Katalog Stron WWW

 
 

Studia administracja

Opis Studia administracja Wykszta?cenie zdobyte w ramach studiów na specjalizacji Administracja posiada wa?n? cech?, jest uniwersalne na najszerszym rynku pracy, jaki opiera si? na wszelkich instytucjach pa?stwowych i publicznych. Wychowankowie kierunku Administracja znajd? sta?? oraz bezpieczn? prac?, a generalny kierunek tych studiów zapewni im obejmowanie wielu stanowisk pracy. Wybierz odpowiedni? politechnik?, kierunek ten przydzielony jest do absolwentów studiów in?ynierskich lub licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów pi?cioletnich studiów magisterskich uzupe?niajacych kierunku prawo.
Url http://www.studiaadministracja.com
Kategoria Edukacja Nauka > Szko?y
Słowa kluczowe Studia   administracja   uczelnia
Data dodania Feb 17, 2010
ID linku 4548
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Szko?y

Wy?sza Szko?a Europejska im. ks. Józefa Tischnera to placówka, na której rozpocz?? mo?na studiowanie na studiach podyplomowych. Kierunki dost?pne w ofercie edukacyjnej dopasowywane s? do obecnych trendów panuj?cych na rynku pracy. Zaj?cia maj? w wi?kszo?ci charakter – warsztatów, projektów, gier szkoleniowych – wszystko po to by wiedza przekazana by?a studentom jak najlepiej. Sprawd? szczegó?y na stronie http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Wy?sza Szko?a Zarz?dzania „Edukacja” ju? od 13 lat kszta?ci studentów w kierunkach:
- zarzadzania,
- ekonomii,
- informatyki,
- filologii,
- politologii,
- dziennikarstwa,
- stosunków mi?dzynarodowych,
- turystyki,
- pedagogiki.

Nasz? misj? jest dostarczenie najnowszej ?wiatowej wiedzy, rozwój indywidualnych zdolno?ci, kszta?towanie umiej?tno?ci samodzielnej pracy badawczej, kreatywno?ci, przedsi?biorczo?ci i odpowiedzialno?ci za innych ludzi, jak równie? przygotowanie do wyzwa? rynku pracy w XXI wieku.

Nasz? si?? s? zadowoleni studenci i znakomita kadra, wywodz?ca si? z wielu renomowanych uczelni wy?szych z kraju i zagranicy. Nikt inny nie potrafi tak dobrze po??czy? komfortowych warunków studiowania i wysokiego poziomu z przyst?pn? cen? i doskona?ymi programami stypendialnymi, dzi?ki którym mo?liwe jest studiowanie ca?kowicie za darmo!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Katalog Klasa to tematyczny spis stron klasowych i szkolnych.Wszystkie klasowe strony w jednym miejscu.U nas tylko najciekawsze odno?niki do portali i blogów klasowych.Je?eli szukasz informacji o stronach szkolnych to dobrze trafi?e?.Je?eli prowadzisz stron? o podobnej tematyce , dodaj j? do naszego katalogu. Zapraszamy do przejrzenia naszych zasobów.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Internet > Katalog stron
Edukacja Nauka > Przedszkola
Pozna?ska Wy?sza Szko?a Biznesu i J?zyków Obcych wychodzi naprzeciw wymaganiom wspó?czesnego rynku pracy, oferuj?c swoim studentom mo?liwo?? studiowania po angielsku na kierunku: Management in Business in English. Program studiów obejmuje nauk? j?zyka angielskiego w stopniu umo?liwiaj?cym swobodn? komunikacj? w zakresie biznesu, ekonomii, marketingu, informatyki i zarz?dzania. Zaj?cia prowadzone s? przez do?wiadczonych lektorów oraz wyk?adowców z uczelni zagranicznych. Studenci uzyskuj? umiej?tno?ci niezb?dne w pracy w firmach i korporacjach z krajów angloj?zycznych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne
Poszukujesz szko?y dla doros?ych? Zapraszamy do wieczorowego liceum dla pracuj?cych. W naszym liceum zdob?dziesz wykszta?cenie ?rednie i przyst?pisz do Matury. Edukacja w liceum trwa 2 lata, co znaczy, ?e wykszta?cenie zdob?dziesz w trybie przyspieszonym. Nasze liceum wieczorowe mo?e si? pochwali? najni?szym czesnym w okolicy. Nie zwlekaj i zadzwo? do sekretariatu po szczegó?y.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szko?y
Edukacja Nauka > Szko?y policealne
Edukacja Nauka > Nauczyciele