Katalog Stron WWW

 
 
Opis dziuk.co Wchodz?c na stron? http://dziuk.co znajdziesz odno?niki do firm, które staram si? godnie reprezentowa? oraz z sukcesem prowadzi?. Zrzeszam wielu pracowników i podw?adnych. Wspó?pracuje z osobami, które wiedz? czego od ?ycia oczekuj?, t? wiedz? oraz upór w dzia?aniu bezpo?rednio przek?adaj? na codzienne obowi?zki zawodowe. Jestem dumny, ?e mog? przewodzi? takim osobom. Staram si? pe?nymi gar?ciami czerpa? od nich pozytywn? energi? i wykorzystywa? j? do osi?gania jeszcze to nowszych celów.
Url http://dziuk.co
Kategoria Biznes Ekonomia
Słowa kluczowe projektowanie stron   us?ugi informatyczne   us?ugi remontowe   wylewki maszynowe   grawerowanie na szkle
Data dodania Feb 12, 2018
ID linku 19604
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 175 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Instytut OZE to firma in?ynierska oferuj?ca us?ugi z zakresu energetyki wodnej, instalacji energetycznych, budownictwa wodnego i przemys?owego oraz analiz, audytów i doradztwa. Celem firmy jest poprawa jako?ci ?rodowiska. Specjali?ci pos?uguj? si? nowoczesnym, najnowszej generacji oprogramowaniem do tworzenia projektów. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Licencjonowana korporacja taksówkarzy, która jest jedn? z najta?szych w regionie ?l?skim. ?wiadcz? ca?odobowe us?ugi transferów
lotniskowych oraz indywidualnego przewozu na terenie ca?ego kraju oraz Europy. Taxi Katowice, zapewnia swoim klientom mi?? obs?ug?, czyste samochody oraz transport
do najciekawszysch punktów turystycznych. Taxi Katowice, oferuje przewóz osób i baga?u, us?ugi kurierskie, drobne zakupy, obs?uga uroczysto?ci, wynajem kierowców, mo?liwo??
wystawienia faktury VAT.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
W szerokiej gamie us?ug, oferowanych przez nasze biuro, mo?na znale?? mi?dzy innymi zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej, us?ugi ksi?gowe dla MSP, a tak?e wirtualne biuro. Wszystkie us?ugi s? oferowane z mo?liwo?ci? personalizacji zakresu czynno?ci, tak aby idealnie odpowiada?y Pa?stwa oczekiwaniom. Oferuj?c konkurencyjne ceny oraz szybk? obs?ug?, jeste?my zaliczani do jednych z najlepszych biur ksi?gowych w stolicy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Znakomite dla Pa?stwa rozwi?zania, zwi?zane z wyborem, monta?em i serwisem urz?dze? grzewczych firmy Vaillant oraz serwisem systemów bezpiecze?stwa gazowego firmy GAZEX, zaproponuje wykwalifikowana kadra pracowników firmy Kwant Serwis. Zapewniamy gwarancj? rzetelnej i terminowej realizacji powierzonych nam zlece?. Zapewniamy naszym klientom wysok? jako?? wykonania w atrakcyjnych cenach. Dzi?ki dok?adnemu zrozumieniu potrzeb klientów, zarówno firm jak i osób prywatnych, zajmujemy wiod?c? pozycj? w?ród firm z tej bran?y na terenie Katowic i okolic. Oferujemy ponadto wykonawstwo i remonty instalacji CO, okresowe przegl?dy techniczne urz?dze?, wszechstronne przegl?dy kot?owni CO oraz naprawy kot?ów gazowych i olejowych. W celu ustalenia szczegó?ów wspó?pracy, serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Gor?ce promocje, szalone ulgi, doskona?e imprezy to zaledwie dodatek do g?ównej korzy?ci, jak? odniesiesz b?d?c cz?onkiem programu Lyoness do zwrotu cz??ci przekazanej w czasie sprawunków kwoty. Wystarczy ci tylko karta i konto. A niezale?nie od tego mo?esz wspomaga? fundacje aktywne w ramach Lyoness i tworzy? t? niezwyk?? zakupow? wspólnote, jaka zrzesza sobie w tym momencie kilka milionów aktywnych klientów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia