Katalog Stron WWW

 
 

Granit

Opis Granit W bogatej ofercie naszego zak?adu mo?ecie Pa?stwo znale?? szeroki asortyment granitu. Zajmujemy si? sprzeda?? p?ytki granitowe oraz chi?ski granit. Jeste?my jednym z wi?kszych zak?adów w Polsce mog?cych zaoferowa? Pa?stwu tak bogaty wybór chi?skiego granitu. Granit oraz kamieniarstwo jest coraz bardziej doceniane w bran?y budowlanej. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Url http://www.chinskigranit.pl
Kategoria Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Słowa kluczowe granit   chi?ski granit   p?ytki granitowe   granity   kamieniarstwo
Data dodania May 5, 2009
ID linku 737
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kamieniarstwo

:: Produkujemy p?ytki lastryko. P?ytki formowane s? na prasach i szlifowane szlifierk? ta?mow? do wst?pnego poleru.
:: P?ytki sk?adujemy na paletach EURO po 18 m2 owini?te foli? i spi?te ta?m?.
:: Za?adunek wózkiem wid?owym.
Przy wi?kszych zamówieniach mo?liwo?? negocjacji cen.
:: Produkujemy równie? parapety i stopnice lastrykowe.

TiZ Zak?ad Produkcji Lastryko. Produkujemy p?ytki lastryko. Przy wi?kszych zamówieniach mo?liwo?? negocjacji cen. Produkujemy równie? parapety i stopnice lastrykowe. Zapraszamy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Zapraszamy do zapoznania sie z nasz? firm? i jej produktami. Zapewniamy, ?e czy to kupuj?c nasze
produkty incydentalnie, czy nawi?zuj?c z nami sta?? wspó?prac? b?dziecie zadowoleni z ich jako?ci,
naszej obs?ugi i naszych us?ug. Prezentujemy na stronie tylko gam? wybranych wzorów, które ze
wzgl?du na ich wielokrotne zastosowanie mo?emy nazwa? klasycznymi. Oprócz tego produkujemy
wyroby, szczególnie nagrobki i elementy toczone, które s? rozwi?zaniami indywidualnymi. Nasz? dewiz?
jest przedstawi? ka?demu klientowi wzór niepowtarzalny lub zrealizowa? ka?d? jego w?asn? wizj?, nawet
najbardziej oryginaln?. Ograniczeniem s? dla nastylko cechy tworzywa - wyj?tkowo trwa?ego
i wdzi?cznego, jakim jest naturalny granit, pochodz?cy ze wszystkich zak?tków ?wiata. Zapraszamy do skontaktowania si? z nami.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe
Firma Formyca z Torunia prowadzi dzia?alno?? z zakresu produkcji, hurtowej sprzeda?y wyrobów z kamieni naturalnych oraz monta? elementów z kamienia na zlecnie klientów indywidualnych. W ofercie firmy znajduj? si? parapety, p?ytki, schody oraz z blaty z takich surowców jak marmur, granit, kwarc oraz konglomerat (produkt przemys?owy sk?adaj?cy si? w 95% z marmuru i 5% z ?ywicy poliestrowej przewy?szaj?cy odporno?ci? na czynniki zewn?trzne kamie? naturalny). Formyca jest Twoim wyborem poniewa? oferuje najwy?sz? jako??, szybk? dostaw?, dogodne warunki p?atno?? w??czaj?c w to rabaty oraz mo?liwo?? negocjacji cen.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. z Warszawy. Zajmujemy si? fabrykacj? wysokiej postaci elementów ogrodowych. Proponujemy: kostki przep?ukiwane, przemys?owe, antyczne, klasyczne, p?yty szlachetne, elementy dekoracyjne i fragmenty ?cienne. Kluczem do utworzenia harmonijnego otoczenia naoko?o domu, jest kompetentne zaprojektowanie nawierzchni, dla osi?gni?cia niepowtarzalnego i trwa?ego efektu estetycznego. Dlatego zaprz?tamy si? tak?e aran?acj? ogrodów spójnych z artyku?ami przedsi?biorstwa Certus. Pragniemy sprosta? oczekiwaniom ka?dego u?ytkownika, dlatego anga?ujemy tylko do?wiadczonych pracowników, którzy bezustannie podnosz? swoje umiej?tno?ci oraz umiej?tno?ci. Nasz? gwarancj? jest wysoka jako?? dostarczanych przez nas artyku?ów. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Dom Wn?trze > Ogrody
EGA pracuje w bran?y kamienia od 1988r. Wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam ustanawia? nowe kanony w bran?y. Jeste?my wy??czym dystrybutorem kamienia w kraju. Importujemy towar mi?dzy innymi z Chin , europy zachodniej (np. Francji) oraz Polski. Zajmujemy si?mi?dzy innymi produkcj? parapetów granitowych. Posiadamy 5 oddzia?ów na terenie Polski. Zapewniamy transport do klienta w dowolne miejsce. W ofercie posiadamy kilkana?cie rodzajów kamienia - granitu, marmuru, kwarcytu, konglomeratów kwarcowych. Na ?yczenie oferujemy równie? wytworzenie schodów z granitu pod wymiar. Mamy przyjemno?? zaprosi? do zapoznania si? z Nasz? ofert?. Euro Granit Adamus najwy?sza jako?? w najni?szej cenie.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Kamieniarstwo > Kamieniarstwo u?ytkowe