Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : piaskowiec]
Sortuj wg :
 • Kostka granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Granity najcz??ciej znajduj? zastosowanie na cmentarzach, gdzie wykorzystywane s? do budowy nagrobków. Poniewa? s? dost?pne w wielu kolorach potrafi? zaspokoi? wymagania nawet najbardziej wybrednego klienta. Granity s? wyj?tkowo trwa?ymi i wytrzyma?ymi kruszywami, dzi?ki czemu idealnie pasuj? do wyka?czania pomieszcze? kuchennych.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kamie? ogrodowy,Kostka granitowa,Nawierzchnie kamienne,Elewacje kamienne - MD KAM
 • ocena:
 • ocena gości:
MD Kam, to firm? stworzona po to, by realizowa? Pa?stwa marzenia o pi?knym domu i ogrodzie. Prowadzimy sk?ad kamieni ogrodowych i kostki granitowej.Wykonujemy: * podjazdy z kostki granitowej * ?cie?ki ogrodowe z kostki i z p?yt kamiennych * elewacje kamienne * ogrodzenia * grille ogrodowe * oczka wodne * wszystko to, co mo?liwe do zrealizowania z kamienia (tak w ogrodzie, jak i we wn?trzach).
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Feb 20, 2009 Trafień: 16 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik
 • ocena:
 • ocena gości:
Polska kopalnia naturalnego piaskowca. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • P?ytki granitowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Poprzez stron? firmow? A.D.T. Marmur i Granit s.c. poznamy dok?adn? ofert? przedsi?biorstwa w zakresie sprzedawanych materia?ów budowlanych, a w szczególno?ci szerokiego asortymentu granitów i marmurów. Oferowane przez firm? p?ytki marmurowe i p?yty granitowe s? importowane od wiod?cych producentów z Portugalii, Egiptu, czy Brazylii oraz cechuj? si? wysok? jako?ci? i ró?norodn? palet? kolorystyczn?. Przedsi?biorstwo prowadzi sprzeda? hurtow? i detaliczn? p?ytek, a tak?e elementów gotowych: blatów, parapetów, schodów, itp.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Budownictwo > Okna

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kostka granitowa, Transport, Spedycja | e-granity.
 • ocena:
 • ocena gości:
Kostka granitowa jest trwa?a i elegancka. Ró?norodno?? barw i rozmiarów sprawia, i? doskonale sprawdza si? jako nawierzchnia podjazdów, placów oraz ?cie?ek w ogrodzie.

Wyroby granitowe s? bardzo wytrzyma?e na zmienne warunki atmosferyczne. Rze?by granitowe przez lata zachowuj? swój wygl?d, bez konieczno?ci drogich konserwacji. Doskonale nadaj? si? jako ozdoby ogrodowe. Schody ogrodowe poza wzgl?dami estetycznymi i ?atwo?ci? w utrzymaniu, s? tak?e dobrym wyborem pod wzgl?dem bezpiecze?stwa. Maj?c do dyspozycji ró?nej wielko?ci p?ytki i bloki granitowe mo?emy dowolnie formowa? wygl?d schodów i podestów.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Firmy wg bran? > Transport
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • portal kamieniarski
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do korzystania z us?ug portalu Stonemeeting. Naszym celem jest promowanie firm z ca?ego ?wiata dzia?aj?cych w bran?y kamieniarskiej. Wykupuj?c miejsce og?oszeniowe w portalu, na stronie umieszczone zostan? Pa?stwa dane teleadresowe, tj. adres, nr telefonu/ faxu , adres strony Web, dane osoby kontaktowej oraz opis dzia?alno?ci og?aszanej firmy. Ponadto istnieje mo?liwo?? umieszczenia logo firmy oraz zdj?? zwi?zanych z jej dzia?alno?ci
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kamie? elewacyjny
 • ocena:
 • ocena gości:
Szanowni Pa?stwo zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym.
Nasza firma zajmuje si? sprzeda?? kamienia tj. marmuru, granitu, piaskowców i innych ju? od lat pi?ciu. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo wyroby gotowe (parapety, blaty, schody itd. ) , p?ytki oraz kamie? ogrodowy. Poniewa? kamie? kupujemy bezpo?rednio w krajach wydobycia jeste?my w stanie zaoferowa? konkurencyjne ceny oraz wysok? jako?? . Ponadto oferujemy równie? wykonanie np. elewacji czy wszelkich innych robót kamieniarskich.

Je?eli macie Pa?stwo jakie? pytania prosimy o kontakt z naszym biurem obs?ugi klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Aran?acje ogrodów Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma BRUK-GARDEN powsta?a w 2006 roku we Wroc?awiu. Od tego czasu wykona?a szereg prac zwi?zanych z uk?adaniem kostki betonowej i granitowej, a tak?e projektuj?c ciekawe aran?acje powierzchni brukowych oraz terenów zieleni. BRUK-GARDEN nie boi si? podj?? ?adnego wyzwania, dlatego jest w stanie sprosta? nawet najbardziej wymagaj?cym klientom, aby Pa?stwa zadowolenie trwa?o przez ca?e lata. Fachowo doradza wybór kostki brukowej, bior?c pod uwag? rodzaj i wielko?? obci??e? oraz przeznaczenie danej powierzchni i wiele innych aspektów.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • kamie? elewacyjny i dekoracyjny na elewacje i ogrodzenia.
 • ocena:
 • ocena gości:
Produkujemy dla Pa?stwa od 1989 r. sztuczny kamie? na: elewacje, ogrodzenia, ?ciany, coko?y, kominki, kominy, grille, ?cie?ki ogrodowe, obrze?a basenów. Oferujemy najwi?ksz? na rynku ilo?? wzorów: piaskowiec d?utowany, valenzia, cartagena, otoczak, wiejski, angielski, melan?, pustynny, cascata, colorado, arkanzas, rafowy i grecki, w przygotowaniu siedem nowych wzorów kamienia. W ka?dym wzorze kamienia otrzymujecie Pa?stwo kilkadziesi?t ró?nych elementów dzi?ki czemu po u?o?eniu kamienia na powierzchni trudno znale?? taki sam element. Do produkcji kamienia stosujemy najwy?szej klasy materia?y i barwniki, nawet po wielu latach nasz kamie? nie zmienia koloru, zachowuje ?wie?o?? i ?adny wygl?d. Kamie? produkujemy w dowolnej kolorystyce na ?yczenie klienta. Stosujemy wyj?tkow? technologi? barwienia, która sprawia, ?e nasz kamie? do z?udzenia wygl?da jak kamie? naturalny. Nasz personel pomo?e Pa?stwu wybra? odpowiedni rodzaj kamienia, doradzi jaki kolor kamienia wybra?, pomo?e zorganizowa? jego transport oraz poleci firm?, która ten kamie? u?o?y dla Pa?stwa. Udzialamy gwarancji na nasze wyroby. Kupujecie Pa?stwo u nas niezwyk?y kamie?, którego jako?? przewy?a jego cen?.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kostka granitowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Dharma jest producentem i dystrybutorem kamieni dla domu i ogrodu - kamieni elewacyjnych i kostki granitowej. Firma dzia?a na terenie województwa mazowieckiego. Dharma oferuje najwy?szej jako?ci produkty wykonane w stu procentach z surowców naturalnych, mi?dzy innymi szeroki wybór wyrobów z piaskowca, grys, ?upek, otoczaki, ?wir i kilka typów mozaik, a tak?e wiele rodzajów kamieni elewacyjnych i kostki granitowej. Opieraj?c si? na wiedzy i do?wiadczeniu wspó?pracuj?cych z firm? specjalistów, Dharma oferuje us?ugi w pe?ni profesjonalnego doradztwa w kwestii doboru elewacji i wyko?cze?. Misj? firmy jest kreatywne kszta?towanie przestrzeni publicznej oraz tworzenie rozwi?za? projektowych zgodnych z najnowszymi trendami w architekturze i designie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]