Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : systemy cms]
Sortuj wg :
 • Agencja Interaktywna
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja interaktywna Webiso, Kraków, Tworzenie stron www, projektowanie stron internetowych, systemy CMS, grafika, flash, fotografia, Twój sukces jest naszym sukcesem! Budowa wizerunku firmy, reklama w internecie. Audyt stron www, optymalizacja stron www, modernizacja stron internetowych, sklepy internetowe. Jeste?my m?od?, dynamicznie rozwijaj?c? si? agencja interaktywn? nastawion? na wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównym kierunkiem naszej dzia?alno?ci jest tworzenie i wdra?anie oprogramowania firmom na indywidualne zamówienia.

EWIPO.PL oferuje: Projektowanie i tworzenie stron internetowych, Pisanie programów na zamówienie, Systemy CMS CRM,
Budowa sklepów internetowych, Aplikacje dedykowane oraz Hosting stron www.

Zapewniamy opiek? informatyczn? dla wszystkich naszych produktów i us?ug. Nasz? ofert? kierujemy do firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Feb 23, 2010 Trafień: 2 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • Simple Frame-Projektowanie stron www, systemy CMS, sklepy internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne tworzenie stron www, sklepów internetowych, systemów CMS. Prezentacje multimedialne, interaktywne flash. Programowanie gier internetowych.

Projektowanie stron
Trudno dzi? wyobrazi? sobie dobrze prosperuj?c? firm?, która nie posiada w?asnej strony internetowej. Internet umo?liwia kontakt z klientami w ka?dym zak?tku kuli ziemskiej, co czyni z niego najta?szy no?nik reklamy, posiadaj?cy jednocze?nie najwi?kszy zasi?g.

My stworzymy dla Pa?stwa stron?, która stanie si? Wasz? wizytówk? w wirtualnym ?wiecie i zach?ci do korzystania z oferowanych przez Was us?ug.

Na ?yczenie zajmiemy si? te? aktualizacj? stron oraz modyfikacj? ju? istniej?cych serwisów www.

Prezentacje multimedialne
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.

System zarz?dzania tre?ci?
Simple CMS - jest programem do zarz?dzania tre?ci? na Pa?stwa stronie www. Zaprojektowany specjalnie dla osób nie znaj?cych technik tworzenia i aktualizacji stron www poprzez zaawansowane edytory html.

Dzi?ki systemowi Simple CMS mo?liwe jest zarz?dzanie artyku?ami oraz kategoriami (dzia?ami serwisu), pozwala on tak?e na aktualizacj? jednego serwisu przez wielu redaktorów, do??czanie grafik/zdj?? do artyku?ów, formatowanie tre?ci przez edytor WYSIWYG*

Simple CMS pozwoli zaoszcz?dzi? wiele czasu poprzez ?atw? i szybk? aktualizacj? Pa?stwa strony WWW.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Komputery > Programowanie
Internet > CMS

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Reknet - Agencja Reklamowa Szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szerok? ofert? produktów poligraficznych, takich jak: ulotki reklamowe we wszystkich formatach, wizytówki klasyczne, wizytówki dwustronne, teczki, plakaty, kalendarze, kalendarzyki, papiery firmowe, rozk?adane foldery reklamowe w ró?nych formatach, dyplomy, karnety, reklamy prasowe. Oferujemy druk wszystkich projektów na maszynach cyfrowych lub offsetowych. Zajmujemy si? gad?etami reklamowymi (nadruki np. na d?ugopisach, zapalniczkach, kubkach, reklamówkach, koszulkach, ubraniach roboczych (szyjemy ubrania robocze) itp.) Oferujemy reklamy ?wietlne, przestrzenne, kasetony, szyldy, banery, tablice, tabliczki, potykacze, stojaki, strza?ki kierunkowe, tablice informacyjne. Oferujemy reklamy na Roll-upy (baner najbardziej popularny na prezentacje firmowe na konferencjach, targach, wystawach czy te? spotkaniach promocyjnych, forma przeno?nej reklamy). Wykonujemy ró?nego rodzaju reklamy na pojazdach. Wycinane z folii, nadruki, magnez. Zajmujemy si? równie? reklam? witryn: oklejanie szyb (ciekawe projekty witryn), wyklejanie np. godzin otwarcia, oferty, promocji itp. Oferujemy projekt graficzny stron WWW i wizytówek WWW oraz zakodowanie projektów przy u?yciu: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java, Flash. Podejmujemy si? równie? zlece? dotycz?cych zmian wygl?du istniej?cych ju? stron WWW, jak i aktualizacji ich tre?ci. Projektujemy równie? sklepy internetowe. Zajmujemy si? pozycjonowaniem, d?ugotrwa?ym i pracoch?onnym procesem, który przynosi wreszcie upragnione wyniki. Dok?adamy wszelkich stara? by strona zajmowa?a jak najlepsze pozycje. Pierwsze efekty s? ju? po oko?o 2-3 miesi?cach. Oferujemy równie? us?ug? serwera, która obejmuje miejsce na stron? www, konta pocztowe i ftp. Oferujemy pomoc przy wybieraniu domeny.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: Mar 27, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie stron systemy CMS, sklepy internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Lemonpixel od kilku lat projektuje strony internetowe w oparciu o autorski system LemonCMS. Stosujemy najnowsze technologie prezentacji informacji przy wykorzystaniu Ajax, PHP, MySQL.
Nasze realizacje spe?niaj? rygorystyczne standardy poprawno?ci kodu strony wed?ug specyfikacji W3C. Ma to du?e znaczenie przy pozycjonowaniu (g?ównie w google) jak równie? poprawno?ci wy?wietlania na ró?nych przegl?darkach.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron

Data dodania: May 14, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Systemy CMS Artyku?y, Informacje
 • ocena:
 • ocena gości:
SYSTEMY CMS - Strona po?wi?cona systemom zarz?dzania tre?ci? takim jak cms. Znajdziecie na niej wiele przydatnych artyku?ów i testów. CMS (ang. Content Management System) czyli System zarz?dzania tre?ci? pozwalaj?cy na szybk? i ?atw? modernizacj? strony nawet przez u?ytkowników maj?cych trudno?ci z obs?ug? komputera. Przez ostatni czas system ten jest modernizowany i udoskonalany przez co cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem na ma?ych jak i du?ych stronach internetowych.
Kategoria:   Internet > Strony www
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Sep 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron www, grafika komputerowa
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie stron internetowych to nasza pasja. Zajmujemy si? projektowaniem stron takich jak: strona wizytówka, strona z cms (system samodzielnego zarz?dzania tre?ci?). Ka?da wykonana przez nas strona cechuje si? du?? funkcjonalno?ci?, ?atw? nawigacj? oraz efektown? opraw? graficzn?.Dzia?amy w bran?y internetowej od 1999 roku, ?wiadcz?c us?ugi dla firm oraz osób prywatnych. Zdobyte do?wiadczenie i nowoczesny sprz?t komputerowy pozwalaj? nam oferowa? us?ugi na najwy?szym poziomie przy zachowaniu bardzo konkurencyjnych cen. Korzystamy z najlepszych narz?dzi co pomaga nam w profesjonalnym podej?ciu do ka?dego zlecenia. Wiemy jak zrobi? stron? www, zaufa?o nam wielu klientów .
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Intellect: Projektowanie stron www
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona internetowa jest wizytówk? Twojej firmy - zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym Klient zapoznaje si? z Twoj? ofert?. Aby przynosi?a korzy?ci i kreowa?a pozytywny wizerunek przedsi?biorstwa, powinna by? wyj?tkowa pod ka?dym wzgl?dem. Doskonale wiemy, jakie s? Pa?stwa oczekiwania i co nale?y zrobi?, aby strona internetowa przynosi?a upragnione korzy?ci. Projektowanie stron internetowych jest nasz? specjalno?ci? od 2005 roku. Wprowadzamy w ?ycie nowe, ?wie?e pomys?y. Jeste?my grup? kreatywnych osób, tworz?cych projekty dopracowane zarówno pod wzgl?dem programistycznym, jak i wizualnym. Projektowanie stron www stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Do ka?dego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, skupiaj?c si? na najwa?niejszych aspektach dzia?alno?ci naszych Klientów. Zapewniamy nowoczesne rozwi?zania, dzi?ki którym Twój serwis b?dzie nie tylko estetyczny, ale równie? bardzo u?yteczny. Jeste?my specjalistami z dziedziny projektowania stron www, dlatego warto nam zaufa?. Katowice, Kraków, Gliwice, Nowy Targ, Rabka Zdrój, Krynica Zdrój – projektowane przez nas strony internetowe zwi?kszy?y konkurencyjno?? wielu firm z ca?ej Polski. Do??cz do nich i ciesz si? atrakcyjn? form? promocji, w najpopularniejszym obecnie medium, jakim jest Internet.
Kategoria:   Internet
Internet > Strony www
Internet > Strony prywatne

Data dodania: Aug 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie stron www sklepy E-commerce Mbruzi - Your IT Partn
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja mbruzi oferuje wy??cznie takiego rodzaju us?ugi, których na co dzie? poszukuj? klienci. S? to nast?puj?ce ?wiadczenia:
Tworzenie stron WWW, projektowanie witryn internetowych, Seo Optymalizacja, tworzenie sklepów internetowych oraz e-commerce, przygotowywanie katalogów produktów, wizytówki (landing page).
Agencj? mbruzi cechuje: skuteczno??, terminowo??, profesjonalizm, s?owno?? oraz indywidualne podej?cie do ka?dego klienta.
Wi?cej informacji o firmie odnajd? Pa?stwo na jej stronie internetowej znajduj?cej si? pod adresem WWW.mbruzi.eu
Kategoria:   Internet > Sklepy internetowe
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Strony www

Data dodania: Sep 21, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0