Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : spadek]
Sortuj wg :
  • Kancelaria prawna , Warszawa, testament , zachowek
  • ocena:
  • ocena gości:
Jeste?my firm? prawnicz? ?wiadcz?c? pe?ny zakres us?ug prawnych dla klientów indywidualnych oraz firm. Nasze biuro prawne specjalizuje si? w obs?udze prawnej podmiotów gospodarczych w pe?nym zakresie ich dzia?alno?ci. Wspó?pracujemy z notariuszami, t?umaczami przysi?g?ymi oraz specjalistami z ró?nych dziedzin prawa, w tym z bieg?ymi rewidentami i doradcami podatkowymi oraz rzecznikami patentowymi.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Mar 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • Kancelaria Adwokacka Pawe? Gorlewski (alimenty, rozwód, separacja, porady, sprawy karne)
  • ocena:
  • ocena gości:
Kancelaria Adwokacka Paw?a Gorlewskiego w Warszawie ?wiadczy us?ugi prawne zwi?zane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawn? osobom fizycznym.

Zakres us?ug: prawo cywilne, rodzinne (m.in.: rozwody, alimenty, w?adza rodzicielska, ustalenie ojcostwa), prawo karne, sprawy spadkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze, obs?uga prawna firm, windykacja.

Kontakt: tel: 22 622-07-61 lub 507-928-304, e-mail:adwokatpg@op.pl

Al. Jerozolimskie 28 lok.6
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • A.STEFA?SKA uwierzytelnienie
  • ocena:
  • ocena gości:
W Warszawie znajd? Pa?stwo Kancelari? notariusza Agnieszki Stefa?skiej, która przeprowadza ró?norodne czynno?ci notarialne, w tym z zakresu prawa spadkowego oraz zajmuje si? sprawami spó?ek handlowych. W zakresie us?ug mie?ci si? sporz?dzanie aktów notarialnych, umów spó?ek, umów sprzeda?y i darowizny, zamiany, umów o do?ywocie, spadków i testamentów, zniesienia wspó?w?asno?ci oraz maj?tkowych umów ma??e?skich. Na bie??co s? sporz?dzane odpisy oraz potwierdzana jest autentyczno?? odpisów, kopii dokumentów oraz w?asnor?czno?? podpisów. Notariusz zajmuje si? tak?e protoko?owaniem wszelkiego rodzaju zebra? oraz spotka? spó?ek handlowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych, a prócz tego przyjmuje do przechowywania kosztowne dokumenty, pieni?dze oraz papiery warto?ciowe. Szczegó?owe informacje na stronie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo

Data dodania: Sep 23, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0