Katalog Stron WWW

 
 

REKLAMA-apladesigne.com.pl

Opis REKLAMA-apladesigne.com.pl oferta: grafika reklamowa, tworzenie stron www, tablice reklamowe, bannery, oklejanie pojazd??w, us??ugi poligraficzne, reklama. Pracuj? w bran?y blisko 17 lat, pracowa?em na ró?nych stanowiskach i firmach co dzisiaj procentuje ogromnym do?wiadczeniem. Nauczy?em si? grafiki ze wzgl?du na potrzeb? u?atwienia pracy z finalnym produktem, przeszed?em wszystkie etapy produkcji wi?kszo?ci typów reklam aby zrozumie? ich dzia??nie, Reklama sta?a si? moim drugim ?yciem, praca w reklamie to umiej?to?? pokazania ca?ej firmy w jednym elemencie jakim s? np: tablice reklamowe, bannery, ulotki, wizytówki, druki, budowa stron www, litery zewn?trzne, oklejone pojazdy,witryny i wiele innych których tu nie sposób wymieni?. Moje umiej?tno?ci mo?na zawrze? w kilku podstawowych terminach, .

WYKLEJANIE: Pracuj? na ka?dym rodzaju pod?o?a i rodzajem folii
MONTA?: Zamontuj? ka?d? reklam? w dowolnym miejscu i wysoko?ci
GRAFIKA: Wykonuj? projekty reklam i wyrobów poligraficznych
WEB: Buduj? strony www w kilku technikach, posiadam w?asny serwer.
Url http://www.apladesigne.com.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron
Słowa kluczowe reklama   zabrze   tablice reklamowe   bannery   ulotki   wizyt??wki   druk   agencja reklamowa   budowa stron www   litery zewnÄ?trzne  
Data dodania Jan 27, 2010
ID linku 4097
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

1. CTDP

Firma CTDP jest do?wiadczonym przedsi?biorstwem w obszarze realizowania us?ug z zakresu telemarketingu. CTDP jest liderem w bran?y, co dodatkowo zosta?o potwierdzone nagrod? gazeli biznesu. Wieloletnia wspó?praca z klientami, zaowocowa?a obszern? ofert? oferowanych us?ug, a tak?e du?? moc? firmy, która zatrudnia dzi? ponad 1000 telemarketerów. CTDP to lider telemarketingu. Firma dosta?a gazel? biznesu za swoje osi?gni?cia. Do oferowanych us?ug zaliczaj? si? zadania call center polegaj?ce na codziennym pozyskiwaniu nowych klientów, a tak?e zarz?dzaniem i logistyk? produktów klientów. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o ofercie oraz o firmie zajrzyj na stron? przedsi?biorstwa.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Na rynku reklamy istniejemy od 1987 r, posiadamy wi?c do?wiadczenie i szerokie mo?liwo?ci produkcyjne w zakresie us?ug reklamowych, tj. od projektowania do produkcji i monta?u form reklamowych i oznakowa?. Nasza dzia?alno?? oparta jest na wspó?pracy z fachowcami w dziedzinie architektury, konstrukcji stalowych i materia?oznawstwa. Posiadamy specjalistyczny park maszynowy oparty na ploterach frezuj?cych i laserowych, oraz wiele innych urz?dze? potrzebnych do wykonania kompleksowo ka?dego zadania. Zakres dzia?alno?ci stanowi szerokie spektrum
us?ug reklamowych od projektu do realizacji. Specjalno?ci? firmy jest reklama ?wietlna.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Marketing Reklama > Flagi, banery reklamowe
Marketing Reklama > Studia Graficzne
Portal polkatfirm.pl to wyj?tkowe miejsce w sieci. Tu ka?dy znajdzie co? dla siebie. Poszukuj?cy informacji gospodarczych, adresów firm lub ofert znajd? profesjonalnie przygotowane zestawy danych w przyjaznej i prostej formie. Zarejestrowana w systemie firma mo?e korzysta? z zautomatyzowanego modu?u tworzenia ofert i publikowa? je wed?ug okre?lonych kryteriów podzia?u na bran?e / rodzaje w specjalnie przygotowanych sekcjach prezentacji na stronach KATALOGU FIRM. Zainteresowanych zamówieniami publicznymi odsy?amy do Dzia?u Przetargów. Zapraszamy wszystkich Internautów do ogólnodost?pnego serwisu prywatnych og?osze? ekspresowych.
Potrzebuj?cym chwil refleksji, ciekawym ?wiata lub pomijanych na co dzie? tematów – Dzia? Publicystyki przedstawia w formie artyku?ów szereg punktów widzenia ró?nych kwestii nie tylko z obszarów biznesu. Komentowane wydarzenia i poruszane tematy na pewno zach?c? wielu z Was do prób odpowiedzi na nie zadawane dot?d pytania… Dzia? Publicystyki jest otwarty dla wszystkich, którzy szczerze pragn? wyra?a? swoje pogl?dy o wa?nych sprawach.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Internet > Portale
Zajmujemy si? wykonywaniem wszelkiego rodzaju projektów graficznych dla firm. Naszymi najwi?kszymi atutami s? przede wszystkim ogromny zapa? do pracy oraz szybko?? dzia?ania. G?ówny cel jaki sobie postawili?my to zadowolenie klienta, dlatego do?o?ymy wszelkich stara? by pomóc twojej firmie osi?gn?? sukces. Wybieraj?c nasze us?ugi jeste? skazany wy??cznie na sukces.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Zewn?trzne, dynamiczne tablice i reklamy LED. Ekrany RGB juz
od 1 m2, full color. Wewn?trzne wy?wietlacze LED.
Toru? tel. 509 971 296
Mo?emy poszczyci? si? wieloma realizacjami jak Polska d?uga
i szeroka. Ci?gle poszerzamy nasza ofert? by sprosta? Pa?stwa
oczekiwaniom.
W tej chwili Mo?emy zaproponowa? naszym klientom ca?? gam? reklam Diodowych:
- Telebimy w ma?ych( 1-3m2) rozmiarach po du?e instalacje ( 30-40m2)
- Zewn?trzne Tablice Diodowe w Rozmiarach
od 0,2x1,2m do 3x12m z najmocniejszymi diodami na rynku w
ró?nych kolorach.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe