Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : transformatory]
Sortuj wg :
 • Cz??ci Elektroniczne sklep internetowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? elektronikiem? Elektronika to twoje hobby? Prowadzimy sprzeda? cz??ci i podzespo?ów elektronicznych: uk?adów scalonych, tranzystorów, diod, przeka?ników, transformatorów. Oferta nasza obejmuje równie? mierniki, narz?dzia, akcesoria do monta?u systemów telewizji naziemnej i satelitarne, monitoringu, akcesoria AUDIO-VIDEO i CAR-AUDIO.
Kupi?e? telewizor LCD? Przedstawiamy ofert? uchwytów do telewizorów LCD. Dost?pne tak?e kable po??czeniowe, kable HDMI. Zajmujemy si? równie? realizacj? specjalistycznych zamówie? dla firm, przedsi?biorstw, jak i klientów indywidualnych. Dla nas ka?dy klient jest równie wa?ny.
Sprzedawane przez nas wyroby spe?niaj? normy bezpiecze?stwa i deklarowane parametry techniczne.
Prowadzimy sprzeda? detaliczn? i hurtow?.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 10 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Transformatory
 • ocena:
 • ocena gości:
GiS L?bork - sprz?t elektryczny - jest obecna na rynku elektrotechnicznym od 1990 roku.GiS L?bork przede wszystkim zajmuje si? dostarczaniem aparatów elektroenergetycznych SN napi?cia. Przedsi?biorstwo handlowe zaopatruje odbiorców przemys?owych, budowy i odbiorców indywidualnych w dowolny sprz?t elektroenergetyczny:ograniczniki przepi??, rozdzielnice nn, kable, przewody, linki, osprz?t kablowy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Transformatory
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Handlowa Gra?yna i S?awomir Zgubi?scy sp. j. dzia?a na rynku od 1990r. Zajmuje si? dystrybucj? oraz serwisem materia?ów z bran?y elektroenergetycznej na obszarze ca?ego kraju. Specjalizujemy si? zbytem aparatów elektroenergetycznych. Rozpowszechniane przez nas aparaty s? wyprodukowane do obs?ugi pr?du ?redniego napi?cia. Naszymi odbiorcami s? spó?ki produkcyjne, elektromonta?owe, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawiciele innych ga??zi przemys?u. Proponowany przez GiS sprz?t elektroenergetyczny to: wy??czniki wn?trzowe SN, zabezpieczenia SN, aparaty napowietrzne SN, osprz?t kablowy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pilot DVD - TV sklep Biand
 • ocena:
 • ocena gości:
Sprzedajemy piloty do telewizorów wszystkich typów. Posiadamy d?ugie do?wiadczenie w handlu pilotami oraz elektronik?. W ofercie sklepu internetowego mamy kilka tysi?cy pilotów. W?ród nich znajd? si? np: pilot do telewizora, pilot audio, sat Je?li nie mamy w sklepie internetowym pilota potrafimy go dla was odnale??. Odszukasz tu te? zamienniki do pilotów znanych producentów rtv. Zamiennik do pilota lub pilot uniwersalny tylko w biand.pl Wielki sklep internetowy z pilotami. Proponujemy równie? uk?ady elektroniczne, gniazda do tych uk?adów oraz trafopowielacze do ró?nych typów sprz?tu rtv. Uk?ady firm philips tda, sony cxd, toshiba ta, siemens tba itp. Wszystkie scalaki oferowane w naszym sklepie s? to oryginalne cz??ci.Odwied? biand.pl
Kategoria:   AGD RTV
AGD RTV > DVD
AGD RTV > Sprz?t RTV

Data dodania: Dec 27, 2010 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Algra-Król hurtownia elektryczna
 • ocena:
 • ocena gości:
P.W. ALGRA-KRÓL istnieje na rynku od 1993 r. Za?o?ycielami i w?a?cicielami firmy s? Alicja i Bogdan Król oraz Gra?yna i W?adys?aw Król. Firma dzia?a na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzib? w Bydgoszczy. W prymarnym okresie swej aktywno?ci wyposa?a?a hurtownie w wyroby firmy Fael obecnie Legrand. Zakres ich dzia?a? obejmowa? od pó?nocy od Szczecina po Suwa?ki, na po?udniu do P?ocka. W 1997 roku wybudowa?a budynek obecnej hurtowni i zaj??a si? handlem hurtowym produktów elektrycznych. Firma znana jest z najlepiej wyposa?onego magazynu w województwie w wyroby Legrand. W maju 2002 roku Firma Legrand uhonorowa?a ALGRA-KRÓL za najwi?ksz? sprzeda? aparatury modu?owej w Polsce. Przedsi?biorstwo ma w?asne ?rodki transportu, a zamawiane towary dostarcza bezp?atnie do Klienta. Wyroby Legrand wysy?a tak?e firm? kuriersk? na terenie ca?ego kraju. Wi?cej informacji o firmie i jej ofercie odszuka? mo?na na stronie:
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Feb 19, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • BST ENERGETYKA z??czki i ko?cówki
 • ocena:
 • ocena gości:
Prezentujemy Pa?stwu firm? BST Energetyka z siedzib? w miejscowo?ci Czerwonak niedaleko Poznania. Jeste?my dystrybutorem osprz?tu kablowego, muf a tak?e g?owic kablowych w technologii ta?mowo-?ywicznej, zimno-kurczliwej oraz termokurczliwej na. SN/nn. Oferujemy transformatory ?ywiczne czy transformatory rozdzielcze olejowe. Wszystkie materia?y posiadaj? w?a?ciwe certyfikaty i oceny techniczne, które zosta?y wystawione przez Instytut Energetyki w Warszawie. Nasi pracownicy to fachowcy z wieloletnim sta?em zawodowym, którzy s?u?? fachowym doradztwem i pomoc? podczas wyboru najlepszego dla Pa?stwa rozwi?zania. Gwarantujemy terminow? realizacj? ka?dego zamówienia oraz rywalizuj?ce ceny. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego. Pe?na oferta zamieszczona jest na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran?

Data dodania: Nov 11, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Polimet

 • Polimet
 • ocena:
 • ocena gości:
Prezentujemy Ci ofert? naszej hurtowni elektrotechnicznej w Bielsku i ju? z tego miejsca zach?camy Ci? do podj?cia z nami sta?ej wspó?pracy. Dla nas nie ma wi?kszego znaczenia czy jeste? osob? prywatn? czy przedsi?biorc?. Mo?emy przygotowa? dla Ciebie specjaln? ofert? i damy Ci atrakcyjne warunki cenowe. A co dok?adnie b?dziesz móg? u nas kupi?? Posiadamy przede wszystkim styczniki, szafy sterownicze oraz przeka?niki. Wszystkie nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? wykonania.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Sep 19, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elektromex - transformatory energetyczne i kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Elektromex powsta?a w 1990 roku. Zajmuje si? produkcj? oraz dystrybucj? urz?dze? z bran?y elektroenergetycznej na terenie Polski. Wspó?pracuje ze znanymi producentami z Polski i z zagranicy.

Do grona naszych klientów z satysfakcj? zaliczamy ca?? gam? firm z energetyki zawodowej, przedsi?biorstwa elektroenergetyczne, elektroinstalacyjne, elektromonta?owe, liczne firmy produkcyjne, wykonawcze i handlowe z bran?y oraz przedstawicieli innych ga??zi przemys?u.

Zatrudniamy wyspecjalizowan? kadr? in?ynieryjno - techniczn?, handlow? i marketingow?. Mamy przekonanie, i? nasza wiedza i wieloletnie do?wiadczenie zagwarantuj? Pa?stwu fachow?, rzeteln?, kompetentn? obs?ug? w ramach oferowanej dzia?alno?ci.

Zakres dzia?alno?ci naszej firmy obejmuje:
* produkcja kolektorów s?onecznych
* produkcja transformatorów napowietrznych jednofazowych olejowych oraz suchych-?ywicznych, ma?ej mocy do zasilania systemów radiowego sterowania roz??cznikami pracuj?cymi na stanowiskach s?upowych w sieciach ?N
* produkcja transformatorów rozdzielczych ma?ej mocy 1KVA do 16KVA na napi?cia do 30KV
* produkcja nietypowych transformatorów suchych jak i olejowych wg parametrów ??danych przez klienta
* produkcja wysokonapi?ciowych transformatorów olejowych laboratoryjnych do 250KV.
* produkcja transformatorów napowietrznych suchych ?ywicznych jednofazowych do zasilania systemów radiowego sterowania roz??cznikami pracuj?cymi na stanowiskach s?upowych w sieciach ?N
* naprawy, przegl?dy i remonty transformatorów olejowych i suchych do 1000KVA i na napi?cia do 30KV
* sprzeda? fabrycznie nowych transformatorów energetycznych olejowych o mocach od 25 kVA do 2000 kVA w pe?nym zakresie napi?? znamionowych
* sprzeda? fabrycznie nowych transformatorów energetycznych suchych w izolacji ?ywicznej epoksydowej o mocach od 100 kVA do 3150 kVA w pe?nym zakresie napi?? znamionowych
* kompletacje dostaw w pe?ni wyposa?onych s?upowych stacji transformatorowych oraz stanowisk s?upowych w dowolnych konfiguracjach usytuowania wzgl?dem linii zasilaj?cych napowietrznych albo kablowych ?N, z transformatorami napowietrznymi o mocy do 630 kVA
* dostawy wolnostoj?cych uproszczonych stacji transformatorowych do pracy w kablowych sieciach ?N, konstrukcji spe?niaj?cej wymagania stawiane s?upowym stacjom kra?cowym, z transformatorami wn?trzowymi mocy do 630 kVA
* dostawy transformatorów energetycznych kilkuletnich, po przegl?dzie i konserwacji, z pe?nym pakietem dokumentacji pomiarowo - eksploatacyjnej
* zakup transformatorów energetycznych u?ywanych; zamiany transformatorów

Wszystkie oferowane urz?dzenia posiadaj? wymagane protoko?y prób, ko?cowe ?wiadectwa bada?, atesty Instytutu Energetyki - Warszawa lub Energopomiaru - Gliwice, gwarancje i Dokumentacje Techniczno - Ruchowe.

Na Pa?stwa ?yczenie udost?pniamy pe?ne dane techniczno - konstrukcyjne oferowanych urz?dze?, karty katalogowe oraz szczegó?owe specyfikacje aparatury i osprz?tu.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Elektronika
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Mar 4, 2011 Trafień: 14 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny