Katalog Stron WWW

 
 

Specjalista ds. bezpiecze?stwa gospodarczego

Opis Specjalista ds. bezpiecze?stwa gospodarczego Witryna imienna specjalisty ds. bezpiecze?stwa obrotu gospodarczego i windykacji: obs?uga prawno-finansowa, detektywistyka i kryptografia komputerowa. Sprawy karne, cywilne i administracyjne. Obs?uga radcowska wszelkich sporów s?dowych przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi. Wybrane publikacje ksi??kowe oraz reporta?e autora dot. przest?pczo?ci zorganizowanej oraz polskiego systemu legislacyjnego.
Url http://www.turalinski.pl
Kategoria Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Słowa kluczowe windykacja   adwokat   prawo   mafia   detektyw   warszawa
Data dodania Jan 21, 2010
ID linku 3923
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Windykacja

Sklep z prawem to marka oferuj?ca us?ugi prawne dla firm oraz klientów indywidualnych. W ramach swojej dzia?alno?ci oferujemy mi?dzy innymi takie us?ugi jak odd?u?anie, windykacja nale?no?ci, odszkodowania osobowe, zwrot prowizji za kredyt i nie tylko. Z naszej strony mo?esz liczy? na wsparcie oraz pe?ne zaanga?owanie. Zach?camy do kontaktu, je?li masz pytania lub jakiekolwiek w?tpliwo?ci.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne
Radca prawny Pozna? Wielkopolska - sprawy b??dów medycznych (b??dy lekarskie). Pomagamy z?o?y? pozew przeciwko szpitalowi lub pozwanie lekarza do s?du. Specjalizacja to odszkodowanie za b??d medyczny (b??d lekarski), odszkodowania za zaka?enia szpitalne, zado??uczynienie za ?mier? w szpitalu, gronkowiec odszkodowanie. Kancelaria i adwokat zaprasza - prawnik b??d medyczny, odszkodowanie od lekarza Pozna? (Wielkopolska). Dowiedz si? jak dosta? odszkodowanie od szpitala i jaka jest odpowiedzialno?? lekarza za b??d w sztuce lekarskiej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
WMF jest firm? dzia?aj?c? na rynku finansowym ze szczególnym nastawieniem na windykacj? i wykup wierzytelno?ci. Dzi?ki wyspecjalizowanej kadrze, która od wielu lat dzia?a w bran?y, nasze dzia?ania pozwalaj? na skuteczne odzyskanie dla pa?stwa pieni?dzy.
Nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych. Prace windykacyjne prowadzimy na w?asny koszt i ryzyko. Naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja pobierana dopiero po odzyskaniu od d?u?nika ?rodków finansowych. Naszym atutem jest b?yskawiczne dzia?anie i d??enie do polubownego ?ci?gni?cia nale?no?ci, co pozwala zaoszcz?dzi? klientowi sporo kosztów jak i czasu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Kancelaria Prawna M. Moszczy?ska & M. Moszczy?ski s.c. powsta?a w 2001 roku. Pocz?tkowo firma prowadzona by?a tylko przez Micha?a Moszczy?skiego, jednak od kilku lat powi?kszy?o si? grono firmy o Pani? Ma?gorzat? Moszczy?sk?.
Kancelaria Prawna Pa?stwa Moszczy?skich mie?ci si? w Wroc?awiu na ulicy Lelewela 15/15 pokój 15A i to przede wszystkim mieszka?com Wroc?awia udzielamy pomocy prawniczej.
Od pocz?tku powstania Kancelaria Adwokacka specjalizowa?a si? w prowadzeniu spraw gospodarczych, z zakresu zamówie? publicznych, w prawie ochrony w?asno?ci przemys?owej nie wy??czaj?c spraw karnych, rodzinnych i stricte cywilnych.

Firma zajmuje si? od wielu lat prowadzeniem spraw z zagranicy, m.in. W?och, Szwajcarii i Francji. (Prowadzimy te? sprawy przed polskimi s?dami z wykorzystaniem prawa obcego.) Wzrost potrzeb i oczekiwa? Klientów Kancelarii doprowadzi? do rozwoju i do poszerzenie zakresu ?wiadczonej pomocy prawnej.
Windykacja Wroc?aw to najnowsza us?ug? któr? mo?emy zaoferowa?.
Nie boimy si? podejmowa? nawet najtrudniejszych zlece? windykacyjnych.

Oferta Kancelarii Prawnej M. Moszczy?ska & M. Moszczy?ski s.c:
reprezentowanie przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci, organami administracyjnymi
sporz?dzanie umów, oponii
doradztwo prawne
negocjacje w imieniu Klienta
zak?adanie i rejestracj? spó?ek pr. cyw. i prawa handlowego
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw

5. bmth.pl

Je?eli poszukujesz firmy oferuj?cej skuteczne us?ugi windykacyjne to z pewno?ci? zainteresuje Cie propozycja naszego przedsi?biorstwa. Od lat dzia?amy w bran?y windykacyjnej i mo?emy si? pochwali? bogatym do?wiadczeniem. Nasz? prac? charakteryzuje szybko?? i skuteczno?? dzia?ania. Klienci firmy maj? szans? skorzystania z us?ug prawnych i doradczych w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Windykacja
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie