Katalog Stron WWW

 
 

OG?OszENIA dla Ciebie

Opis OG?OszENIA dla Ciebie Marlem.pl - to polski serwis og?osze? w Internecie z ofertami typu kupi?, sprzedam, zamieni?, podzielony na ró?ne kategorie, umo?liwiaj?cy publikacj? og?osze? bez logowania. Posiada przejrzysty podzia? na kategorie g?ówne oraz podkategorie. Witryna www.Marlem.pl Og?oszenia, Oferty, Praca , pojawi?a si? w Internecie i ma na celu skupienie wszystkich firm z ca?ej Polski jak równie? osób prywatnych na publikowanie swoich og?osze? i ofert.
Url http://www.marlem.pl
Kategoria Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Słowa kluczowe og?oszenia   anonse   og?oszenia motoryzacja   nieruchomo?ci   praca   szukam pracy   kupi?   sprzedam   zamieni?   oferty   og?oszenia nieruchomo?ci   oferty pracy
Data dodania Feb 19, 2009
ID linku 215
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 5.00 (z 5)
Ilość ocen: 1 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

1. Leasing

Firma IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. oferuje kompleksow? us?ug? jak? jest leasing. Do naszej priorytetowej dzia?alno?ci nale?y leasing aut i leasing samochodów. Leasing mo?e obejmowa? ka?dy towar s?u??cy dzia?alno?ci gospodarczej który jest ?rodkiem trwa?ym, obecnie zgodnie z prawem musi by? to przedmiot o warto?ci wi?kszej ni? 3500z? oraz podlega? amortyzacji. Nasza firma oferuje tak?e: leasing maszyn, leasing ?rodków transportu, leasing sprz?tu budowlanego, leasing sprz?tu medycznego, sprz?t poleasingowy, leasing urz?dze?. Zapraszamy tak?e do skorzystania z naszego kalkulatora leasingowego, pozwoli Ci to okre?li? zarówno raty jak i ca?kowity koszt leasingu. Zapraszamy na nasza stron?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Jedn? z podstawowych us?ug naszej firmy filecare.pl jest niszczenie dokumentów. Zajmujemy si? tak?e ich archiwizacj? oraz przechowywaniem. Z naszej strony mo?esz liczy? na pe?ne zaanga?owanie. Zapewniamy bezpiecze?stwo danych, szybki dost?p do dokumentów. Z nami zaoszcz?dzi? przestrze? biurow? i w szybki sposób pozb?dziesz si? niechcianych dokumentów. Zapraszamy bardzo serdecznie do nawi?zania z nami wspó?pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Firmy wg bran?
Oferujemy mo?liwo?? korzystania z wydajnego systemu bilingowego – bez instalowania aplikacji u siebie, bez zakupu licencji i sprz?tu. Umo?liwiamy pe?ny outsourcing procesów bilingowych przy zerowym koszcie wej?cia w inwestycj?. System udost?pniamy zdalnie jako us?ug? profesjonaln? w modelu SaaS. Op?at? za korzystanie z us?ugi jest prowizja uzale?niona od obrotu. Stworzyli?my alternatyw? dla firm, które nie chc? lub nie mog? korzysta? z rozbudowanych i drogich systemów bilingowych. Oferujemy profesjonale naliczanie, fakturowanie, p?atno?ci cykliczne, rozliczania us?ug abonamentowych, rozliczanie op?at miesi?cznych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Gra symulacyjna zainicjowana i rozwijana przez Jana Schilta oraz Paula Wilkinsona specjalizuj?cych si? w projektowaniu i rozwijaniu kreatywnych sposobów nauki. Adresowana jest do zespo?ów zarz?dzaj?cych, kierowników projektów, liderów zespo?ów i innych osób pracuj?cych w zespo?ach projektowych. Jest intensywnym jednodniowym szkoleniem po?wi?conym praktycznym ?wiczeniom zasad pracy zespo?owej i umiej?tno?ci zarz?dzania projektami. Stanowi wsparcie teoretycznych aspektów szkolenia z zarz?dzania projektami i mo?na j? wykorzysta? w celu ugruntowania wiedzy bezpo?rednio po szkoleniu lub w formie przypomnienia zdobytych umiej?tno?ci w dowolnym czasie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka
Cleverprofit.pl to promocje i ranking kont osobistych, dzi?ki którym zdob?dziesz niezb?dn? wiedz?, gdzie za?o?y? konto bankowe, ?eby uzyska? jak najwi?cej profitów. Ranking kont bankowych jest na tyle pomocny, ?e nawet poprowadzi Ci? przez proces za?o?enia konta bankowego. Konta bankowe to tak?e konta dla studentów, dzi?ki którym m?odzi ludzie zdob?d? mo?liwo?? dost?pu do w?asnych pieni?dzy. Cleverprofit.pl to równie? informacje o promocjach bankowych. To tak?e regularne badanie polskich banków oraz informacje o ty, co warto wiedzie? w temacie bezpiecze?stwa kont. Clecverprofi.pl zapewnia Ci najbardziej wszechstronne porównanie stóp procentowych, co jest bardzo wa?ne w dzisiejszych czasach. To tak?e regularne badanie polskich banków oraz informacje o ty, co warto wiedzie? w temacie bezpiecze?stwa kont. Clecverprofi.pl zapewnia Ci najbardziej wszechstronne porównanie stóp procentowych, co jest bardzo wa?ne w dzisiejszych czasach. Wybieraj?c dla siebie najlepsze konto bankowe, szukaj najwy?szej wydajno?ci, bior?c równie? pod uwag? stawki wst?pne, minimalne salda i dost?pno??.
Kategoria:   Biznes Ekonomia