Katalog Stron WWW

 
 

GEOXX badania geotechniczne

Opis GEOXX badania geotechniczne Ka?dy kto poszukuje profesjonalnych i sprawdzonych us?ug w dziedzinie geologii-in?ynierskiej, geotechniki, geologii z?o?owej i hydrogeologii powinien skorzysta? z oferty firmy Geoxx. Pracownia geologiczna s.c. z Olsztyna. Proponuj? oni us?ugi na ka?dym etapie inwestycji - projektowania, realizacji i eksploatacji. Dzi?ki nim nie tylko w?a?ciwie wybierzesz teren pod inwestycj?, dobrze j? zaplanujesz, ale pomog? Ci te? w unikni?ciu problemów gruntowych i tych powi?zanych z miejscowymi wodami gruntowymi. Po?ród klientów mile widziane s? firmy i klienci indywidualni, biura projektów oraz developerzy, a tak?e przedsi?biorstwa budowlane. Klienci Ci mog? liczy? na najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug, indywidualne podej?cie, punktualno?? i fachowe porady. Je?li chcesz pozna? szczegó?y ich oferty - to zapraszamy na stron? internetow? firmy.
Url http://geoxx.pl/
Kategoria Firmy wg bran?
Budownictwo
Słowa kluczowe pracownia geologiczna   badanie pod?o?a gruntowego   nadzór geologiczny   nadzory geologiczne   badania geotechniczne   hydrogeologia   geologia z?o?owa
Data dodania Mar 29, 2013
ID linku 15113
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran?

Prezentujemy Pa?stwu przedsi?biorstwo SZZ Uniwersum z siedzib? w Cz?stochowie. Specjalizujemy si? w us?ugach z obszaru monta?u podzespo?ów z powierzonych komponentów z bran?y motoryzacyjnej. Oferujemy równie? us?ugi z zakresu prac narz?dziowni. Swoje us?ugi proponujemy od 1949 roku. Jeste?my Zak?adem Pracy Chronionej i anga?ujemy osoby niepe?nosprawne. Wspó?czesne zaplecze techniczne, w jakiego rozwój bezustannie inwestujemy oraz do?wiadczona kadra pracownicza gwarantuje us?ugi na wysokim poziomie. Posiadamy certyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci? w zakresie wykonywania us?ug kooperacyjnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo mailowego, postaramy si? rzeczowo i dok?adnie odpowiedzie? na ka?de zadane pytanie. Wi?cej informacji oraz pe?n? ofert? opublikowali?my na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran?
EMT-Systems ? jeste?my organizatorami kursów oraz szkole? in?ynierskich w sk?ad których wchodz? m.in. zagadnienia zwi?zane z pneumatyk?, PLC,AutoCad, programowaniem sieci przemys?owych ASI. Podczas szkole? nauczymy uczestników kursów programowa? roboty przemys?owe FANUC, pisa? certyfikaty energetyczne, a tak?e zarz?dza? jako?ci? metod? Six Sigma.
Szkolenia prowadzone s? przez wysoce wykwalifikowan? kadr? naukow?, g?ównie,Politechniki ?l?skiej. Nasi wyk?adowcy umiej?tnie przeka?? do?wiadczenie z hydrauliki si?owej, czujników oraz naucz? pos?ugiwania si? tokarkami i frezarkami sterowanymi numerycznie CNC.
Siedzib? Centrum Szkole? In?ynierskich ? EMT-Systems jest TechnoPark przy Politechnice ?l?skiej. Dysponujemy wieloma salami szkoleniowymi, dzi?ki którym nauka Civil 3D,.NET, HTML, XML, Java Script oraz programowania w C/C++ czy mikrokontrolerów AVR stanie si? ?atwiejsza.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Biznes Ekonomia > Consulting
Edukacja Nauka > Kursy
Ptak to przedsi?biorstwo z Radomia, które ju? od 1967 roku istnieje w bran?y zajmuj?cej si? nak?adaniem pow?ok galwanicznych. W naszej bogatej ofercie znajduje si? niklowanie, miedziowanie oraz cynkowanie tak drobnych, jak i wi?kszych elementów. Przesz?o czterdziestoletnie do?wiadczenie pozwoli?o nam zyska?grono zadowolonych interesantów. Do?wiadczonakadra pracownicza realizujezlecenia w terminie, zgodnie z polsk? norm?. Jeste?my spó?k? przyjazn? dla otoczenia. Posiadamy w pe?ni zautomatyzowany neutralizator ?cieków oraz rozbudowane zaplecze techniczne, co umo?liwia nam wykonywaniezlece? na dobrym poziomie w nadzwyczajatrakcyjnych cenach. Zapewniamy bardzo szybkie terminy realizacji powierzonych nam zlece?. Wszystkie osoby zainteresowaneszczegó?amizach?camy do zajrzenia na stron? internetow?.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Z satysfakcj? zach?camy Pa?stwa do zaciekawienia si? ofert? firmy Bomet- producenta artyku?ów o?owianych, szczególnie plomb. Nasza siedziba mie?ci si? w Zielonej Górze, ale z naszych us?ug korzystaj? Klienci z ca?ego kraju. Przygotowujemy wyroby z o?owiu, w tym plomby i korki najwy?szej jako?ci o rozmaitych parametrach oraz wielko?ciach. Wytwarzamy równie? drut niezb?dny do zabezpieczenia ?adunków plombami. Indywidualnie podchodzimy do problemów ka?dego Klienta dbaj?c o jego ukontentowanie i satysfakcj?. W zale?no?ci od potrzeb, mo?emy dostarczy? produkty produkowane wed?ug ró?nych standardów. Pozawala do doskonale dostosowa? produkt do oczekiwa? i poszczególnych potrzeb Klienta. Wi?cej wiadomo?ci zobaczycie Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Je?li sprz?t ci??ko odpala, nierówno pracuje, pochodzi zga?nie i nie daje si? uruchomi?, pracuje na tak wysokich obrotach a? r?ce bol? od wibracji, polecamy nasze us?ugi. Oferujemy posezonowy przegl?d kosiarki spalinowej. Stosujemy tylko oryginalne cz??ci polecane przez firm? Chabin za?o?on? 1984r. Chabin to centralny autoryzowany serwis dystrybucyjny Briggs & Stratton w Polsce. Posiadamy ?wiadectwo kwalifikacji i jeste?my serwisem wspó?pracuj?cym z Briggs & Stratton w Polsce, mamy bezpo?redni dost?p do oryginalnych cz??ci i materia?ów eksploatacyjnych, co gwarantuje dobr? cen? i fachow? us?ug?. Zach?camy do korzystania z naszych us?ug. Klientów z Wroc?awia i okolic.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw