w?gla, gazu czy ropy.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Od niedawna kolektory s?oneczne nie s? ju? tylko ciekawostk? lub fanaberi? osób maj?cych "?wira" na punkcie ekologii. Przez rosn?ce ceny surowców grzewczych oraz dzi?ki mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania, kolektorami s?onecznymi powinni zainteresowa? si? wszyscy inwestorzy budowlani.
Na podstawie analizy zasady funkcjonowania oraz dok?adnego porównania kosztów (instalacji oraz u?ytkowania), ka?dy powinien samemu odpowiedzie? sobie na pytanie, czy warto pozyskiwa? energi? s?oneczn? przy pomocy solarów.
Mamy nadziej?, ?e dzi?ki informacjom zebranym na naszej stronie podj?cie tej nie?atwej decyzji b?dzie dla naszych czytelników cho? troch? prostsze.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory S?oneczne ?l?skie Katowice Bielsko Bia?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie trzeba daleko patrze?, kiedy to kolektory s?oneczne mogli?my ogl?da? wy??cznie na dachach austriackich i niemieckich domów oraz w innych krajach, rozwini?tych ekonomicznie. Dzisiaj ku uciesze oka, osób które szanuj? ?rodowisko, mo?emy ten widok ogl?da? w Polsce. Firma Eko Program Systemy Solarne, przyczynia si? w znacznym stopniu do tego, ?e kolektory s?oneczne powstaj? jak grzyby po deszczu. Coraz cz??ciej stosowane s? do podgrzania basenów, w czym mamy nie ma?e do?wiadczenie. Województwo ?l?skie w tym Katowice i Bielsko Bia?a s? g?ównym polem naszego dzia?ania. Zyskali?my sobie renom? dzi?ki szybkiej interwencji na zainteresowanie klienta. To w naszej gestii pozostaje za?atwienie kredytu przy 45% udziale NFO?iGW.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty
Dom Wn?trze > Baseny
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Mar 24, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elektromex - transformatory energetyczne i kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Elektromex powsta?a w 1990 roku. Zajmuje si? produkcj? oraz dystrybucj? urz?dze? z bran?y elektroenergetycznej na terenie Polski. Wspó?pracuje ze znanymi producentami z Polski i z zagranicy.

Do grona naszych klientów z satysfakcj? zaliczamy ca?? gam? firm z energetyki zawodowej, przedsi?biorstwa elektroenergetyczne, elektroinstalacyjne, elektromonta?owe, liczne firmy produkcyjne, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawicieli innych ga??zi przemys?u.

Zatrudniamy wyspecjalizowan? kadr? in?ynieryjno - techniczn?, handlow? i marketingow?. Mamy przekonanie, i? nasza wiedza i wieloletnie do?wiadczenie zagwarantuj? Pa?stwu fachow?, rzeteln?, kompetentn? obs?ug? w ramach oferowanej dzia?alno?ci.

Zakres dzia?alno?ci naszej firmy obejmuje:
* produkcja kolektorów s?onecznych
* produkcja transformatorów napowietrznych jednofazowych olejowych oraz suchych-?ywicznych, ma?ej mocy do zasilania systemów radiowego sterowania roz??cznikami pracuj?cymi na stanowiskach s?upowych w sieciach ?N
* produkcja transformatorów rozdzielczych ma?ej mocy 1KVA do 16KVA na napi?cia do 30KV
* produkcja nietypowych transformatorów suchych jak i olejowych wg parametrów ??danych przez klienta
* produkcja wysokonapi?ciowych transformatorów olejowych laboratoryjnych do 250KV.
* produkcja transformatorów napowietrznych suchych ?ywicznych jednofazowych do zasilania systemów radiowego sterowania roz??cznikami pracuj?cymi na stanowiskach s?upowych w sieciach ?N
* naprawy, przegl?dy i remonty transformatorów olejowych i suchych do 1000KVA i na napi?cia do 30KV
* sprzeda? fabrycznie nowych transformatorów energetycznych olejowych o mocach od 25 kVA do 2000 kVA w pe?nym zakresie napi?? znamionowych
* sprzeda? fabrycznie nowych transformatorów energetycznych suchych w izolacji ?ywicznej epoksydowej o mocach od 100 kVA do 3150 kVA w pe?nym zakresie napi?? znamionowych
* kompletacje dostaw w pe?ni wyposa?onych s?upowych stacji transformatorowych oraz stanowisk s?upowych w dowolnych konfiguracjach usytuowania wzgl?dem linii zasilaj?cych napowietrznych albo kablowych ?N, z transformatorami napowietrznymi o mocy do 630 kVA
* dostawy wolnostoj?cych uproszczonych stacji transformatorowych do pracy w kablowych sieciach ?N, konstrukcji spe?niaj?cej wymagania stawiane s?upowym stacjom kra?cowym, z transformatorami wn?trzowymi mocy do 630 kVA
* dostawy transformatorów energetycznych kilkuletnich, po przegl?dzie i konserwacji, z pe?nym pakietem dokumentacji pomiarowo - eksploatacyjnej
* zakup transformatorów energetycznych u?ywanych; zamiany transformatorów

Wszystkie oferowane urz?dzenia posiadaj? wymagane protoko?y prób, ko?cowe ?wiadectwa bada?, atesty Instytutu Energetyki - Warszawa lub Energopomiaru - Gliwice, gwarancje i Dokumentacje Techniczno - Ruchowe.

Na Pa?stwa ?yczenie udost?pniamy pe?ne dane techniczno - konstrukcyjne oferowanych urz?dze?, karty katalogowe oraz szczegó?owe specyfikacje aparatury i osprz?tu.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Mar 4, 2011 Trafień: 14 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny