Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : prezentacje multimedialne]
Sortuj wg :
 • projektowanie www
 • ocena:
 • ocena gości:
Madex Projekt - profesjonalne projektowanie stron www z wykorzystaniem HTML, CSS, JS, FLASH, PHP i MySQL zgodnie z W3C. Oferta skierowana do firm oraz osób prywatnych. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?. Znajdziecie tam Pa?stwo nasz? pe?n? ofert? ?wiadczonych us?ug, oraz co wa?niejsze, znajdziecie na niej przyk?ady zrealizowanych ju? projektów.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • XCUBE s.c Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych
 • ocena:
 • ocena gości:
XCUBE s.c Agencja Interaktywna Nowy wymiar kreacji. Aran?acje wn?trz, projektowanie stron internetowych. Jeste?my studiem projektowym maj?cym swoj? siedzib? w ?odzi, zajmuj?cym si? bardzo szeroko rozumian? kreacj?. Projektujemy wn?trza komercyjne i mieszkalne oraz strony
internetowe i prezentacje multimedialne. Zajmuje my si? równie? marketingiem i reklam? i pozycjonowaniem stron internetowych.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • MOVe {New Media Agency}
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja nowych mediów MOVe - W MOVe jeste?my przede wszystkim PASJONATAMI. Do tej pory pracowali?my dla mi?dzynarodowej firmy, ??cz?cej w sobie elementy agencji interaktywnej oraz firmy konsultingowej, sk?d wynie?li?my nasze do?wiadczenie. MOVe to zespó? zapalonych projektantów grafiki, interakcji, u?yteczno?ci oraz ruchu. Specjalizujemy si? w projektach zwi?zanych z ruchem oraz interakcj?.
Kategoria:   Marketing Reklama > Reklama w internecie
Biznes Ekonomia > Consulting
Marketing Reklama > Agencje reklamowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SQM Studio – Produkcje Filmowe – Multimedia – Poligrafia
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja Interaktywna SQM Studio nie ogranicza wyobra?ni. Sztuka Digital potrafi mie? dusz?. Oddajemy w Twoje r?ce produkt najwy?szej jako?ci stworzony przez profesjonalistów. SQM Studio proponuje projekty z obszaru: animacja 2D 3D, filmy i spoty reklamowe, filmy korporacyjne, grafika, efekty specjalne w tym profesjonalne ud?wi?kowienie projektów reklamowych. Stworzymy dla Ciebie krótkie animowane intro, efektown? animacj? b?d? d?u?szy film reklamowy. Nie bez powodu okre?lamy siebie mianem Interaktywnych. Proponujemy wykonanie dynamicznych prezentacji multimedialnej, mi?dzy innymi w technologii flash. Nasze rozwi?zania multimedialne typu: wydawnictwa na no?nikach CD, MINI CD lub DVD pozwol? zaistnie? wyra?niej Twojej firmie przy okazji imprez targowych. Bazuj?c na du?ym do?wiadczeniu poszerzyli?my nasz? ofert? o us?ugi z zakresu identyfikacji wizualnej i poligrafii.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Marketing Reklama > Studia Graficzne
Kultura Sztuka > Film

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

5. midinet

 • midinet
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? projektowaniem stron internetowych, regeneracj? kaset do
drukarek laserowych i atramentowych,tworzeniem i wydrukiem projektów
graficznych takich jak ulotki,wizytówk,opraw? muzyczn? imprez
okoliczno?ciowych,sprzeda?? i serwisem komputerów PC,sprzeda?? i
serwisem notebooków instalacj? monitoringu. Dzia?amy szybko i bardzo konkurencyjnie.
Kategoria:   Komputery
Komputery > Sprz?t komputerowy
Internet > Strony www

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Simple Frame-Projektowanie stron www, systemy CMS, sklepy internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne tworzenie stron www, sklepów internetowych, systemów CMS. Prezentacje multimedialne, interaktywne flash. Programowanie gier internetowych.

