Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : spadki]
Sortuj wg :
 • Adwokaci Gniezno
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawnicza Sed-Lex proponuje pe?n? obs?ug? prawna firm i pomoc prawn? dla osób fizycznych. Oferta kancelarii to reprezentacja w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i handlowego. Kancelaria zajmuje si? doradztwem prawnym i finansowym, consultingiem, przygotowywaniem pism do s?dów, urz?dów i instytucji oraz sporz?dzaniem analiz prawnych i finansowych. Osobom fizycznym kancelaria zapewnia pomoc w sprawach maj?tkowych, administracyjnych i w zakresie prawa rodzinnego.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ireneusz Mikucki - Kancelaria adwokacka - Bia?ystok
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy:
# spraw z zakresu problematyki szkolnictwa wy?szego,
# spraw podatkowych i celnych,
# spraw z zakresu kontroli (np.: podatkowej, celnej, NFZ)
# dochodzenie nale?no?ci od d?u?ników,
# obs?uga prawna projektów finansowanych z UE (mo?liwo?? finansowania obs?ugi ze ?rodków projektu)
# obs?uga bie??ca podmiotów gospodarczych,
# sporz?dzania projektów prawa wewn?trznego,
# sporz?dzania pism procesowych (np.: pozwy, apelacje, kasacje)
# sporz?dzania projektów umów,
# sporz?dzania opinii prawnych i udzielanie porad prawnych.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Kraje Miasta Regiony > Podlaskie

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria prawna Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria prawna Warszawa S?awomir Mistewicz. Oferujemy porady prawne dla osób indywidualnych oraz obs?ug? prawn? dla przedsi?biorstw. Zakres us?ug naszych prawników to sprawy lokalowe, sprawy maj?tkowe, sprawy rozwodowe oraz sprawy spadkowe. Doskonale zadbany o twoje interesy, a swoj? prac? wykonamy rzetelnie. Dzi?ki zatrudnianiu najlepszych prawników jeste?my w stanie pomóc ka?demu, we wszelkich sprawach, oferuj?c odpowiednie rozwi?zania prawne. Nasza kancelaria prawna Warszawa to gwarancja profesjonalnej obs?ugi prawnej.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne

Data dodania: Nov 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kancelaria Notarialna Maja Bru?dziak
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria notariusza Mai Bru?dziak, która znajduje si? w centrum Warszawy, realizuje pe?en zakres czynno?ci notarialnych. Naturalnie, przygotowywane s? tutaj ró?ne rodzaje aktów notarialnych, w tym umowy sprzeda?y, zamiany i inne, tycz?ce si? nieruchomo?ci czy te? lokali, maj?tkowe umowy ma??e?skie, umowy spó?ek i mi?dzy spó?kami i pozosta?ymi podmiotami prawnymi, testamenty, odpisy i wypisy oraz akty po?wiadczenia dziedziczenia. Poza tym mo?na tu uzyska? ró?ne po?wiadczenia zgodno?ci kopii z orygina?em dokumentu, wpisy oraz odpisy dokumentów, mo?na po?wiadczy? w?asnor?czno?? podpisów i daty okazania dokumentów. Notariusz tak?e spisuje protoko?y na spotkaniach i zgromadzeniach, na przyk?ad protoko?uje uchwa?y tycz?ce si? zmiany firmy i siedziby spó?ki, powi?kszenia kapita?u zak?adowego i transforamcji spó?ki. Istnieje mo?liwo?? z?o?enia pieni?dzy lub papierów warto?ciowych do depozytu. Kancelaria jest zaadaptowana do osób niepe?nosprawnych. Szczegó?y na stronie.
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz

Data dodania: Oct 8, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0