Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : piece]
Sortuj wg :
 • Sauna Fi?ska
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferta saun suchych i ?a?ni parowych Centrum Sauny Wandex z siedzib? w Trójmie?cie, nastawiona jest tak na rynek lokalny jak i ogólnokrajowy. Produkty oferowane przez Wandex to najwy?sza jako?? dowodz? tego stosowne atesty i niemal dwudziestoletnia dzia?alno?? firmy w tej bran?y. Na stronie znajdziesz galerie i opisy ró?nego rodzaju saun, ?a?ni i innych urz?dze? spa
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • KOMINKI, KUCHNIE W?GLOWE, PIECE, KAFLE. KOMINKOWE SYSTEMY GRZEWCZE I NIE TYLKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0

3. Pi?y

 • Pi?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma STR-Faktor reprezentuje na terenie Polski interesy wielu renomowanych, europejskich producentów linii technologicznych, maszyn i narz?dzi do obróbki metalu. Wspó?praca z wieloma, z tych firm, ma ju? ponad 25-letni? tradycj?. Tradycj? opart? o wiedz?, do?wiadczenie, najwy?sz? jako?? oraz in?yniersk? i kupieck? rzetelno??. Nasz powód do dumy: kilkuset sta?ych, zaprzyja?nionych z nami, klientów potwierdza nasz? misj?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Systemy kominowe Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep Mikas Instalacje s.c. znajduje si? w Poznaniu na ulicy Traugutta. W naszym sklepie odnajd? Pa?stwo bogaty asortyment artyku?ów z zakresu techniki grzewczej, hydraulicznej i instalacyjnej. Oferujemy kot?y, piece i ogrzewacze wody renomowanych producentów (Veissman, Junkers, Vaillant), grzejniki aluminiowe, stalowe, p?ytowe i drabinkowe takich firm, jak: Purmo czy Instal-Projekt oraz systemy kominowe i wentylacyjne. Nasz sklep to te? wiele produktów z zakresu ceramiki sanitarnej i armatury ?azienkowej. W sprzeda?y posiadamy produkty firm Ko?o, Roca, Sanplast. Oferujemy kuchenki gazowe i elektryczne Amica i Mastercook, a tak?e szereg narz?dzi i artyku?ów instalacyjnych oraz hydraulicznych. W przypadku nietypowych zamówie? istnieje mo?liwo?? sprowadzenia produktu na ?yczenie klienta.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

5. Sauny

 • Sauny
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Baseny
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 5 Ocena: 4.20 Głosów: 5
 • Kot?y, piece - Dziubarczyk.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze kot?y i piece to po??czenie ekonomiczno?ci, wysokiej jako?ci z zaawansowan? technologi? i niskimi kosztami eksploatacji. Nasz? misj? jest dostarczanie ciep?a zgodnie z Pa?stwa zapotrzebowaniem, w sposób komfortowy, oszcz?dny przy jednoczesnej ochronie ?rodowiska naturalnego. Zadowolenie Klienta jest zawsze na pierwszym miejscu, dlatego te? dok?adamy wszelkich stara?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. Dostarczamy Wam zawsze najlepsze rozwi?zania w zakresie techniki grzewczej.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Kot?y

 • Kot?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Serdecznie zapraszamy na stron? internetow? firmy Konstal. Firma Konstal istnieje w bran?y ciep?owniczej od ponad 20 lat. Pocz?tki dzia?alno?ci to produkcja kot?ów, która zapocz?tkowa?a doskona?? seri? tego typu urz?dze? na polskim rynku. Nasze piece i kot?y charakteryzuj? si? nisk? emisj? szkodliwych ?rodków oraz wysok? sprawno?ci?. Posiadaj? atesty energetyczne oraz certyfikaty ekologiczne. Firma Konstal jako producent kot?ów i pieców dba o wygod? i bezpiecze?stwo ich u?ytkowania. Nasze wyroby s? dobre jako?ciowo i pracuj? w zgodzie z otaczaj?cym nas ?rodowiskiem.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Apr 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kot?y, grzejniki - hurtownia
 • ocena:
 • ocena gości:
Hurtownia urz?dze? grzewczych Kot?ohurt zaprasza do wspó?pracy instalatorów i firmy handlowe z ca?ego kraju. Zapewniamy szybk? dostaw? kot?ów, grzejników, kominków, wymienników z naszego stanu magazynowego. Zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki handlowe na kot?y Z?biec, Cichewicz, Defro, Ogniwo. Tak?e grzejniki Regulus, piece gazowe Immergas. Zach?camy do sk?adania zapyta?. Kot?ohurt nie prowadzi sprzeda?y detalicznej. Posiadamy ogólnokrajowy zasi?g
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki
Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: May 14, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kot?y co
 • ocena:
 • ocena gości:
Od pocz?tku swojego istnienia, czyli od 2002 roku firma Stalmark zajmuje si? produkcj? stalowych kot?ów grzewczych. Dzi?ki ci?g?ym unowocze?nieniom i modyfikacjom firma dopracowa?a si? konstrukcji o bardzo wysokich parametrach technicznych, spe?niaj?cych normy ekologiczne co potwierdzaj? otrzymane certyfikaty. Korzenie firmy zwi?zane s? z powstaniem rodzinnego warsztatu kowalskiego.

W 1979 r. swoj? dzia?alno?? rozpocz?? Pan Zdzis?aw Ku?ma, pocz?tkowo zajmowa? si? monta?em instalacji C.O. Ze wzgl?du na brak obecno?ci kot?ów CO na rynku, przy wykonywaniu instalacji C.O., firma oferowa?a tak?e kot?y w?glowe w?asnej konstrukcji.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. KAFEL-KAR

 • KAFEL-KAR
 • ocena:
 • ocena gości:
Wytwarzanie kafli jest nasz? rodzinn? tradycj?. Wci?? poszerzamy nasz? ofert? o nowe, atrakcyjne wzornictwo i kolorystyk?, aby sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom. O wysokiej jako?ci naszych wyrobów ?wiadczy mi?dzy innymi to, i? otrzymali?my miano Polskiej Firmy Roku 2008. Oferujemy zarówno kafle piecowe jak i kominkowe, o ró?norodnych wzorach i kolorystyce. Zastosowanie naszych kafli to kominki, piece oraz kuchnie kaflowe. Nasz? ofert? mog? Pa?stwo równie? znale?? w programach do projektowania wn?trz. Podejmujemy nietypowe zlecenia, czego przyk?adem mo?e by? rekonstrukcja pieca kaflowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na stronie internetowej prezentujemy zdj?cia realizacji z wykorzystaniem naszych kafli.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 6 Ocena: 3.67 Głosów: 3

Strony: 1 2 3 [Następna >]