Katalog Stron WWW

 
 

THOMEYER- ksi?gowo?? finansowa

Opis THOMEYER- ksi?gowo?? finansowa Biuro rachunkowo-podatkowe reprezentowane przez Danut? Thomeyer obs?uguje firmy, a tak?e przedsi?biorstwa, zapewniaj?c fachow? i rzeteln? obs?ug?. funkcjonuje na rynku od 1992 roku oraz mo?e poszczyci? si? obszern? list? usatysfakcjonowanych klientów. Zdobyte do?wiadczenie w?a?cicielki biura w organizacji kontroli pa?stwowej i osi?gni?ta wiedza przek?adaj? si? na obszerny wachlarz us?ug, kompetencj? i siln? pozycj? w bran?y. Ma?o tego Danuta Thomeyer czuje si? zobowi?zana do podnoszenia swoich umiej?tno?ci przez co dysponuje interdyscyplinarn? wiedz?. Klienci biura mog? liczy? na kompleksow? obs?ug? w zakresie: prowadzenie ksi?g rachunkowych, dokumentacji pracowniczej, doradztwa podatkowego, prowadzenia ewidencji podatkowych, a tak?e profesjonaln? pomoc przy kontrolach m.in. skarbowych i podatkowych. Biuro rachunkowo-podatkowe Thomeyer zlokalizowane jest na obszarze Elbl?ga. Wi?cej danych o ofercie znajduje si? na stronie.
Url http://podatkielblag.pl
Kategoria Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Słowa kluczowe kancelaria rachunkowa   biuro rachunkowe   biuro podatkowe   polityka rachunkowo?ci   doradztwo podatkowe   ksi?gowo?? finansowa
Data dodania Feb 1, 2013
ID linku 14730
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Adwokat Kraków - skuteczne odszkodowania oraz sprawnie przeprowadzane rozwody. Znajd? cenne informacje. Kancelaria w Krakowie - dowiedz si? które s? godne polecenia. Kompleksowe informacje, artyku?y na temat prawa.
Adwokat w Krakowie - kto jest godny polecenia ? Prawo internetowe i prawo karne w pigu?ce. Kancelaria Kraków - poznaj najbardziej cenion? firm?. Te i wiele innych informacji mo?na znale?? na stronie któr? Pa?stwu prezentujemy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Audiomarketing to ?wiadome oddzia?ywanie na klienta (konsumenta), rodzaj terapii muzycznej w celu stworzenia specyficznego, sprzyjaj?cego klimatu w miejscu sprzeda?y, poprzez emisj? odpowiednio dobranych, przygotowanych, sformatowanych utworów muzycznych (w tym bloku programowego - muzycznego) w po??czeniu z przekazem odpowiednich informacji, komunikatów reklamowych, spotów oraz og?osze?, których tre?? wp?ywa niezwykle pozytywnie na podejmowane przez klienta decyzje o zakupie towaru. Cz?sto stanowi g?ówny przekaz o aktualnych produktach oraz pe?ni charakter nadrz?dnego Centrum informacyjnego. Selektywnie dobrana baza muzyczna w miejscu sprzeda?y, charakteryzuje i wyró?nia mark?, oraz utrwala jej wizerunek w ?wiadomo?ci klienta. Muzyka w miejscu sprzeda?y wyd?u?a czas przebywania konsumenta oraz zach?ca tym samym do ponownych odwiedzin.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Oferujemy Pa?stwu wynajem samochodów krótko i d?ugoterminowy. Posiadamy szerok? gam? pojazdów ró?nej wielko?ci i ze zró?nicowanym wyposa?eniem- radiem, GPS, na benzyn? lub olej nap?dowy. Dla Pa?stwa wygody oferujemy:
- dojazd do klienta
- bezpo?redni odbiór z lotnisk: Katowice Pyrzowice i Kraków Balice
- Miasta: ca?y ?l?sk
Kategoria:   Biznes Ekonomia

4. ac

Dla ka?dego kierowcy jest wa?ne, ?eby mie? aktualne ubezpieczenie, w innym wypadku mo?e zap?aci? mandat. Grupa aviva cu gwarantuje najta?sze ubezpieczenia ac. Jeste?my liderem w sprzeda?y ubezpiecze? samochodowych, posiadamy ogromne do?wiadczenie, dlatego gwarantujemy najlepsz? obs?ug?. Od wielu lat ubezpieczenia CU s? najlepszym rozwi?zaniem na rynku ubezpiecze?, dlatego posiadamy wielu zadowolonych klientów.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Osoby prywatne oraz w?a?ciciele firm, którzy potrzebuj? wyrobów betonowych lub mieszanek betonu, powinni odwiedzi? stron? firmy Ceramot. Nasz siedziba mie?ci si? w Bukowie, po?o?onym przy Raciborzu i Wodzis?awiu ?l?skim. Zach?camy do zamówienia us?ug transportowych czy zlece? na odnowienia konstrukcji stalowych. oferujemy tak?e wszechstronne, wykonywane przez firm?, roboty ziemne. Mamy w?asny, specjalistyczny transport: koparki, wywrotki, gruszki oraz samochody z HDS. U nas zamówi? i zakupi? Pa?stwo wysokiej jako?ci artyku?y, takie jak: bloczki betonowe, stabilizacje cementowe i piaskowe, podbeton, beton towarowy i posadzkowy, zaprawy, mieszanki kruszyw oraz pospó?ki ?wirowe, piasek p?ukany i ?wir granulowany. Przy produkcji korzystamy z nowoczesnych technologii, dbamy tak?e o korzystanie wy??cznie z wysokiej klasy maszyn i urz?dze?. Wi?cej o naszym pe?nym profilu dzia?alno?ci na stronie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Budownictwo > Materia?y budowlane