Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Elektryczne, pomiary  

Linki
 • NETWORK IT - sieci komputerowe, systemy zasilaj?ce
 • ocena:
 • ocena gości:
- okablowanie strukturalne

- sieci zasilaj?ce

- instalacje sieci komputerowej 5 kat,6 kat stosowany sprz?t: Molex, Systimax, Krone, Rital, Mot Tap / pomiary logiczne

- instalacja awaryjnego zasilania UPS

- instalacje zasilania dedykowanego wydzielonego do instalacji sieci komputerowej

- zasilanie ogólne, o?wietlenie, gniazda / pomiary elektryczne

- instalacje elektryczne, rozdzielnie

- alarmy

- domofony, videodomofony

- instalacje antenowe, satelitarne
Kategoria:   Inne
Budownictwo
Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Artyku?y elektryczne i osprz?t-Luven.Pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Osprz?t elektryczny to co?, co na pewno przyda si? ka?demu budowla?cowi, a w szczególno?ci elektrykom, którzy odpowiadaj? za monta? i prawid?owe, a przede wszystkim bezawaryjne dzia?anie instalacji elektrycznej. To przede wszystkim ró?nego rodzaju przewody, ko?cówki, gniazdka i wy??czniki, czyli po prostu elementy instalacji elektrycznych. S? to równie? ró?nego rodzaju ?ród?a ?wiat?a, które zapewniaj? jasno?? pomieszcze?, jak równie? roz?wietlenie mroku na zewn?trz. Je?eli chodzi o osprz?t elektryczny znajdziemy ogromn? ró?norodno??, poniewa? na rynku istnieje wiele producentów sprz?tu elektrycznego, który wci?? staraj? si? jeszcze bardziej udoskonali? swoje produkty. Osprz?t elektryczny to równie? ró?nego rodzaju elektronarz?dzia, które u?atwiaj? prac? przede wszystkim budowla?com, ale tak?e osobom w wielu ró?nych bran?ach. W sklepach elektrycznych znajdziemy równie? osprz?t elektryczny, który jest materia?ami eksploatacyjnymi instalacji elektrycznej i urz?dze? dzia?aj?cych na pr?d. S? to ró?nego rodzaju bezpieczniki i transformatory, a tak?e ?arówki, zarówno te zwyk?e, jak i energooszcz?dne.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Mar 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elektryka, elektronika, instalacje Hertom
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma HERTOM dzia?a na rynku od 2007 roku. W?a?cicielem firmy jest Tomasz Herman. HERTOM to m?ode i pr??nie rozwijaj?ce si? przedsi?biorstwo w bran?y us?ug elektroinstalacyjnych.
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy HETROM jest:

* projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi pomiarowe w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i energetyki,
* us?ugi w dziedzinie monta?u elektroniki.

Us?ugi projektowe ?wiadczone przez HERTOM dotycz?:

* projektów koncepcyjnych,
* za?o?e? techniczno – ekonomicznych,
* projektów budowlano – wykonawczych w zakresie przy??czy i instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawstwo instalacji elektrycznych odbywa si? poprzez:

* wykonanie przy??czy i prac ziemnych,
* wykonanie tras kablowych instalacji,
* okablowanie budynków oraz monta? rozdzielnic, szaf i urz?dze? steruj?cych,
* remonty i modernizacje istniej?cych instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Produkcja Przemys? > Elektronika
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 37 Ocena: 4.43 Głosów: 7
Popularny
 • Automatyka Budynków - Inteligentne instalacje - Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Zastanawia?e? si? kiedy?, co to jest inteligentny budynek? Chcia?by?, ?eby ogrzewanie samo si? w??cza?o, rolety zamyka?y, a ?wiat?o w ogrodzie ?wieci?o lub nie w zale?no?ci od Twoich potrzeb. W ten sposób widzisz w marzeniach swój dom. Inteligentny system, który dla Ciebie zaprojektujemy, wykonamy i uruchomimy spe?ni Twoje marzenia. Inteligentny budynek to rozwi?zanie w?a?nie dla Ciebie. Inteligentny dom to system sterowania o?wietleniem, roletami, ogrzewaniem i innymi urz?dzeniami.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > O?wietlenie
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Traczyk.pl - Instalacje, elektryczne, pomiary, klimatyzacja, sufit podwieszany, papa termozgrzewal
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, oswietlenia i wentylacji, klimatyzacja, wentylacja, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, kosztorysowanie, nadzory, kurtyny powietrza, wykladziny podlogowe, scianki GK i Al. wykonczenie wnetrz, uslugi inwestycyjne, remonty, konserwacja, malowanie, utrzymanie obiektow i ruchu firm, Wroclaw, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984 , tel. 600 700 133 , e-mail: firma@traczyk.pl , http://www.traczyk.pl
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 9 Ocena: 4.43 Głosów: 7
 • ?wiadectwo energetyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwa?niejsze informacje o certyfikatach energetycznych. Zamów ?wiadectwo energetyczne ju? dzi?! Na naszej stronie dowiesz si? wszystkiego co zwi?zane jest z certyfikatami energetycznymi, znajdziesz odpowied? na nurtuj?ce Ci? pytania w dziale wszystko co warto wiedzie? o certyfikatach energetycznych oraz skorzystasz z pomocy przeszkolonych certyfikatorów, kontaktuj?c si? z nami poprzez formularz kontaktowy lub bezpo?rednio.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kompleksowe us?ugi elektryczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowe us?ugi elektryczne w zakresie doradztwa, realizacji, modernizacji, konserwacji i pomiarów instalacji. Prowadzimy outsourcing elektroenergetyczny. Automatyka uk?adów klimatyzacji, wentylacji. Obs?uga obiektów technicznych, biurowych, przemys?owych, mieszkalnych. Wynajem agregatów pr?dotwórczych i podno?ników koszowych na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi Elektryczne Zachodniopomorskie
 • ocena:
 • ocena gości:
Opis strony: "ELEKTROBUD" Gryfice jest przedsi?biorstwem wyspecjalizowanym w projektowaniu i

wykonawstwie robót o charakterze modernizacyjnym i remontowym w zakresie linii i stacji

elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych napowietrznych i kablowych, traktów

?wiat?owodowych, o?wietlenia ulicznego, instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, masztów i

wie? antenowych.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • rozdzielnice
 • ocena:
 • ocena gości:
Polecamy nasz serwis z rozdzielnicami Gliwice ZPUE. Rozdzielnice wykonane w izolacji powietrznej, w obudowie metalowej, przeznaczone g?ównie dla odbiorców przemys?owych oraz do stosowania w obiektach gospodarki wodnej i ochrony ?rodowiska. Nasze rozdzielnice s? zaprojektowane tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obs?ugowe mog?yby by? przeprowadzone bezpiecznie.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Elektryczne

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Salklim klimatyzacje wenylacje instalacje
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na stronie firmy instalacyjno handlowej

Podstawowa dzia?alno?? naszej firmy to wykonywanie instalacji elektrycznych wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania CO, instalacji sanitarnych oraz innych instalacji zwi?zanych z budownictwem.
Firma ?wiadczy us?ugi na terenie po?udniowej Polski a zw?aszcza okolicach i miast takich jak: Mielec, Rzeszów, Ropczyce, D?bica, Tarnów, Strzy?ów, Po?aniec, Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola, Staszów, D?browa Tarnowska, Szczucin.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Rekuperatory

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags