Katalog Stron WWW

 
 

E-pismo naukowo-techniczne

Opis E-pismo naukowo-techniczne Przekazujemy kolejny numer e-pisma, pe?ni?cego swoist? rol?
ksi??ki naukowo-technicznej. W kolejnym czwartym nr poruszamy takie tematy jak: Energia odnawialna i jej sposób wykorzystania w praktyce.
W jaki sposób mo?emy wykorzysta? energi? s?oneczn? w celu uzyskania energii elektrycznej oraz cieplej wody. Polecamy artyku? autorstwa prof. dr hab. in?. W?adys?awa Nowaka oraz, dr hab. in?. Aleksandera Stachela pt. Kolektory s?oneczne i panele fotowoltaiczne jako ?ród?o energii w ma?ych instalacjach cieplnych i energetycznych. Oraz wiele innych. Serdecznie Zapraszamy.
Url http://elektro-innowacje.pl
Kategoria Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Produkcja Przemys? > Automatyka
Produkcja Przemys? > Elektronika
Słowa kluczowe energia   odnawialna   elektryczna   s?oneczna   ?ród?a energii   kolektory s?oneczne
Data dodania Jun 20, 2011
ID linku 13393
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Kolektory s?oneczne

W ofercie RenVolt znajduj? si?:
kompletne systemy fotowoltaiczne oraz ma?e elektrownie wiatrowe:
typu off-grid (niepod??czone do sieci), jako ?ród?a zasilania wydzielonych uk?adów, w tym systemów monitoringu, o?wietlenia itp.
typu on-grid (podl?czone do sieci), uk?ad realizuje sprzeda? energii do sieci elektroenergetycznej
o?wietlenie w oparciu o odnawialne ?ród?a energii:
terenów gminnych, o?wietlenie ulic, ci?gów komunikacyjnych, niebezpiecznych miejsc za pomoc? lamp hybrydowych
bilbordów, tablic reklamowych, o?wietlenie przeszkodowe
przygotowywanie koncepcji, programów funkcjonalno-u?ytkowych, wsparcie techniczne dla systemów wykorzystuj?cych energi? odnawialn?
sprzeda? podzespo?ów dla systemów fotowoltaicznych i ma?ych elektrowni wiatrowych (panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, regulatory, inwertery, akumulatory, okablowanie)
projektowanie systemów energetycznych opartych o zasilanie ze ?róde? odnawialnych
monta? kompletnych systemów
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Firmy wg bran? > Elektryczne
Pojemno?ciowe wymienniki ciep?a Noel to jednocze?nie bufory, wymiennik ciep?a, zbiornik akumulacyjny do kot?ów na paliwa sta?e, systemu solar, pomp ciep?a, kominków z p?aszczem wodnym oraz sprz?g?o daj?ce mo?liwo?? pod??czenia kilku ?róde? ciep?a jednocze?nie do zasilania wielu uk?adów c.o. i c.w.u.Zastosowanie pojemno?ciowego wymiennika ciep?a z trzema w??ownicami to innowacyjne rozwi?zanie w nowoczesnych systemach grzewczych dla inwestora.
Pozwala zaprojektowa? projektantom oraz wykona? instalatorom instalacje grzewcze, w ró?nych kombinacjach technicznych czyli ??czy? ze sob? uk?ady otwarte z uk?adami zamkni?tymi. Takie rozwi?zanie u?atwia im prac? oraz skraca czas wykonania projektu czy kot?owni, z zachowaniem wysokiej jako?ci i bezpiecze?stwa.
Jedno urz?dzenie gwarantuje:
szybki monta? kot?owni, zmniejsza wydatki na ( ju? niepotrzebne) dodatkowe urz?dzenia w stosowanych obecnie systemach grzewczych, niezawodno?? w dzia?aniu oraz zawsze ?wie?a bie??ca woda
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Dom Wn?trze > Kominki
Firmy wg bran? > Handel
Zyskaj niezale?no?? energetyczn?, która dodatkowo poprawi stan ?rodowiska naturalnego! W jaki sposób? Poznaj moc paneli fotowoltaicznych, na które mo?esz uzyska? dofinansowanie! Sprawd? nowe mo?liwo?ci na Strefaenergii.com. Dopasujemy dla Ciebie najlepsz? instalacj? fotowoltaiczn?, która b?dzie szyta na miar? Twoich potrzeb! Skontaktuj si? z nami! Tel. 535 989 535 lub biuro@strefaenergii.com. Odwied? jedno z naszych biur w Polsce!
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
W czasach oszcz?dzania oraz ruchów ekologicznych, panele s?oneczne staj? si? coraz cz??ciej instalowane. Uzyskiwanie energii s?onecznej to dobre rozwi?zanie tak samo dla prywatnych osób jak i dla korporacji czy instytucji publicznych. W krajach ciep?ych, solary s? czym? naturalnym i zawsze stosowanym. Mo?na my?le?, ?e w naszym kraju nie mamy warunków na panele s?oneczne. Energia s?oneczna jest zbyt niewielka, by móc j? wykorzystywa? do ogrzewania domu czy samej wody. Nic bardziej mylnego. Je?eli kupimy w?a?ciwe kolektory s?oneczne i odpowiednio je zamontujemy, energia s?oneczna b?dzie mog?a nam s?u?y? przez bardzo d?ugo.
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Wieloletnie do?wiadczenie naszej firmy w zakresie realizowania instalacji fotowoltaicznych pozwala nam zapewni? naszym klientom wykonanie nowoczesnych, zapewniaj?cych znaczne oszcz?dno?ci instalacje. Wszystkie instalacje wykonujemy z wykorzystaniem nowoczesnych solarów. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami! Skontaktuj sie z nami ju? dzisiaj !
Kategoria:   Budownictwo > Kolektory s?oneczne