Katalog Stron WWW

 
 

Serwery, Hosting

Opis Serwery, Hosting Profesjonalny serwer wirtualny oraz serwer fizyczny - mo?e by? Twój ju? dzi?! Stabilno?? dzia?ania, szybkie ??cza internetowe, a za to wszystko niesamowicie atrakcyjne ceny. Serwery dedykowane znajduj? si? na terenie kraju, nasze wsparcie techniczne ?wiadczone jest przez grono fachowców. Przekonaj si? sam i zapoznaj si? z nasz? pe?n? ofert?, serdecznie zapraszamy.
Url http://www.hostingdlafirm.eu
Kategoria Internet > Hosting
Słowa kluczowe hostingdlafirm.eu   hostingdlafirm.pl   hosting   serwery   tanie serwery   hosting dla firm   strony internetowe   tani hosting   us?ugi hostingowe   firmowe strony   hosting firm   domeny   domena   e-mail   poczta e-mail   strony firm   serwery dla firm   dla firm   hos
Data dodania Apr 16, 2009
ID linku 548
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Hosting

1. Serwer

Serwery dedykowane w LaoHost to szybkie i wydajne maszyny ulokowane w niemieckiej serweroni Hetzner. Us?uga mo?e by? zakupiona wraz z opcj? pe?nej administracji. W takim wypadku administratorzy LaoHost konfiguruj? serwer, instaluj? panel DirectAdmin oraz dbaj? o dokonywanie niezb?dnych aktualizacji systemu i oprogramowania. Serwery dedykowane mog? by? op?acane przez PayPal, przelew bankowy lub on-line - kart? kredytow? lub przelewem z najwi?kszych banków w Polsce. ?wiadczymy ca?odobowe wsparcie techniczne, na odpowied? naszych konsultantów mo?na liczy? ju? w ci?gu kilkudziesi?ciu minut.
Kategoria:   Internet > Hosting
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? hostingu stron www. Oferujemy serwery www dla ma?o oraz bardzo wymagaj?cych klientów. Dzi?ki ulokowaniu naszych serwerów w kraju zapewniamy naszym klientom szybki dost?p do swoich stron www. Zkwadrat to zespó? m?odych, ambitnych ludzi, którzy przede wszystkim ceni? zadowolenie klienta oraz profesjonalizm ?wiadczonych us?ug. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zagwarantowa? naszym klientom uptime serwerów rz?du ~99,8 %. W ofercie posiadamy równie? projektowanie stron internetowych.
Kategoria:   Internet > Hosting
Internet > Projektowanie stron
Skuteczne strony internetowe - wszystko czego potrzeba by zaistnie? w sieci Internet. Zobacz co dla Ciebie przygotowali?my.

Pierwszym krokiem jest spotkanie z Tob?. Chcemy pozna? Twoje oczekiwania co do maj?cej powsta? strony internetowej. Musimy wiedzie?, czy zamierzasz za jej pomoc? sprzedawa? towary, pozyskiwa? klientów dla ?wiadczonych przez siebie us?ug, czy zwyczajnie mie? stron? internetow? o charakterze czysto informacyjnym.

Poprosimy Ci?, by? na nasze spotkanie przygotowa? szkic tre?ci strony www, wszelkie posiadane, mo?liwe do wykorzystania informacje, zdj?cia, opisy. By? mo?e zechcesz pokaza? nam strony Twojej konkurencji tak, by?my mogli oceni? w którym puncie s? nienajlepsze, a nast?pnie wzi?li to pod uwag? przy projektowaniu Twojej strony www.

Nast?pnym etapem jest faza przygotowania projektu graficznego Twojej strony. Ju? po kilku dniach otrzymasz propozycj? designu, któr? masz prawo skomentowa?, zasugerowa? poprawki.

Je?eli do tej pory wszystko przebieg?o bez problemu to znaczy, ?e ju? lada chwila zobaczysz w internecie swoj? stron? www. Umawiamy tylko adres pod jakim ma si? pokazywa? i pozosta?e drobiazgi, które u?atwi? u?ytkownikom korzystanie z Twojej strony www.

Teraz czekamy na Twoj? akceptacj? strony i... nasza wspó?praca WCALE SI? NIE KO?CZY. Chcemy przez ca?y czas funkcjonowania strony monitorowa? j?, naprawia? usterki, usprawnia?, aktualizowa? i dostarcza? Tobie szczegó?owe statystyki o u?ytkownikach internetu zagl?daj?cych na Twoj? stron?.
Kategoria:   Internet > Hosting
Internet > Tworzenie stron
Fiodesign jest firm?, która wyró?nia si? w?ród innych. To stosunkowo nowa agencja interaktywna. Zosta?a za?o?ona w grudniu 2009 roku i od tego momentu bardzo pr??nie si? rozwija.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zapewni? kompleksow? obs?ug? w zakresie kreowania wizerunku Pa?stwa firmy w Internecie, jak równie? poza sieci?. Oferujemy bardzo mi?? obs?ug? oraz profesjonalne podej?cie do klienta. Zapewnimy z pewno?ci? wyczucie estetyki i smaku graficznego ka?dego klienta. Chcemy, ?eby Nasze projekty powodowa?y zadowolenie i wyprzedza?y ofert? konkurencji a zarazem by?y nacechowane artystyczn? warto?ci?.
Kategoria:   Internet > Hosting
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
W serwisie dowiesz si? wszystkiego co powiniene? wiedzie? w ramach hostingu. Za nim zdecydujesz si? na zakup konta hostingowego odwied? nasz? stron? i sprawd? czym tak naprawd? ró?ni si? serwer wspó?dzielony od dedykowanego b?d? do czego oprócz hostingu strony b?dziesz móg? wykorzysta? swój serwer. Firmy hostingowe ró?ni? si? od siebie mi?dzy innymi cenami za ?wiadczone us?ugi oraz jako?ci? tych?e us?ug. Dlatego te? przy wyborze serwera nale?y zwraca? szczególn? uwag? na mo?liwo?ci serwera oraz na obs?ugiwane j?zyki programowania.
Kategoria:   Internet > Hosting