Katalog Stron WWW

 
 

Urz?dzenia dla gastronomii-Rest

Opis Urz?dzenia dla gastronomii-Rest Nasz podmiot gospodarczy Rest o nazwie internetowej restgastro mioeszcz?cy si? w Warszawie zajmuje si? jako hurtownia profesionalnym wyposa?eniem gastronomii w sprz?t i urz?dzenia. Jeste?my otwarci na wszelkie formy ?wiadczenia us?ug wyposa?enia gastronomii w szerokim tego s?owa znaczeniu. Zapewniamy serwis zakupionych urz?dze?. Ceny producenta. Ofert? kierujemy do restauracji, sto?ówek, barów, kawiarni, szkó?, przedszkoli, zajazdów, domów weselnych, cateringu, moteli, szpitali, wszelkich punktów gastronomicznych. Zapraszamy. Udzielamy wszelkich informacji.
Url http://www.restgastro.pl
Kategoria Kraje Miasta Regiony
Firmy wg bran?
Biznes Ekonomia
Słowa kluczowe urz?dzenia   dla   do   gastronomii   restgastro   warszawa
Data dodania Feb 4, 2009
ID linku 104
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 4.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Kraje Miasta Regiony

Kwiaciarnia w Ole?nicy ma naprawd? dobre mo?liwo?ci dowozowe je?li chodzi o kwiaty i niew?tpliwie warto jest si? tym zainteresowa?. W tak zabieganych czasach trzeba wzi?? pod uwag? to, ?e czasami nie ka?dy mo?e odpowiednio wcze?niej znale?? mo?liwo?? zakupienia bukietu, zatem lepiej jest z?o?y? zamówienie odpowiednio wcze?niej i poczeka? na dowóz, albo po prostu przyjecha? po ju? gotowy bukiet :-) Wiadomo, ?e jest to dla kogo? kto dysponuje wi?ksz? ilo?ci? gotówki pewnie, chocia? nie koniecznie, bo w zasadzie cena wychodzi ta sama, oszcz?dzasz tylko cenny czas.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony
Zdrowie Uroda > Lekarze
Gminna Spó?dzielnia ?Samopomoc Ch?opska? to pr??nie rozwijaj?ca si? przedsi?biorstwo dla której celem kluczowym jest zadowolenie ka?dego konsumenta. Dzia?alno?? swoj? zacz?li w 1946 roku na obszarze Gminy K?odzko. Zajmuj? si? sprzeda?? detaliczn? w 12 sklepach spo?ywczo - przemys?owych proponuj?cych towary z zakresu produkcji rolnej i przemys?owej. Realizuj? zaopatrzenie w opa? na sk?adzie opa?u w K?odzku. Prowadz? zak?ad produkcji piekarniczej i ciastkarskiej w Krosnowicach oraz wytwórczo?ci pieczywa w Szczytnej. Zajmuj? si? równie? dzier?awieniem nieruchomo?ci w?asnych. K?odzka spó?dzielnia jest istotnym podmiotem gospodarczym, który popiera rozwój kultury i sportu w ma?ych ?rodowiskach. Pe?na propozycja spó?dzielni znajduje si? na stronie internetowej.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony
Nowo powsta?y portal informacyjny o Holandii. Znajdziesz tu informacje praktyczne, przepisy oraz wiele porad.

Dodatkowo w dziale "Interesuj?ce miejsca" mo?esz przeczyta? o ró?nych atrakcjach jakie Holandia oferuje.

Je?li masz zamiar przyjecha? do Holandii turystycznie lub do pracy koniecznie zajrzyj i zobacz czego si? tutaj spodziewa?, jak si? porusza?, czego unika? a co koniecznie zobaczy?.

Nie musisz ju? szuka? po internecie, wszystko zosta?o zebrane w jednym miejscu.

Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony
Sport Turystyka > Ciekawe miejsca
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Serwis prezentuje informacje po?wi?cone Republice Federalnej Niemiec w sposób przyst?pny a zarazem wyczerpuj?cy. Poszczególne informacje przedstawiono w trzech g?ównych blokach tematycznych: historia, polityk oraz gospodarka. Aspekty historyczne przedstawiono w formie epok historycznych zawieraj?cych podsumowanie dziejów Niemiec w danym okresie oraz kalendarium najwa?niejszych wydarze?. Kwestie polityczne omawiaj? natomiast sprawy ustroju Niemiec i systemu partyjnego. W dziale gospodarczym przedstawiono specyfik? niemieckiej gospodarki z punktu roli przemys?u, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz turystyki. Serwis prezentuje równie? galerie zdj?? z Niemiec.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony
Prawo Spo?ecze?stwo > Historia
Prawo Spo?ecze?stwo > Polityka
Jeste? osob? kreatywn? i przedsi?biorcz?? Nie masz do?wiadczenia w prowadzeniu restauracji? Chcesz je zdoby?? Jest jedno rozwi?zanie – franczyza. Bydgoszcz to miasto, gdzie takie rozwi?zanie biznesowe jest cz?sto praktykowane. My mo?emy zaproponowa? Tobie mo?liwo??. Prowadzenie restauracji korzystaj?c z marki Baalbek. Baalbek to znana restauracja. Bydgoszcz jest regionem, gdzie mo?na spotka? si? z t? mark?. Jest ceniona za wysok? jako?? us?ug. To zobowi?zuje, dlatego franczyza tak?e musi by? na najwy?szym poziomie. Otrzymasz od nas wsparcie przy zakupie sprz?tu, przekazywaniu wiedzy z zakresu receptur czy szukaniu lokalu. Umiej?tno?? pracy w zespole to Twój atut? Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? franczyzy.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony