Katalog Stron WWW

 
 

agencja interaktywna

Opis agencja interaktywna Agencja Interaktywna Exception – ang. wyj?tek – to dynamiczny zespó? profesjonalistów, który od lat ?wiadczy us?ugi w zakresie promocji w Internecie. Uwa?amy, ?e niezale?nie od z?o?ono?ci realizowanego przez nas projektu, powinien on by? wykonany przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologiach. Tworz?c systemy internetowe zostali?my docenieni przez firmy produkcyjne, deweloperskie, odzie?owe, które swoim zasi?giem obejmuj? cala Polske jak: JaksBud, 4YOU, Oneill, Wercom, Aris.
Url http://www.exception.com.pl
Kategoria Internet > Projektowanie stron
Słowa kluczowe agencja interaktywna   agencja interaktywna pozna?   tworzenie stron www   sklepy www   sklepy internetowe pozna?   serwisy
Data dodania Jun 22, 2009
ID linku 1269
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Projektowanie stron

Agencja Interaktywna Pixelshop to grupa ludzi, których ??czy wspólne zami?owanie do pi?kna, harmonii i estetyki. Mamy te? wspóln? pasj? - Internet. Doskonale pami?taj?c jego pocz?tki w Polsce i pierwsze adresy stron pojawiaj?ce si? w reklamach, nieprzerwanie ?ledzimy rozwój tego medium i ewolucj? form przekazu informacji.
Za nasz? misj? uwa?amy dostarczenie klientowi produktu, który b?dzie przyci?ga? uwag? nowoczesn? kreacj?, wr?cz zachwyca?. To wszystko przy zachowaniu sztuki czytelnego przekazu, by promuj?c firm? w sieci spe?ni? dzisiejsze bardzo wysokie wymagania jej u?ytkowników. To, co nas wyró?nia spo?ród innych agencji to nasze kompleksowe podej?cie do tematu kreowania wizerunku.
Naszym celem jest sukces naszych klientów. Wiemy, ?e sukces ten wynika z po??czenia pasji, do?wiadczenia i ci??kiej pracy. Mamy do?wiadczenie w tworzeniu nowoczesnych form przekazu, Internet jest nasz? pasj? i nie przestajemy pracowa? dopóki nie osi?gniemy perfekcji.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Przedmiotem dzia?alno?ci Agencji Reklamowej eCreo jest projektowanie i realizacja stron internetowych, serwisów internetowych, rozwi?za? e-commerce, oraz kompleksowa obs?uga informatyczna i marketingowa naszych klientów.

Firma specjalizuje si? we wdra?aniu innowacyjnych technologii internetowych. Nasz? specjalno?ci? s? Systemy Zarz?dzania Tre?ci? (CMS), które z powodzeniem od kilku lat pozwalaj? naszym klientom na osi?gni?cie pe?nej kontroli nad ich wizerunkiem w internecie.
Wspieramy zarówno du?e, korporacyjne serwisy jak i strony www prywatnych przedsi?biorców. Tworzymy projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Charakteryzuje nas du?a elastyczno?? przy realizacji projektów, zarówno w kwestiach technicznych, wizualizacyjnych jak i finansowych.
Ponadto w ofercie firmy znajdziemy realizacje projektów graficznych plakatów ulotek i innych materia?ów reklamowych jak i fotografii reklamowych. Pe?na obs?uga informatyczna w zakresie stron internetowych, sieci i obs?ugi systemu. Projektujemy, wdra?amy i rozwijamy:
* portale WWW dla prasy
* serwisy internetowe
* multimedia
* karty plastikowe i systemy lojalno?ciowe
* logotypy, reklamy, foldery i makiety czasopism
* hosting
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Chcieliby?my zaproponowa? Pa?stwu us?ugi, które pozwol? Wam skorzysta? z niezliczonych korzy?ci jakie daje Internet. Pa?stwa oferta dotrze do wi?kszego grona odbiorców, dzi?ki czemu firma stanie si? lepiej rozpoznawalna, mo?liwo?ci pozyskania nowych Klientów znacznie si? powi?ksz?, a kontakt z obecnymi Klientami b?dzie u?atwiony.

Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem, posiadamy niezb?dne umiej?tno?ci oraz wiedz?, dzi?ki czemu mo?emy ?wiadczy? us?ugi na najwy?szym poziomie.

Oferujemy kompleksowe us?ugi z zakresu:
- tworzenia stron www,
- tworzenia sklepów internetowych
- pozycjonowania,
- optymizacji stron internetowych,
- reklamy internetowej,
- wsparcia IT dla ma?ych i du?ych firm
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Nasza oferta, jak? s? szablony allegro jest skierowana zarówno do do?wiadczonych sprzedawców jak i tych, co zaczynaj? stawia? swe pierwsze kroki w tej dziedzinie. Z naszej dzia?alno?ci jest zadowolonych wielu klientów i wystawców towarów, o czym ?wiadczy wci?? rosn?ca liczba ch?tnych na tego typu us?ugi. Sta? si? i Ty jednym z nich powierzaj?c wykonanie szablonu w nasze r?ce. Tworzone przez nasz zespó? nietuzinkowe szablony allegro sprawi?, ?e Twe aukcje stan? si? szeroko rozpoznawalnymi poród licznych klientów odwiedzaj?cych ten najwi?kszy portal aukcyjny. Nasze szablony maj? gwarancje niepowtarzalno?ci i unikalno?ci w szerokim ?wiecie Internetu. Nasz? propozycj? wyró?nia równie? cena odpowiednio dopasowana do zasobno?ci Twej kieszeni.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Oferujemy projektowanie i tworzenie stron www, hosting, pozycjonowanie stron internetowych a tak?e sklepy internetowe. Niskie ceny. G?ówn? dzia?alno?ci? nasze firmy jest projektowanie stron internetowych, ?wiadczymy te? us?ugi pozycjonowania, hostingu, tworzenia sklepów internetowych czy banerów internetowych. Nasze us?ugi s? wykonywane profesjonalnie i szybko. Firma jest m?oda, ale zosta?a stworzona przez ludzi podchodz?cych wszechstronnie i kompleksowo do realizacji zada?.
Zapraszamy do wpó? pracy z nami.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron