Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne  

Linki
 • GreenHouse sk?ad opa?u ekologicznego - ekogroszek, pellet, brykiet W?oc?awek
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma GreenHouse zapewnia dostawy i dystrybucj? wysokiej jako?ci ekologicznych materia?ów opa?owych takich jak: ekogroszek, pellet oraz brykiet na terenie Wloc?awka oraz ca?ego woj. kujawsko-pomorskiego.
Nasza oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, gospodarstw rolniczych a tak?e przedsi?biorstw
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 18 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • powietrzne pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Zastosowanie pompy ciep?a do ogrzewania daje korzy?ci ekologiczne i energetyczne. Coraz cz??ciej stosuje si? powietrzne pompy ciep?a jako rozwi?zanie ekonomicznie uzasadnione. Je?eli lokalne ?ród?a ciep?a nie posiadaj? dostatecznych walorów termicznych, tj. temperatura wody (powietrza) jako ?ród?a ciep?a nie jest wystarczaj?co wysoka, aby j? wykorzysta? bezpo?rednio do ogrzewania budynków, pomp? mo?na traktowa? jako urz?dzenie wspomagaj?ce w ogrzewaniu. Powietrzne pompy ciep?a s? szeroko rozpowszechnione w krajach skandynawskich gdzie temp powietrza zim? spada cz?sto poni?ej -20 st C.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ekogroszek
 • ocena:
 • ocena gości:
A.U.H. Zgoda zajmuje si? handlem wszelkimi rodzajami w?gla opa?owego nasza oferta obejmuje produkty takie jak: koks, mia? w?glowy, ekogroszek, w?giel groszek, w?giel kostka, w?giel orzech, w?giel groszek oraz torf i mu? które jednak s? produktami przeznaczonymi tylko do sprzeda?y hurtowej dla firm. Od 5 lat naszym g?ównym produktem dystrybucyjnym jest ekogroszek który wypiera sukcesywnie i skutecznie tradycyjne ?ród?a ogrzewania.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 5 Ocena: 3.67 Głosów: 3
 • FANOLA - paliwo do biokominków
 • ocena:
 • ocena gości:
Fanola to opatentowane p?ynne paliwo do biokominków. B?d?ca na bazie etanolu pochodzenia ro?linnego, Fanola jest ca?kowicie przyjazna ?rodowisku. Oprócz zalety ekologicznej, inne wa?ne cechy to brak dymu i nieprzyjemnego zapachu wytwarzanego podczas spalania. Dzi?ki temu w?a?nie, biokominek nie wymaga instalacji kominowej przez co jest w pe?ni mobilny. Nieograniczony jak?kolwiek instalacj?, kominek dzia?aj?cy na biopaliwo Fanola mo?e by? teraz dowolnie aran?owany.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Dom Wn?trze > Kominki
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biopaliwa
 • ocena:
 • ocena gości:
Coraz cz??ciej s?yszymy o ekologicznych paliwach odnawialnych. Zwi?zane jest to przede wszystkim z ogólno?wiatowym ruchem ekologicznym, a tak?e z wizj? coraz to mniejszych zasobów paliw kopalnianych. Na tej stronie mo?na zapozna? si? w?a?nie z ró?nego rodzaju biopaliwami, czyli ekologicznymi paliwami, takimi jak bioolej, biogaz, brykiet, s?oma, pellet. Znajduj? si? tutaj te? inne informacje na tematy po?rednio zwi?zane z biopaliwami.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Ogrzewanie
Motoryzacja > Dodatki do olejów

Data dodania: Dec 31, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Skorut kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Skorut zajmuje si? produkcj? kolektorów s?onecznych, ich monta?em a tak?e projektowaniem systemów solarnych. Projektujemy tak?e instalacje solarne i grzewcze ponadto zajmujemy si? monta?em pomp ciep?a. Dzia?amy na rynku przesz?o dziesi?? lat, co pozwoli?o nam na zdobycie ogromnego do?wiadczenia w dziedzinie alternatywnych ?róde? energii.Posiadamy bogate zaplecze projektowe sk?adaj?ce si? z zespo?u kilkunastu do?wiadczonych projektantów oraz kilkunastu do?wiadczonych monta?ystów z wieloletnim sta?em.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Instalacje sanitarne

Data dodania: Jan 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ekogroszek
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma specjalizuje si? w dostarczaniu swoim klientom dobrej jako?ci ekogroszku z kopal? nale??cych do Katowickiego Holdingu W?glowego oraz Polskiej Kompanii w?glowej S.A. oprócz ekogroszku w naszej ofercie znale?? mo?na w?giel kostka z KWK Juliusz, orzech energetyczny z KWK Piast, ekologiczny mia? odsiarczany (ekomia?), mia? w?glowy oraz torf i mu? kopalniany. Siedziba naszego sk?adu umiejscowiona jest w L?dzinach.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Apr 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Gaz ?upkowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?eli interesuje Ci? bezpiecze?stwo energetyczne i chcia?bys dowiedzie? si? co na nie wp?ywa, to z pewno?ci? musisz odwiedzi? naszego bloga. Piszemy na nim o ropie naftowej i gazie ziemnym - najpopularniejszych i najbardziej wydajnych surowcach energetycznych po w?glu. Rozpatrujemy znaczenie polityki energetycznej oraz jej roli dla zapewnienia stabilnego rozwoju pa?stwa. Nie wiesz czym jest gaz ?upkowy? My Ci to wyt?umaczymy, a przy okazji zrozumiesz jak skomplikowane technologi? sa wymagane do jego pozyskania.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Edukacja Nauka > Ekologia
Internet > Blogi

Data dodania: May 14, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Odzie? u?ywana, czy?ciwo, paliwo alternatywne
 • ocena:
 • ocena gości:
Wtórpol to firma dzia?aj?ca na rynku ju? od 20 lat. Jest to przedsi?biorstwo rodzinne zatrudniaj?ce osoby niepe?nosprawne. Posiada ono status Zak?adu Pracy Chronionej. Zajmujemy si? sortowaniem i przetwarzaniem odzie?y u?ywanej pozyskiwanej z pojemników rozstawionych w ca?ym kraju. Najlepszej jako?ci odzie? zostaje sprzedana w naszych sklepach, a pozosta?a jest eksportowana do krajów Afryki, Azji i Europy Wschodniej. Zajmujemy si? tak?e produkcj? czy?ciwa fabrycznego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Odzie? u?ywana
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: Jul 6, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Xenergy.pl - panele fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma dostarczaj?ca rozwi?zania oraz produkty z zakresu pozyskiwania "zielonej energii". Posiada w swojej ofercie baterie s?oneczne, panele fotowoltaiczne, kolektory s?oneczne oraz kompletne elektrownie wiatrowe. Czysta energie na wyci?gni?cie r?ki. Porady w zakresie instalacji i u?ytkowania. Najlepsze ceny na rynku oraz wysoka jako?? wykonania komponentów. Tylko produkty renomowanych firm oraz producentów. Gwarantujemy solidno?? oferowanych us?ug, szybk? wysy?k? oraz doskona?? obs?ug? klienta
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne

Data dodania: Jul 30, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags