Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Pompy ciep?a  

Linki
 • pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie wiesz jak oszcz?dnie i dobrze zainwestowa? w ogrzewanie? Xenergy polecamy tanie ogrzewanie! Polecamy Systemy Taniego Ogrzewania S?onecznego, pompy ciep?a, kolektory s?oneczne i wiele innych. W dzisiejszych czasach szukamy oszcz?dno?ci energii w budownictwie. Poka?emy Pa?stwu ile mo?na zaoszcz?dzi? rezygnuj?c z autonomicznego systemu ogrzewania, ile kosztuj? dodatkowe inwestycje w energooszcz?dny budynek.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • pompa ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy na stronie firmy thermiaTEC - przedstawiciela i dystrybutora pomp ciep?a firmy Thermia Värme AB. thermiaTEC jest pionierem w?ród firm na ?wiecie zajmuj?cych si? ogrzewaniem. Obecnie jest wiod?cym producentem pomp ciep?a w europie. sprzeda? i monta? pomp ciep?a wykonanie kolektora gruntowego: poziomego, pionowego
projektowanie i wykonanie instalacji c.w.u (ogrzewanie pod?ogowe) i c.o. sprzeda? i monta? kolektorów s?onecznych
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • .:Biawar – Kot?y c.o., piece, kolektory s?oneczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma NIBE jest europejskim przedsi?biorstwem dzia?aj?cym w trzech sektorach rynku. Nibe Element to lider w produkcji komponentów i systemów elektrycznego ogrzewania. Nibe Heating jest najwi?kszym wytwórc? produktów grzewczych na rynku lokalnym, natomiast Nibe Stoves to znacz?cy producent kominków i systemów kominowych. NIBE-BIAWAR oferuje m.in. elektryczne ogrzewacze wody, kot?y grzewcze, piece centralnego ogrzewania i pompy ciep?a NIBE. W odpowiedzi na du?e zainteresowanie klientów, firma wzbogaci?a ofert? handlow? o zestawy solarne z kolektorami pró?niowymi Solaris i Hevelius oraz z kolektorami p?askimi Sirius i Sirius Plus.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompa ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy pompy ciep?a, kot?y na biomas? i pelet, armatur? grzewcza i systemy solarne.
Misj? firmy HERZ jest zapewnienie swoim Klientom stale rosn?cego poczucia komfortu i
podnoszenie poziomu ?ycia poprzez dostarczanie im naszych nieustannie doskonalonych produktów.
Ogrzewanie pomieszcze? z zastosowaniem armatury HERZ ma by? gwarancj? przyjemnego,
ekonomicznego i energooszcz?dnego ciep?a.
Odpowiedzi? firmy HERZ na wyzwania przysz?o?ci s? kompletne systemy grzewcze wykorzystuj?ce energi? odnawialn?:
kot?y na biomas? i pelet HERZ BIOCONTROL, pompy ciep?a HERZ commotherm, systemy solarne HERZ SUNSTAR
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • klimatyzacja,wentylacja sprzedaz , montaz ,serwis
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne w obiektach mieszkalnych, biurowych,
restauracyjnych i handlowych. Od ponad 10 lat dzia?amy w bran?y klimatyzacyjnej. Jeste?my autoryzowanym dealerem znanej na ca?ym ?wiecie firmy DAIKIN. Dostarczamy i instalujemy urz?dzenia firm : Daikin, Sanyo LG ,Sanyo ,McQuay, Samsung, Mitshubishi zale?nie od potrzeb i wymaga? Klienta. Oferujemy: doradztwo, sprzeda?, monta?, monta?. ,serwis i napraw?. Pragniemy by? doskona?ym partnerem w biznesie i spe?nia? pok?adane w nas oczekiwania.
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Pompy ciep?a
Dom Wn?trze

Data dodania: Jan 27, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy hydrauliczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo PHS z Wroc?awia zajmuje si? sprzeda?? urz?dze? hydraulicznych i pneumatycznych. We wspó?pracy z firm? Parker Hannifin montujemy pompy z?bate i pompy hydrauliczne. W ofercie mamy tak?e si?owniki, zawory oraz filtry. Budujemy uk?ady hydrauliczne i stacje zasilaj?ce. Zajmujemy si? tak?e diagnostyk? uk?adów hydraulicznych i poszczególnych cz??ci uk?adu. Takie elementy jak rozdzielacz hydrualiczny nie maj? dla nas tajemnic. Postaw na sprawdzon? firm?.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Feb 12, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • wiercenie studni pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma zajmuje si? wierceniem studni g??binowych oraz pod pompy ciep?a do 250 metrów. Ponadto zajmujemy si? uzdatnieniem wody, a tak?e wszelkiego rodzaju przy??czami, obudowami i rozprowadzeniem wody po okre?lonym terenie. Wykonujemy równie? wszelkiego rodzaju odwodnienia. Wspó?pracujemy z firmami ogrodniczymi, projektowymi i montuj?cymi pompy ciep?a i systemy solarne. Firma dzia?a g?ównie w Poznaniu i Wielkopolsce.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Pompy ciep?a
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie

Data dodania: Mar 22, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
S?o?ce i deszcz dostarczaj? wielk? ilo?? bezp?atnej i odnawialnej energii, pobieranej przez grunt i powietrze. Pompy ciep?a sta?y si? narz?dziem do idealnego jej wykorzystania, dzi?ki mo?liwo?ci przetwarzania jej w ekologiczne ogrzewanie, z którego mog? korzysta? mieszka?cy domów. Firma De Dietrich zajmuje si? tworzeniem oraz sprzeda?? najnowocze?niejszych systemów grzewczych, opartych na koncepcji ekologicznego ogrzewania oraz komfortu – urz?dze? dbaj?cych o maksymaln? wydajno?? pracy, oszcz?dno?? energii i respektuj?cych ?rodowisko naturalne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Mar 23, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pomiary elektryczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my za?o?ycielami firmy Profcam, w zakres naszej oferty wchodz? takie us?ugi jak: instalacje elektryczne oraz odgromowe, sieci komputerowe, systemy alarmowe, monitoring itp. Swojm klientom oferujemy tak?e pompy ciep?a, monta? bram automatycznych, domofonów. Gwarantujemy wysoki profesjonalizm wykonania jak i niezawodno?? naszych instalacji. Zach?camy do odwiedzenia strony firmy Profcam. Oferujemy tak?e pomiary elektryczne.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Apr 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pompy ciep?a
 • ocena:
 • ocena gości:
Sofath to firma oferuj?ca innowacyjne systemy grzewcze. Pompy ciep?a Sofath zapewniaj? ekologiczne oraz energooszcz?dne ogrzewanie. Obecnie Sofath jest jedyn? firm? w tym sektorze posiadaj?c? podwójny certyfikat ISO 9001 oraz ISO14001 który jest gwarancj? wysokiej jako?ci oraz dba?o?ci o ?rodowisko.W 2006 roku firma Sofath otrzyma?a nagrod? Janus de L’industrie za swoj? geotermiczn? pomp? ciep?a, a w 2010 roku utworzony zosta? departament marki Sofath w strukturze De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy!!!
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Ogrzewanie > Grzejniki
Budownictwo > Pompy ciep?a

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags