Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : windykacja]
Sortuj wg :
 • portalwindykacja.pl - windykacja wierzytelno?ci - odzyskiwanie nale?no?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Portal dedykowany wierzycielom. Proste w obs?udze narz?dzia upraszczaj?ce wszcz?cie procesu odzyskiwanie nale?no?ci. Kierowany do przedsi?biorców, jak i do osób fizycznych maj?cych problemy z odzyskaniem nale?nych im kwot. Ponadto za po?rednictwem portalu mo?na uzyska? porady prawne, wszcz?? post?powanie s?dowe, zleci? poszukiwanie d?u?nika i jego maj?tku, zleci? mediacje, sporz?dzenie raportu handlowego, zawrze? umow? faktoringow?, forfaitingow?, ubezpieczy? nale?no?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • windykacja
 • ocena:
 • ocena gości:
Dzia?ania windykacyjne to bardzo wa?ny proces dla ka?dej firmy. Je?li chcesz odzyska? swoje pieni?dze zadzwo? lub napisz do nas. Indos to frima zajmuj?ca si? windykacj? od d?ugiego czasu i specjalizujemy si? w odzyskiwaniu d?ugów. Nasza firma pozwoli Ci cieszy? si? odzyskanymi pieni?dzmi. Windykacja w firmie Indos wygl?da bardzo profesjonalnie i skutecznie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia

Data dodania: Aug 21, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • windykacja nale?no?ci
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? windykacyjno-mediacyjn? zajmuj?ca si? odzyskiwaniem d?ugów.
Windykacj? polubown? prowadzimy w negocjacjach bezpo?rednich co pozwala
skróci? czas odzyskiwania nale?no?ci i zwi?ksza efektywno??
egzekwowanego d?ugu (78%).
Za zlecenie nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych, a naszym
wynagrodzeniem jest prowizja od wyegzekwowanej kwoty (ju? od 5%).
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Consulting

Data dodania: Aug 26, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adwokaci Gniezno
 • ocena:
 • ocena gości:
Kancelaria Prawnicza Sed-Lex proponuje pe?n? obs?ug? prawna firm i pomoc prawn? dla osób fizycznych. Oferta kancelarii to reprezentacja w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i handlowego. Kancelaria zajmuje si? doradztwem prawnym i finansowym, consultingiem, przygotowywaniem pism do s?dów, urz?dów i instytucji oraz sporz?dzaniem analiz prawnych i finansowych. Osobom fizycznym kancelaria zapewnia pomoc w sprawach maj?tkowych, administracyjnych i w zakresie prawa rodzinnego.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Prawo Spo?ecze?stwo > Prawo

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Faktoring
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma windykacyjna z szerokim wachlarzem us?ug dodatkowych prezentuje faktoring jako skuteczne zabezpieczenie przed powstawaniem zaleg?o?ci finansowych i wskutek tego utraty p?ynno?ci finansowej firmy. Rozró?niamy faktoring pe?ny oraz niepe?ny – oba nale?? do zakresu dzia?a? naszej firmy. Kilkunastoletnie do?wiadczenie w bran?y stawia nas w czo?ówce firm windykacyjnych. Dzia?amy na terenie ?l?ska oraz Ma?opolski, ale nie tylko. Wi?cej informacji uzyskasz na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Windykacja Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Windykacja to szereg dzia?a? podejmowanych przez firm? windykacyjna Drabik Inkaso aby szybko i skutecznie odzyska? Twoje pieni?dze. Dzi?ki Drabik Inkaso windykacja przeprowadzana na ternie ca?ej Europy jest najskuteczniejsz?. Jak Windykacja Warszawa to tylko i wy??cznie firma windykacyjna Drabik Inkaso. Do??cz do szerokiego grona zadowolonych Klientów! Zle? windykacje teraz!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Data dodania: Oct 11, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Windykacja Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Windykacja Katowice - czyli firma Indos. Zajmujemy si? windykacj? na terenie ca?ego kraju. Katowice s? miejscem gdzie szczególnie cz?sto dzia?amy ze wzgl?du na zapotrzebowanie tego typu us?ug na ?l?sku. Wieloletni sta? na rynku potwierdza skuteczno?? naszych dzia?a?. Windykacja to nie jedyna us?uga w bran?y, któr? si? zajmujemy. Skutecznie równie? zajmujemy si? mi?dzy innymi factoringiem i us?ugami prewencyjnymi.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Oct 20, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • GPF Causa SA - radca prawny wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie windykacji nale?no?ci, pomocy prawnej dla przedsi?biorstw i osób fizycznych, pozyskiwaniu kapita?u poza bankowego oraz przekszta?ce? w?asno?ciowych. Po?redniczy w pozyskaniu kapita?u poprzez gie?d? papierów warto?ciowych w Warszawie, wykonuje audyty prawne. Pe?na i profesjonalna obs?uga prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpiecze? spo?ecznych. Windykacja i wykup wierzytelno?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Nov 23, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Specjalista ds. bezpiecze?stwa gospodarczego
 • ocena:
 • ocena gości:
Witryna imienna specjalisty ds. bezpiecze?stwa obrotu gospodarczego i windykacji: obs?uga prawno-finansowa, detektywistyka i kryptografia komputerowa. Sprawy karne, cywilne i administracyjne. Obs?uga radcowska wszelkich sporów s?dowych przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi. Wybrane publikacje ksi??kowe oraz reporta?e autora dot. przest?pczo?ci zorganizowanej oraz polskiego systemu legislacyjnego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Windykacja
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma windykacyjno - prawna Primus zajmuje si? generaln? obs?ug? wierzytelno?ci niewielkich i ?rednich podmiotów gospodarczych oraz podmiotów jednostkowych ukierunkowan? na zamówienie petenta. Obszerna oferta tyczy si? w szczególno?ci takich kwestii jak wywiad gospodarczy, monitoring p?atno?ci równie? mediacje gospodarcze. Firma gwarantuje sprawn? windykacj? przy wykorzystaniu wszelakich dozwolonych sposobów ustawowych oraz nowoczesne metody negocjacji. Zlecenia wyceniane s? osobno, dodatkowo bez zbytecznych nale?no?ci wst?pnych a prowizja ustalana w porozumieniu ze zleceniodawc?. Lojalnym interesantom oferowane s? nale?yte rabaty.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]