Katalog Stron WWW

 
 

Farmy wiatrowe

Opis Farmy wiatrowe KAZ jest agencj? us?ug in?ynieryjnych, której zakres us?ug obejmuje mi?dzy innymi projekty farm wiatrowych oraz pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych. Wieloletnie do?wiadczenie firmy w po??czeniu wysokimi kompetencjami pracowników sprawiaj?, ?e us?ugi firmy swoj? na najwy?szym poziomie. Sektor odnawialnych ?róde? energii silnie si? rozwija, jednocze?nie bran?a ta jest do?? m?oda i bardzo trudna. W?a?nie z tych powodów, konsulting i us?ugi in?ynieryjne tej bran?y s? tak poszukiwane. Decyduj?c si? na firm? KAZ zyskujecie Pa?stwo do?wiadczonego partnera, który b?dzie w stanie zaproponowa? Pa?stwu najlepsze rozwi?zania. Inwestycje liniowe z firm? KAZ.
Url http://www.kaz-inzynieria.pl/
Kategoria Biznes Ekonomia > Consulting
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Słowa kluczowe farmy wiatrowe   energetyka wiatrowa   energia odnawialna   elektrownie wiatrowe   projekty farm wiatrowych   inwestycje liniowe   pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych   ekologia   energia   elektrownia   elektrownie   energetyka   inwestycje
Data dodania Oct 5, 2010
ID linku 9621
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Consulting

MASTER Consulting Sp. z o.o. jest firm? doradczo-szkoleniow?. Powstali?my korzystaj?c z programu przedakcesyjnego SAPARD. Obecnie rozwijamy firm? korzystaj?c ze ?rodków unijnych w ramach ZPORR. W 2005 roku otworzyli?my Oddzia? w Warszawie. Projekt zosta? wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ?rodków z bud?etu Pa?stwa. W ramach wspó?pracy z grup? firm doradczych na terenie Trójmiasta, Warszawy i Krakowa oraz Katowic tworzymy znacz?cy efekt synergii w du?ych projektach doradczych. Dysponujemy równie? wsparciem renomowanej kancelarii prawnej, specjalizuj?cej si? w restrukturyzacjach spó?ek. Ponadto wspó?dzia?amy z firmami specjalizuj?cymi si? w obszarach uzupe?niaj?cych nasz zakres us?ug doradczych, a w szczególno?ci: technologiach informatycznych i Internecie, systemach jako?ci, procedurach bezpiecze?stwa i obiegu dokumentów, ochronie ?rodowiska, reklamie zewn?trznej oraz us?ugach targowo-wystawienniczych.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
PCM - Polskie Centrum Marketingowe. Obs?uga klienta za pomoc? rozbudowanego contact center. W naszej ofercie znajduje si? obs?uga wielokana?owego i wieloj?zycznego contact center, realizacja zamówie? telefonicznych, obs?uga infolinii, badanie satysfakcji klienta, obs?uga korespondencji i wiele innych us?ug. Dzi?ki contact center mo?na skutecznie obni?y? koszty obs?ugi klientów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Nasza firma INNpuls jest miejscem, w jakim zainteresowane osoby mog? liczy? na fachowe us?ugi doradcze jak i szkoleniowe. Specjalizujemy si? w szkoleniach z zakresu biznesu i przedsi?biorczo?ci, jak i równie? jeste?my w stanie zaproponowa? klientom specjalistyczne szkolenia techniczne realizowane przez Centrum Szkole? Technicznych. To oczywi?cie nie wszystko, albowiem zajmujemy si? te? pozyskiwaniem dofinansowania dla ró?nych firm czy instytucji. Warto zatem zapozna? si? z nasz? pe?n? ofert? na stronie internetowej.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Zajmuje si? ?wiadczeniem us?ug prawnych zwi?zanych z opracowywaniem projektów dokumentów ( umów, porozumie? gospodarczych ), ochron? praw autorskich, ochron? dóbr osobistych w Internecie, tworzeniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych , przeprowadzaniem audytów przetwarzania danych osobowych. ?wiadczymy us?ugi zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim prawniczym. Przygotowujemy projekty regulaminów, raportów i analiz dotycz?cych przedstawionych problemów prawnych, opiniujemy umowy wdro?eniowe, licencyjne.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Tajemniczy go??, tajemniczy klient to us?uga polegaj?ca na badaniach produktów, pracowników i firm. Tajny klient podaje si? za klienta danej placówki, sklepu i przeprowadza badanie testowe. Pó?niej odpowiada na pytania w ankiecie o jako?ci obs?ugi. Takie badanie stanowi podstaw? do weryfikacji i oceny jako?ci pracy. Na tej podstawie tworzony jest szczegó?owy raport, który stanowi podstaw? do wystawienia oceny pracownikom za prowadzone firmy czy tez firmy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Biznes Ekonomia > Consulting > Jako??
Biznes Ekonomia > Analiza finansowa