Katalog Stron WWW

 
 
Opis dziuk.co Wchodz?c na stron? http://dziuk.co znajdziesz odno?niki do firm, które staram si? godnie reprezentowa? oraz z sukcesem prowadzi?. Zrzeszam wielu pracowników i podw?adnych. Wspó?pracuje z osobami, które wiedz? czego od ?ycia oczekuj?, t? wiedz? oraz upór w dzia?aniu bezpo?rednio przek?adaj? na codzienne obowi?zki zawodowe. Jestem dumny, ?e mog? przewodzi? takim osobom. Staram si? pe?nymi gar?ciami czerpa? od nich pozytywn? energi? i wykorzystywa? j? do osi?gania jeszcze to nowszych celów.
Url http://dziuk.co
Kategoria Biznes Ekonomia
Słowa kluczowe projektowanie stron   us?ugi informatyczne   us?ugi remontowe   wylewki maszynowe   grawerowanie na szkle
Data dodania Feb 12, 2018
ID linku 19604
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 175 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

ZREMB POLAND Sp. z o.o. powsta?a w 2004 r. na bazie PMB "ZREMB", firmy z 50-cio letnim do?wiadczeniem w wykonaniu maszyn i urz?dze? stosowanych w budownictwie, górnictwie i ochronie ?rodowiska.
Dysponujemy du?? powierzchni? produkcyjn? (osuwnicowan? 2x5T i 2x8T), standardow? obróbk? skrawaniem, obróbk? plastyczn? oraz wypalark? gazow?. Wykonujemy spoiny w klasie B, C, D w konstrukcjach stalowych w klasie 1,2 i 3. Zak?ad posiada ?wiadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz uprawnienia SLV w klasie E. Posiadamy dobrze wyposa?one zaplecze narz?dziowe.
Oferujemy Pa?stwu:
• Szalunki do ?cian, fundamentów, stropów oraz deskowania cylindryczne typu "Zremb".
• Zabezpieczenia wykopów ziemnych stosowane w budownictwie przemys?owo-in?ynieryjnym przy wykonywaniu m. in. instalacji sanitarnych i wodnych.
• Wykonawstwo ró?nego typu konstrukcji stalowych na bazie dokumentacji zleceniodawcy.
W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? firmy zapraszamy na nasz? stron?: www.zremb-poland.com
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Budownictwo
Firmy wg bran?
DUO DARIO jest mark? firmy Inter-Top z Warszawy, producenta strojów pla?owych. Firma dzia?a na rynku ju? od kilkunastu lat. Tak d?uga dzia?alno?? oraz wytrwa?o?? w realizacji postawionych celów pozwoli?o na stworzenie tegorocznej kolekcji, kolekcji strojów kapielowych wykonanych z my?l? o tych, którzy ceni? sobie jako?? a tak?e funkcjonalno??. W bie??cym sezonie firmaInter-Top stawaia na dzianiny pochodz?ce spo?ród najlepszych w?oskich, francuskich i hiszpa?skich fabryk.Zapraszamy do odwiedzenia firmowej strony internetowej. Znajdziecie tutaj Pa??two peln? ofert? wraz z zdj?ciami.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Dowiedz si? w co zainwestowa?, inwestycje i biznes, praca i kariera, prognozy gie?dowe, rynek walutowy. Jedyne takie forum w polskim internecie. Do??cz do naszego grona! grona ludzi przedsi?biorczych. doradzimy Ci w co zainwestowa? aby nie straci?, zdradzimy jaki biznes za?o?y?. Wymie? si? równie? swoimi pogl?dami na temat ekonomi i przedsi?biorczo?ci szeroko poj?tej! zapraszamy do dyskusji!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Internet > Fora dyskusyjne
Ab-Investing Sp. z o.o. , dofinansuje podmioty, które posiadaj? potencja? rozwoju, a ze wzgl?du na kryzys lub brak ?rodków obrotowych nie mo?e realizowa? celu gospodarczego.
S?u?ymy pomoc? prawn? w zagadnieniach obrotu udzia?ami spó?ek Prawa Handlowego, ochrony Cz?onków Zarz?du przed odpowiedzialno?ci? cywilno-karn? jak i doradzamy, jak? form? upad?o?ci lub likwidacji wybra?.
Nie inwestujemy w nowe projekty , w polu naszego zainteresowani s? spó?ki które maj? ugruntowan? pozycje na rynku i wieloletnie do?wiadczenie bran?owe.
Oferujemy profesjonalny zarz?d kryzysowy jak i wyst?pujemy w roli likwidatorów spó?ek.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
DealerAuto.pl jest zaawansowanym systemem skupiaj?cym w swojej bazie bezpo?rednich sprzedawców oraz po?redników w sprzeda?y samochodów. Nasz katalog oprócz listy firm zawiera narz?dzie umo?liwiaj?ce zadanie pytania dealerom konkretnej marki auta w wybranym województwie. Dealerzy samochodów mog? zg?asza? swoje strony zupe?nie bezp?atnie, a my zatroszczymy si? o ich skuteczn? promocj?. Je?li jeste? dilerem samochodowym to zapraszamy do naszej katalog firm DealerAuto.pl.
Kategoria:   Biznes Ekonomia