Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Kolektory s?oneczne  

Linki
 • Technika Grzewcza i Sanitarna Krzysztof Ostojski Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? instalatorsk? od 2006 roku. Wykonujemy: instalacje wodne, instalacje grzewcze, instalacje gazowe. S?u?ymy doradztwem w zakresie rozwi?za? techniki grzewczej oraz dostarczania ciep?ej wody. Nasze specjalno?ci to: instalacje wodno-kanalizacyjne, kot?ownie i systemy grzewcze, pompy ciep?a,systemy solarne-kolektory s?oneczne,centralny odkurzacz. Dzi?ki fachowemu doradztwu zaoszcz?dzisz Swoje pieni?dze.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie wiesz jak oszcz?dnie i dobrze zainwestowa? w ogrzewanie? Xenergy polecamy tanie ogrzewanie! Polecamy Systemy Taniego Ogrzewania S?onecznego, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne i wiele innych. W dzisiejszych czasach szukamy oszcz?dno?ci energii w budownictwie. Poka?emy Pa?stwu ile mo?na zaoszcz?dzi? rezygnuj?c z autonomicznego systemu ogrzewania, ile kosztuj? dodatkowe inwestycje w energooszcz?dny budynek.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne, pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Wej?? pod ciep?y prysznic ze ?wiadomo?ci?, ?e to nic nie kosztuje, nie szkodzi ?rodowisku i nie wymaga obs?ugi z naszej strony to marzenie wielu osób. Je?li zastosujesz kolektory s?oneczne, to marzenie mo?e si? spe?ni? równie? w Twoim domu. Pompy ciep?a s? to urz?dzenia, które wykorzystuj? ciep?o otoczenia budynku do jego ogrzewania. Powietrze, woda oraz grunt akumuluj? energi? s?oneczn? w postaci ciep?a.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • .:Biawar – Kot?y c.o., piece, kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma NIBE jest europejskim przedsi?biorstwem dzia?aj?cym w trzech sektorach rynku. Nibe Element to lider w produkcji komponentów i systemów elektrycznego ogrzewania. Nibe Heating jest najwi?kszym wytwórc? produktów grzewczych na rynku lokalnym, natomiast Nibe Stoves to znacz?cy producent kominków i systemów kominowych. NIBE-BIAWAR oferuje m.in. elektryczne ogrzewacze wody, kot?y grzewcze, piece centralnego ogrzewania i pompy ciep?a NIBE. W odpowiedzi na du?e zainteresowanie klientów, firma wzbogaci?a ofert? handlow? o zestawy solarne z kolektorami pró?niowymi Solaris i Hevelius oraz z kolektorami p?askimi Sirius i Sirius Plus.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Skorut kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Skorut zajmuje si? produkcj? kolektorów s?onecznych, ich monta?em a tak?e projektowaniem systemów solarnych. Projektujemy tak?e instalacje solarne i grzewcze ponadto zajmujemy si? monta?em pomp ciep?a. Dzia?amy na rynku przesz?o dziesi?? lat, co pozwoli?o nam na zdobycie ogromnego do?wiadczenia w dziedzinie alternatywnych ?róde? energii.Posiadamy bogate zaplecze projektowe sk?adaj?ce si? z zespo?u kilkunastu do?wiadczonych projektantów oraz kilkunastu do?wiadczonych monta?ystów z wieloletnim sta?em.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Jan 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorów s?onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy ju? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektorów s?onecznych oraz pozosta?ych cz??ci zestawów solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do?wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? kosztów. Serdecznie zapraszamy na nasza stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Mar 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Firma budowlana Krosno
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedmiotem naszej dzia?alno?ci s? kompleksowe us?ugi ogólnobudowlane, które ?wiadczymy na terenie Polski po?udniowo - wschodniej, g?ównie na terenie województwa Podkarpackiego. Jeste?my firm? dzia?aj?c? w bran?y budowlanej od 1990 roku, przez ten czas uda?o nam si? zrealizowa? kilkaset inwestycji, przez co jeste?my uwa?ani za powa?nego partnera w biznesie. Jeste?my otwarci na wszelkie propozycje wspó?pracy. Najwi?kszy nacisk podczas wykonywania poszczególnych zlece? w ramach naszej dzia?alno?ci k?adziony jest na uzyskanie wysokiej jako?ci prac. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której mog? Pa?stwo znale?? dok?adne informacje o us?ugach które ?wiadczymy, portfolio wykonanych prac oraz referencje klientów.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Mar 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
ogrzewanie pod?ogowe, pompy Kolektory s?oneczne - ekologiczne, czerpi? energi? bezpo?rednio ze ?rodowiska, a ich praca nie powoduje degradacji otoczenia naturalnego.
Jest to jedno z alternatywnych ekologicznych ?róde? energii zmniejszaj?cym wydatki na tradycyjne ?ród?a ciep?a.

Zalety zestawów solarnych:
• niskie koszy eksploatacji
• wysoka efektywno??
• estetyczny wygl?d urz?dze?
Inwestuj?c dzi? w kolektory s?oneczne obni?ysz bie??ce wydatki domowe na d?ugie lata.
ciep?a, kolektory s?oneczne, Wroc?aw
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

Data dodania: Mar 26, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep internetowy firmy Skorpion specjalizuje si? w sprzeda?y artyku?ów bran?y budowlanej. W swojej nad wyraz bogatej ofercie posiada mi?dzy innymi: kolektory s?oneczne, bramy gara?owe oraz zestawy prysznicowe. Niska cena, wysoka jako?? artyku?ów tak?e bezustannie dope?niany wachlarz produktów to tylko niektóre zalety importera. Firma prowadzi tak?e swoj? sprzeda? poprzez serwis Allegro. Zakupione artyku?y posiadaj? wielomiesi?czne zabezpieczenie gwarancyjne. Na stronie usytuowano wiadomo?ci tycz?ce si? produktów, warunków zakupu oraz warunków p?atno?ci.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: Mar 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?wiadectwa energetyczne Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Elfocert Pozna? zajmuje si? wykonywaniem zarówno ?wiadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, jak równie? wykonywaniem projektu instalacji kolektorów s?onecznych dla domów jednorodzinnych oraz projektu centralnego ogrzewania. Nasze dzia?ania koncentrujemy g?ównie na terenie miasta Poznania oraz ca?ego województwa wielkopolskiego. Gwarantujemy atrakcyjne ceny. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Budownictwo > Kolektory s?oneczne

Data dodania: May 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags