Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : studia]
Sortuj wg :

1. ?arty

 • ?arty
 • ocena:
 • ocena gości:
?arty, które z pewno?ci? roz?miesz? Ci? do ?ez i na d?ugo pozostan? w twej pami?ci. Zapewniamy dobr? zabaw? razem z naszymi ?artami. W naszym serwisie sam mo?esz doda? swój niepowtarzalny kawa? i oceni? dowcipy innych u?ytkowników. Serwis przeznaczony dla wszystkich osób obdarzonych du?ym poczuciem humoru oraz dystansem do tera?niejszego ?wiata. ?mieszne ?arty, które w kilka sekund sprawi?, ?e b?dziesz p?aka? do ?ez. ?mieszny i dobry ?art rozlu?ni ka?d? napi?t? atmosfer? w pracy lub w szkole, dlatego czytaj i wzbogacaj bogat? nasz? baz? ?artów. Tylko dobrze wyselekcjonowane kawa?y z ca?ej polskie sieci internetowej.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Humor
Hobby Rozrywka > Satyra
Internet > Strony www

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studia dla Ciebie
 • ocena:
 • ocena gości:
Prezentacje uczelni po??czone z ich stronami internetowymi oraz aktualna, dotycz?ca rekrutacji w roku akademickim 2009/2010 oferta studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.
W serwisie publikowane s? równie? prezentacje pracodawców oraz informacje o praktykach, sta?ach i ofertach pracy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekonomia
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy wszystkich ch?tnych do zapoznania si? z nasz? ofert? Wy?szej Szko?y Biznesu. Szko?? opu?ci?o ponad 8500 absolwentów. Oferujemy podj?cie studiów na jednym z czterech kierunków – Zarz?dzanie, Politologia, Psychologia i Informatyka. Mo?liwe jest studiowanie na studiach I i II stopnia. Wy?sza Szko?a Biznesu posiada renomowan? kadr? oraz jako?? kszta?cenia na najwy?szym poziomie. Szko?a prowadzi szkolenia dla osób bezrobotnych.
Kategoria:   Edukacja Nauka

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studia po angielsku
 • ocena:
 • ocena gości:
Pozna?ska Wy?sza Szko?a Biznesu i J?zyków Obcych wychodzi naprzeciw wymaganiom wspó?czesnego rynku pracy, oferuj?c swoim studentom mo?liwo?? studiowania po angielsku na kierunku: Management in Business in English. Program studiów obejmuje nauk? j?zyka angielskiego w stopniu umo?liwiaj?cym swobodn? komunikacj? w zakresie biznesu, ekonomii, marketingu, informatyki i zarz?dzania. Zaj?cia prowadzone s? przez do?wiadczonych lektorów oraz wyk?adowców z uczelni zagranicznych. Studenci uzyskuj? umiej?tno?ci niezb?dne w pracy w firmach i korporacjach z krajów angloj?zycznych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetologia, fizjoterapia
 • ocena:
 • ocena gości:
Krakowska Wy?sza Szko?a Promocji Zdrowia zach?ca do zapoznania si? z ofert? edukacyjn?. Do wyboru s? zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne czyli zaczne. Grono do?wiadczonych wyk?adowców zapewnia wysoki poziom nauczania i przekazywanej studentom wiedzy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Katalog uczelni
 • ocena:
 • ocena gości:
Study4u.eu to internetowa wyszukiwarka uczelni. Baza serwisu zawiera uczelnie Polskie i uczelnie z wybranych krajów Unii Europejskiej. W serwisie znajduj? si? aktualne rankingi uczelni oraz wyszukiwarka wy?szych.
uczelni. Serwis zawiera kierunki studiów oferowane przez ka?d? znajduj?c? si? w serwisie uczelni?. W bazie serwisu znajdziesz szczegó?owe opisy uczelni wy?szych w tym najlepszych uczelni w Polsce i za granic? oraz opisy rozrywek i atrakcji dost?pnych dla studentów w mie?cie w którym znajduje si? dana uczelnia.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Nauka za granic?
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Studia

 • Studia
 • ocena:
 • ocena gości:
Studia to szansa na interesuj?c? posad? oraz wy?sze wynagrodzenie, dowiedz si? szczegó?ów o swej uczelni w portalu internetowym. U?yteczne informacje dla maturzystów oraz uczniów, którzy chc? kontynuowa? nauk? na studiach podyplomowych czy zmieni? profil obecnych studiów. Bardzo dobre studia stanowi? furtk? do lepiej p?atnej pracy w przysz?o?ci. Informator o uczelniach, proponujemy studia pierwszego oraz drugiego stopnia a tak?e studia podyplomowe, których mamy ogromny wybór.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Uczelnie Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Odkryj zasobn? ofert? studiów w Warszawie, portal dla maturzystów, studentów oraz osób szukaj?cych informacji o studiach podyplomowych. Na naszej stronie odnajdziesz wyszukiwark?, która pozwoli znale?? interesuj?cy kierunek studiów. Informator o uczelniach z Warszawy z wielu dzielnic takich jak Wola, aktualno?ci oraz wysoko?? czesnego, wiele szkó? z opisami oraz galeri? zdj??. Studia zaoczne i studia wieczorowe na kierunku ekonomia mog? sta? si? furtk? do przysz?ej kariery zawodowej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Jan 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

9. Studia

 • Studia
 • ocena:
 • ocena gości:
Studia ekonomiczne ko?cz? si? nadaniem tytu?u licencjata, chocia? wiele szkó? oferuje tak?e kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, wyszukaj odpowiedni? szko?? dla siebie. Wybierz studia II stopnia oraz dopasuj tryb nauki do swojego trybu ?ycia, szko?y posiadaj? ca?kowit? charakterystyk? o wysoko?ci op?at oraz samej szkole. Studia ekonomia w mie?cie Warszawa, to bardzo lubiany kierunek.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Feb 10, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studia administracja
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykszta?cenie zdobyte w ramach studiów na specjalizacji Administracja posiada wa?n? cech?, jest uniwersalne na najszerszym rynku pracy, jaki opiera si? na wszelkich instytucjach pa?stwowych i publicznych. Wychowankowie kierunku Administracja znajd? sta?? oraz bezpieczn? prac?, a generalny kierunek tych studiów zapewni im obejmowanie wielu stanowisk pracy. Wybierz odpowiedni? politechnik?, kierunek ten przydzielony jest do absolwentów studiów in?ynierskich lub licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów pi?cioletnich studiów magisterskich uzupe?niajacych kierunku prawo.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y

Data dodania: Feb 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 [Następna >]