Projektowanie stron
Trudno dzi? wyobrazi? sobie dobrze prosperuj?c? firm?, która nie posiada w?asnej strony internetowej. Internet umo?liwia kontakt z klientami w ka?dym zak?tku kuli ziemskiej, co czyni z niego najta?szy no?nik reklamy, posiadaj?cy jednocze?nie najwi?kszy zasi?g.

My stworzymy dla Pa?stwa stron?, która stanie si? Wasz? wizytówk? w wirtualnym ?wiecie i zach?ci do korzystania z oferowanych przez Was us?ug.

Na ?yczenie zajmiemy si? te? aktualizacj? stron oraz modyfikacj? ju? istniej?cych serwisów www.

Prezentacje multimedialne
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.

System zarz?dzania tre?ci?
Simple CMS - jest programem do zarz?dzania tre?ci? na Pa?stwa stronie www. Zaprojektowany specjalnie dla osób nie znaj?cych technik tworzenia i aktualizacji stron www poprzez zaawansowane edytory html.

Dzi?ki systemowi Simple CMS mo?liwe jest zarz?dzanie artyku?ami oraz kategoriami (dzia?ami serwisu), pozwala on tak?e na aktualizacj? jednego serwisu przez wielu redaktorów, do??czanie grafik/zdj?? do artyku?ów, formatowanie tre?ci przez edytor WYSIWYG*

Simple CMS pozwoli zaoszcz?dzi? wiele czasu poprzez ?atw? i szybk? aktualizacj? Pa?stwa strony WWW.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Komputery > Programowanie
Internet > CMS

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • L4Studio
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ówny obszar zainteresowa? firmy to opracowywanie kompletnych projektów aplikacji i serwisów internetowych oraz reklama w sieci. Specjalizujemy sie w tworzeniu i realizacji efektywnej strategii dzia?ania firmy w Internecie.
Realizujemy nast?puj?ce projekty:
Audyty istniej?cych rozwi?za?
Opracowywanie koncepcji serwisów i us?ug online
Projektowanie funkcjonalne i graficzne
Identyfikacja wizualna
Opracowywanie strategii komunikacji produktu
Reklama on-line
Prezentacje multimedialne
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prezentacje multimedialne – tworzenie prezentacji interaktywnych, flash
 • ocena:
 • ocena gości:
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.
Kategoria:   Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony internetowe Wa?brzych wizytówki, lgootypy, hosting, reklama, plakaty Ca?a Polska
 • ocena:
 • ocena gości:
Fiodesign jest to stosunkowo m?oda agencja interaktywna dzia?aj?ca na rynku od grudnia 2009. Projekty na rzecz firmy by?y wykonywane ju? du?o wcze?niej jako osoba fizyczna – dlatego te? portfolio mo?e zadziwi? ilo?ci? wykonanych prac w stosunku do krótkiego czasu istnienia firmy.

Fiodesign do ka?dego zlecenia podchodzi indywidualnie. Naszym celem jest 100% satysfakcja i zadowolenie klienta gdy? naszym sukcesem jest sukces klienta. Ka?da z naszych realizacji wyró?nia si? po?ród innych oryginalno?ci?. Jeste?my gotowi spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych.

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i ci?g?emu rozwojowi jeste?my w stanie podo?a? najtrudniejszym zadaniom i zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? po za sieci?.
Kategoria:   Internet > Strony www
Internet > Tworzenie stron
Internet > Hosting

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. BIP

 • BIP
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy rozbudowane us?ugi internetowe. Wdra?anie systemu CMS pozwalaj?cego na zarz?dzanie tre?ci? strony. Tworzenie portali internetowych. Projektowanie stron WWW. Dla administracji publicznej przeznaczony jest system eUrz?d oraz BIP, a tak?e system obiegu dokumentów. Poza tym wykonujemy prezentacje multimedialne. Hosting serwisów www. Pozycjonowanie stron www i inne us?ugi.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Feb 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]