Katalog Stron WWW

 
 

Komserwis Bia?ystok (komputery, kasy fiskalne, serwis, strony www)

Opis Komserwis Bia?ystok (komputery, kasy fiskalne, serwis, strony www) Firma Komserwis Bia?ystok zapewnia serwis komputerowy na wysokim poziomie. 18 letnie do?wiadczenie na rynku, do?wiadczona kadra, zapewni Pa?stwu fachow? i sprawn? obs?ug?.

Nazwa firmy zobowi?zuje nas do wprowadzania i wdra?ania innowacji na rynek podlaski i krajowy, np. wykorzystanie monitoringu pojazdów GPS do zarz?dzania
i planowania dzia?ania grupy handlowców w firmach. Priorytetem w dzia?alno?ci firmy jest zadowolenie ka?dego klienta z oferowanych przez nas us?ug.

- Sprzeda? i serwis szerokiej gamy sprz?tu komputerowego
- Wdra?anie oprogramowania systemowego i zarz?dzaj?cego firm?
- Projektowanie i utrzymanie stron WWW, konta pocztowe
- Opieka informatyczna nad firmami
- Projektowanie i wykonanie sieci komputerowych
- Wdra?anie fiskalnych systemów sprzeda?y w sklepach i supermarketach
- Monitoring pojazdów i budynków
- Audyt oprogramowania
Url http://www.komserwis.com.pl
Kategoria Internet > Tworzenie stron
Komputery > Serwis komputerowy
Kraje Miasta Regiony > Podlaskie
Słowa kluczowe bia?ystok   komputery   notebook   netbook   kasy fiskalne   serwis komputerowy   monitoring pojazdów   sieci komputerowe   projektowanie stron www   monitoring obiektów   audyt oprogramowania   podpis elektroniczny   hosting   plus   multimo   komserwis   strony www   ze
Data dodania Apr 8, 2010
ID linku 5707
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Internet > Tworzenie stron

Oferujemy Pa?stwu profesjonalne rozwi?zania internetowe dla firm oraz osób prywatnych. Gwarantujemy wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug na rynku IT. Strony internetowe projektowane przez nas zawsze s? tworzone w oparciu o osobiste uzgodnienia z klientem w sferze projektu graficznego oraz funkcji. Propozycj? kierujemy do firm, które chc? by? czyteln? i rozpoznawan? mark? w Internecie kojarzon? jako zaufany, odpowiedzialny i rzeczowy partner w interesach. Aplikacje internetowe, które oferujemy s? zawsze dopracowane i bezawaryjne w swym funkcjonowaniu. Cena strony www zale?y od formu?y danej strony i jest wyznaczana z uwzgl?dnieniem wymaga? jakie stawia klient. Nasze strony internetowe cechuje du?a jako?? oraz dogodna cena. Profesjonalne strony internetowe katowice. W sk?ad naszej oferty wchodz? strony www, sklepy internetowe, systemy CMS, blogi, aplikacje zarz?dzania przep?ywem informacji w firmie, portale spo?eczno?ciowe, portale bran?owe, strony internetowe w technologi flash, broszury multimedialne.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Lab Wireframe to aplikacja internetowa pozwalaj?ca na stworzenie prototypu strony internetowej zanim przyst?pi si? do jej wykonania. Dzi?ki temu oszcz?dzamy czas, pieni?dze i unikamy nieporozumie? pomi?dzy klientem a wykonawc?, tak cz?stych w projektach informatycznych. Lab Wireframe jest tworzone z my?l? o jak najwi?kszym uproszczeniu i przyspieszeniu procesu tworzenia prototypu: zawiera elementy, dzi?ki którym kilkoma ruchami myszy mo?na stworzy? zaawansowane prototypy, a interface u?ytkownika oparty na interfejsie popularnego pakietu biurowego czyni Lab Wireframe aplikacj? niezwykle prost? w obs?udze.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Projektowanie stron
Internet > Strony www
Stworz? dla Ciebie kompleksowy serwis internetowy szyty na miar?. Oferta jest ca?kowicie elastyczna, mo?esz wybiera? dowolne mo?liwo?ci i opcje. Je?li wybierzesz moje us?ugi otrzymasz hosting na rok, za darmo. Dodatkow? us?ug? jest t?umaczenie stron na j?zyk niemiecki. Do ka?dej strony do??czam system zarz?dzania tre?ci?. Instrukcja obs?ugi gratis. Je?li b?dzie taka potrzeba, mo?esz skorzysta? z bezp?atnego szkolenia. Zapisz si? do newslettera. Odwied? profil strony na serwisach spo?eczno?ciowych m.in. Facebook, MySpace, Twitter, WOT.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Infortis - zach?camy do skorzystania z profesjonalnych us?ug webmasterskich: tworzenie stron www, projektowanie sklepów internetowych, tworzenie szaty graficznej dla strony internetowej oraz projektowanie logo. Profesjonalne strony www kreuj? pozytywny wizerunek firmy i buduj? jej wiarygodno??. Kluczem do sukcesu w internecie jest dobry i przemy?lany projekt, dlatego w swoich us?ugach gwarantujemy dba?o?? o najdrobniejsze szczegó?y i wysok? jako?? realizacji. Zapewniamy kompleksow? obs?ug? zarówno firmom tworz?cym strony internetowe na zlecenie, jak i chc?cym unowocze?ni? w?asne strony www. Strony internetowe s? dzi? najta?sz? form? reklamy, pozwalaj? firmom na dotarcie do szerokiego grona nowych klientów. Tworzenie stron internetowych, które wyró?ni? si? na tle konkurencji, to dzi? prawdziwe wyzwanie, dlatego warto zleci? je profesjonalistom. W naszych projektach zawsze korzystamy z aktualnych metod i technologii, które gwarantuj? stabilno?? i bezpiecze?stwo budowanych stron i aplikacji internetowych. Projektujemy tak?e oprogramowanie na zamówienie dla ma?ych i ?rednich firm. Zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie www.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron
Activastudio - jeste?my zespo?em dzia?aj?cym na rynku ju? od wielu lat. Podejmiemy si? wykonania wszelkiego rodzaju wyzwa?, naszym klientom gwarantujemy indywidualne podej?cie do tematu. Wieloletnie do?wiadczenie w bran?y reklamowej dla polskich i zagranicznych klientów pozwoli?o nam zbudowa? do?wiadczenie, jak równie? znajomo?? oraz stosowanie wszelkich nowoczesnych technologii.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron