Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : prawo]
Sortuj wg :
 • Roman Giertych Kancelaria
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Roman Giertych specjalizuje si? w sprawach karnych gospodarczych oraz w zagadnieniach cywilnych i gospodarczych. Od jesieni 2008 obok kancelarii indywidualnej Romana Giertycha dzia?a Kancelaria Adwokacka Giertych i Partnerzy Spó?ka Partnerska w sk?ad której wchodz? adwokaci specjalizuj?cy si? we wszystkich najwa?niejszych dziedzinach prawa. Spó?ka zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2008 roku i planuje powo?ywanie oddzia?ów w poszczególnych miastach Polski.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Ksi?garnia internetowa KNT.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Ksi?garnia prawnicza i ekonomiczna oferuj?ca ksi??ki z dziedzin: prawo, ekonomia, bankowo??, biznes, finanse i rachunkowo??. Oferta obejmuje zarówno podr?czniki akademickie jak i materia?y szkoleniowe oraz encyklopedie i s?owniki.Umo?liwiamy naszym klientom dotarcie do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych cenach. ZAPRASZAMY !!!!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Ksi?garnie
Internet > Ksi?garnia internetowa
Motoryzacja > Sklepy internetowe

Data dodania: Mar 21, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doradztwo podatkowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jako doradca podatkowy mam du?e rozeznanie w dziedzinie prawa podatkowego. Podatki po?rednie i bezpo?rednie ( PIT, VAT, PCC). Pomog? okre?li? ryzyko podatkowe przy wszystkich typach transakcji oraz pomog? wybra? optymalne rozwi?zania i ustali? strategie podatków optymalnych, aby nie popa?? w k?opoty z urz?dami skarbowymi. Cho? fiskus przyjazny ale konsekwentny, ma swoje narz?dzia takie jak ustawa karna-skarbowa. ?wiadczone us?ugi doradcze wykonuj? zgodnie z etyk? zawodow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Biznes Ekonomia > Przetargi

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prawo jazdy Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat;b;. Gwarantujemy profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, materia?y szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?adowych, fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy Poniedzia?ek.
Kurs Podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej ( wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj?? ). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej Sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i czwartek od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy ). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy Kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka > Kursy
Motoryzacja > Og?oszenia motoryzacyjne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Serwer Studentów Prawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis, którego odbiorcami s? studenci prawa. Prezentuje informacje z zakresu studiowania prawa (studia, egzaminy, materia?y dla studentów prawa, informacje o uczelniach, akty prawne). Serwis przeznaczony dla studentów prawo. Przedstawia informacje nt. prawo - studia w Polsce, udost?pnia materia?y dla studentów prawa (informacje o uczelniach, akty prawne).
tytu?: Prawo - studia, studenci, materia?y
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • portalwindykacja.pl - windykacja wierzytelno?ci - odzyskiwanie nale?no?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal dedykowany wierzycielom. Proste w obs?udze narz?dzia upraszczaj?ce wszcz?cie procesu odzyskiwanie nale?no?ci. Kierowany do przedsi?biorców, jak i do osób fizycznych maj?cych problemy z odzyskaniem nale?nych im kwot. Ponadto za po?rednictwem portalu mo?na uzyska? porady prawne, wszcz?? post?powanie s?dowe, zleci? poszukiwanie d?u?nika i jego maj?tku, zleci? mediacje, sporz?dzenie raportu handlowego, zawrze? umow? faktoringow?, forfaitingow?, ubezpieczy? nale?no?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SerwisDom.pl - nowoczesny katalog stron
 • ocena:
 • ocena gości:
SerwisDom.pl jest darmowym katalogiem stron internetowych po?wieconym zagadnieniom zwi?zanych z domem, mieszkaniem np. finasowanie, remonty, zakup, sprzeda?, fakty prawne i inne. Je?li szukasz infomracji co i jak zbudowa?, jak sfinansowa?, co kupi? do domu czy mieszkania zapraszamy doodwiedzenia naszego darmowego katalogu stron.
Kategoria:   Budownictwo
Dom Wn?trze
Biznes Ekonomia

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Specjalista ds. bezpiecze?stwa gospodarczego
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna imienna specjalisty ds. bezpiecze?stwa obrotu gospodarczego i windykacji: obs?uga prawno-finansowa, detektywistyka i kryptografia komputerowa. Sprawy karne, cywilne i administracyjne. Obs?uga radcowska wszelkich sporów s?dowych przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi. Wybrane publikacje ksi??kowe oraz reporta?e autora dot. przest?pczo?ci zorganizowanej oraz polskiego systemu legislacyjnego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
SIWEK GACZY?SKI - kancelaria prawnicza w Warszawie. Specjalizujemy si? w prawie gospodarczym oraz prawie zwi?zanym z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Profesjonalne us?ugi zapewniaj? do?wiadczeni prawnicy, doradcy podatkowi, konsultanci ekonomiczni, ksi?gowi oraz notariusze. Wspó?pracujemy tak?e z adwokatami i radcami prawnymi. Do ka?dej powierzonej sprawy podchodzimy indywidualnie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Feb 22, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Porady prawne
 • ocena:
 • ocena gości:
Jedne z najpopularniejszych polskich internetowych forów dyskusyjnych o tematyce prawnej. Skupia tysi?ce internautów, w tym wykwalifikowanych prawników, zawsze gotowych do dzielenia si? wiedz? i do?wiadczeniem. Ka?dy u?ytkownik mo?e liczy? na szybkie, bezp?atne i fachowe porady z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy, gospodarczego i handlowego, administracyjnego, podatkowego i nie tylko. Korzystanie z serwisu, rejestracja, jak i udzielanie odpowiedzi na przedstawione problemy jest ca?kowicie wolne od jakichkolwiek op?at.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Internet > Fora dyskusyjne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Feb 26, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]