Katalog Stron WWW

 
 

Wymiennik ciep?a

Opis Wymiennik ciep?a Firma oferuje innowacyjne uk?ady klimatyzacji mechanicznej. Jest to mi?dzy innymi GWC, który pozwala uzyska? prawdziw?, odnawialn? energi?, co pozwoli dostarcza? trwa?e konsekwencje dla ochrony ?rodowiska. Produkt ten sprawdza sie przy zastosowaniach w domach jednorodzinnych, czy te? halach sportowych. Firma wspó?pracuje z gabinetami projektowymi w obszarze wdra?ania gruntowych wymienników ciep?a do modeli systemu ogrzewania dodatkowo wentylacji. Oferta tyczy si? równie? transportu i monta?u gruntowych wymienników ciep?a. Warto?? przeprowadzenia us?ugi dla bezpo?redniego klienta jest osobna.
Url http://www.swp.net.pl
Kategoria Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe gwc   wymiennik ciep?a   energia
Data dodania Mar 2, 2010
ID linku 4833
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Ogrzewanie

Arcotherm to jedna z linii wyrob??w produkowanych przez firmÄ? Biemmedue. W tej linii produkt??w mo??na znale??Ä? urzÄ?dzenia takie jak nagrzewnica gazowa czy nagrzewnica olejowa, kt??re s??u??Ä? do ogrzewania powietrza nie tylko w budynkach, ale r??wnie?? w namiotach czy pawilonach ogrodowych. Nagrzewnice powietrza mogÄ? byÄ? stacjonarne, zamontowane na sta??e lub te?? przeno??ne i montowane na specjalnym w??zku lub podwieszane, aby ciep??o r??wnomiernie rozchodzi??o siÄ? po ca??ym ogrzewanym w ten spos??b miejscu. Nagrzewnic takich mo??na u??ywaÄ? w ka??dych warunkach pogodowych tak??e na zewnÄ?trz.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Docieplenia
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Naszym g?ównym produktem s? systemy grzewcze sk?adaj?ce si? z Trzech ?róde? Ciep?a, oparte na dzia?aniu Odnawialnych ?róde? Energii. Wszystkie projekty powsta?y w oparciu o wiele lat do?wiadczenia i dzia?ania firmy na terenie kraju oraz poza jej granicami. Jako pierwsi opracowali?my i wprowadzili?my na rynek kominek z p?aszczem wodnym do pracy w uk?adzie zamkni?tym. Inn? innowacj? by?o wprowadzenie systemów Zintegrowanego Ogrzewania, które w tym momencie pojawiaj? si? w ofertach wielu zak?adów.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Firma oferuje innowacyjne uk?ady klimatyzacji mechanicznej. Jest to mi?dzy innymi GWC, który pozwala uzyska? prawdziw?, odnawialn? energi?, co pozwoli dostarcza? trwa?e konsekwencje dla ochrony ?rodowiska. Produkt ten sprawdza sie przy zastosowaniach w domach jednorodzinnych, czy te? halach sportowych. Firma wspó?pracuje z gabinetami projektowymi w obszarze wdra?ania gruntowych wymienników ciep?a do modeli systemu ogrzewania dodatkowo wentylacji. Oferta tyczy si? równie? transportu i monta?u gruntowych wymienników ciep?a. Warto?? przeprowadzenia us?ugi dla bezpo?redniego klienta jest osobna.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Instalowac.pl doskona?a porównywarka cenowa z bran?y instalacyjnej. Porównywarka posiada przejrzysty interfejs, wszystko podzielone na cztery g?ówne kategorie: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, ch?odnictwo. Instalowac.pl to wiele podkategorii oraz dok?adna wyszukiwarka, dzi?ki czemu w ?atwy i przyst?pny sposób mo?na w?ród wielu produktów wyszuka? tego który nas interesuje. Na stronie asortyment tylko sprawdzonych i rzetelnych producentów oraz sklepów ciesz?cych si? uznaniem klientów. Klimatyzatory inwerterowe, osuszacze, wentylatory domowe, grzejniki centralnego ogrzewania i elektryczne- tylko tutaj szybko uzyskasz informacje gdzie najtaniej mo?esz naby? interesuj?cy Ci? asortyment. Bogata oferta klimatyzatorów: klimatyzator kana?owy, kompaktowy, kasetonowy. Szybkie wyszukanie produktu oraz cena jaka przy nim widnieje pozwala na ekspresowe skalkulowanie kosztów zakupu wyposa?enia. Instalowac.pl oferuje szeroki wybór w zakresie osuszacze: basenowe, przemys?owe, spr??onego powietrza, adsorpcyjne. Je?eli interesuj? Ci? klimatyzatory, osuszacze i ich najkorzystniejsza cena sprawd? w porównywarce kto ma najlepsz? ofert?. Najlepsze mo?liwo?ci wyszukiwania w internecie: klimatyzator kana?owy, kasetonowy, inwerterowy, a mo?e klimatyzator kasetonowy lub kompaktowy. Dzi?ki instalowac.pl szukanie i kalkulacja ceny jest perfekcyjnie ?atwa. Zapraszamy do korzystania z portalu.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
W naszej ofercie znajd? Pa?stwo podziemne i naziemne zbiorniki na gaz p?ynny LPG. Mog? by? one montowane pojedynczo lub w grupach.
Zbiorniki podziemne s? doskona?ym rozwi?zaniem, gdy mamy do czynienia z niewielk? dzia?k? albo je?li dom jest ciasno zabudowany. Tego rodzaju zbiorniki montuje si? w odleg?o?ci 1,5 metra od budynku. Przy konstrukcjach naziemnych dystans ten nie mo?e by? mniejszy ni? 3 metry. Dysponujemy ró?nej wielko?ci zbiornikami na gaz. Wybieraj?c urz?dzenie, nale?y pami?ta?, i? powinno by? ono dostosowane do wielko?ci budynku.
Oprócz wykonania projektu, doradztwa oraz monta?u instalacji, oferujemy te? pe?en serwis. Naturalnie zadbamy o wszelkie formalno?ci niezb?dne do wdro?enia zbiorników na Pa?stwa posesji.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie