Katalog Stron WWW

 
 

Pompa ciep?a

Opis Pompa ciep?a Oferujemy pompy ciep?a, kot?y na biomas? i pelet, armatur? grzewcza i systemy solarne.
Misj? firmy HERZ jest zapewnienie swoim Klientom stale rosn?cego poczucia komfortu i
podnoszenie poziomu ?ycia poprzez dostarczanie im naszych nieustannie doskonalonych produktów.
Ogrzewanie pomieszcze? z zastosowaniem armatury HERZ ma by? gwarancj? przyjemnego,
ekonomicznego i energooszcz?dnego ciep?a.
Odpowiedzi? firmy HERZ na wyzwania przysz?o?ci s? kompletne systemy grzewcze wykorzystuj?ce energi? odnawialn?:
kot?y na biomas? i pelet HERZ BIOCONTROL, pompy ciep?a HERZ commotherm, systemy solarne HERZ SUNSTAR
Url http://www.herz.com.pl
Kategoria Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe pompa ciep?a   biomasa   pelet   kot?y na biomas?   systemy solarne   armatura przemys?owa
Data dodania Jan 21, 2010
ID linku 3928
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Pompy ciep?a

AL-KO to firma z ponad 80-letnim do?wiadczeniem w bran?y. Dzi?ki ogromnej wiedzy i fachowej, wykwalifikowanej kadrze mo?emy oferowa? naszym klientom najwy?szej jako?ci us?ugi i produkty. Zale?y nam na Pa?stwa zaufaniu, wobec tego dok?adamy wszelkich stara?, aby byli Pa?stwo zadowoleni. Nasza dzia?alno?? obejmuje mi?dzy innymi elementy przyczep, komponenty przemys?owe, tworzywa sztuczne, wentylacj? oraz klimatyzacj?. Pomimo tak d?ugiego dzia?ania na rynku nieustannie pracujemy nad rozwojem firmy i chcemy by? jeszcze lepsi. Wykorzystujemy najnowsze technologie, co jest gwarancj? wysokiego standardu ?wiadczonych us?ug. Na naszej stronie internetowej s? wszystkie informacje:
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
S?o?ce i deszcz dostarczaj? wielk? ilo?? bezp?atnej i odnawialnej energii, pobieranej przez grunt i powietrze. Pompy ciep?a sta?y si? narz?dziem do idealnego jej wykorzystania, dzi?ki mo?liwo?ci przetwarzania jej w ekologiczne ogrzewanie, z którego mog? korzysta? mieszka?cy domów. Firma De Dietrich zajmuje si? tworzeniem oraz sprzeda?? najnowocze?niejszych systemów grzewczych, opartych na koncepcji ekologicznego ogrzewania oraz komfortu – urz?dze? dbaj?cych o maksymaln? wydajno?? pracy, oszcz?dno?? energii i respektuj?cych ?rodowisko naturalne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie
Pompy ciep?a przekszta?caj? energi? s?oneczn? zgromadzon? w ziemi, w wodzie lub w pod?o?u skalnym w ciep?o do ogrzania domu. Pompy ciep?a mog? korzysta? z trzech podstawowych rodzajów ?ród?a ciep?a : powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Najcz?stszym wariantem zastosowania pompy ciep?a w Polsce jest wykorzystanie ciep?a gruntu poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Pompy ciep?a stanowi? na dzie? dzisiejszy najbardziej energooszcz?dne nowoczesne rozwi?zanie techniki grzewczej. Pompy ciep?a musz? by? prawid?owo dobrane do potrzeb cieplnych budynku. Nowoczesne pompy ciep?a zapewniaj? jednocze?nie ciep?o w pomieszczeniach i ciep?? wod? u?ytkow?. Firma Zinstal z Zielonej Góry montuje i serwisuje pompy ciep?a w ca?ym kraju.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y wiertniczej, w której wiercenia geologiczne wykonujemy ju? od 1991 roku. Kompleksowe us?ugi, które obejmuj? odwierty pod pompy ciep?a jeste?my w stanie wykona? na terenie ca?ego kraju. Wykonujemy odwierty do pomp ciep?a z wykorzystaniem równie? wiertnicy H30G.2. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? ju? teraz!
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Fotowoltaika to czysta energia. Instalacje fotowoltaiczne spó?ki Universun spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Fotowoltaika oraz pompy ciep?a powinny by? zawsze Twoim pierwszym wyborem. Firma prowadzi doradztwo, monta? oraz najlepszy serwis produktów. To równie? klimatyzacja. Monta? i serwis klimatyzacji to tak?e atut spó?ki Universun, która dostarcza nowoczesne rozwi?zania.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a