Katalog Stron WWW

 
 

Dom-Bud - dekarstwo

Opis Dom-Bud - dekarstwo Mamy zaszczyt zaprezentowa? Pa?stwu przedsi?biorstwo budowlane Dom - Bud z W?oc?awka. Na rynku funkcjonujemy od 1989 roku. Specjalno?ci? nasz? jest konstrukcja dachów. Oferujemy tak?e konstrukcje stalowe i wi??by dachowe. Nasze us?ugi obj?te s? 3 letni? gwarancj?, a serwis przeprowadzamy od r?ki. W okresie zimowym prowadzimy od?nie?anie dachów oraz parkingów. Nasz? ofert? kierujemy do osób prywatnych oraz przedsi?biorstw. Nasi pracownicy to pracownicy z wieloletnim sta?em zawodowym, jacy s?u?? fachowym doradztwem i pomoc? podczas wyboru najlepszego dla Pa?stwa rozwi?zania. Zapewniamy terminow? realizacj? ka?dego zamówienia oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego b?d? mailowego w celu omówienia wszystkich szczegó?ów. Pe?na propozycja przedsi?biorstwa opublikowana jest na naszej stronie internetowej.
Url http://www.dekarzwloclawek.pl
Kategoria Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Słowa kluczowe us?ugi dekarskie   dekarstwo   pokrycia dachowe   budowa dachów   monta? dachów   konstrukcje stalowe   od?nie?anie dachów   od?nie?anie parkingów
Data dodania May 23, 2013
ID linku 15284
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Us?ugi budowlane

Jak prezentuje si? tapicerka w Twoim samochodzie? Czy jest synonimem elegancji, poczucia estetyki czy mo?e siedliskiem bakterii? Tapicerka bywa zrobiona z bardzo trwa?ych materia?ów jednak nie posiada zdolno?ci regeneracyjnych dlatego musimy jej w tym dopomóc.
Wi?kszo?? klientów nigdy nie dokonywa?o ?adnych zabiegów piel?gnacyjnych Tapicerki swojego samochodu czy mebli. Kiedy jednak przesta?a cieszy? swoim wygl?dem, stosowali najró?niejsze sposoby, aby usun?? zanieczyszczenia pocz?wszy od p?ynu do mycia naczy?, a sko?czywszy na denaturacie!
Twoje auto nie zas?uguje na takie traktowanie. Dlatego zle? naszej firmie profesjonalne pranie tapicerki.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Oferujemy us?ugi w zakresie budowy ?cian wewn?trznych jak i zewn?trznych, oraz domów. Modu? MSB ze wzgl?du na swoje wielorakie walory zast?puje z powodzeniem tradycyjne ?ciany powoduj?c znaczne oszcz?dno?ci dla inwestora. Szybki i ?atwy monta? zapewni krótki czas oczekiwania. Modu? MSB mo?na wykorzysta? do budowy ca?ych domów mieszkalnych, hal produkcyjnych jak i ?cian dzia?owych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firma BARTEK jest rozwini?tym przedsi?biorstwem ukierunkowanym na produkcj? domów drewnianych, ma?ych domków letniskowych oraz wi?kszych domów mieszkalnych. Produkowane domy mieszkalne s? gotowymi kompletami do z?o?enia, montowanymi bezpo?rednio u klienta. W ró?norodnym asortymencie wyrobów dost?pne s? domy z bali, domy z bali okr?g?ych oraz okna. Innowacyjne techniki wytwarzania oraz do?wiadczenie zawodowe sprawi?y i? fabryka poszerzy?a swoj? dzia?alno?? na rynek zagraniczny. Firma oprócz w?asnych wzorów wykonuje równie? koncepcje nabywców.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dzia?aj?ca w Mi?sku Mazowieckim firma Tarmet ?wiadczy wszechstronne us?ugi sprzeda?y drewna Klientom z województwa mazowieckiego ju? od 1992 roku. mamy mo?liwo?? pochwali? si? szerokim gronem zadowolonych ze wspó?pracy z nami Klientów, którzy docenili jako?? naszych materia?ów budowlanych z drewna. Niezwyk?a wytrzyma?o?c i dok?adno?? wykonania produktów drewnianych firmy Tarmet wynika z zaanga?owania, z jakim pracownicy Firmy podchodz? do ka?dego poleconego im zlecenia oraz wykorzystania specjalistycznych, bezawaryjnych oraz niezwykle precyzyjnych maszyn. W ofercie produktowej firmy Tarmet odkryjecie Pa?stwo mi?dzy innymi wi??by dachowe, deski pod?ogowe i tarasowe surowe oraz impregnowane, a dodatkowo fryzy, kantówki, ?aty i podbicia, drewno opa?owe i wiele innych. Zach?camy do zaznajomienia si? ze szczegó?ow? propozycj? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Pracownia geodezyjna Unikart specjalizuje si? w geodezji projektowej, sporz?dzaniu dokumentacji do celów prawnych i kompleksowej obs?udze inwestycji budowlanych.
Zakres oferowanych us?ug:
-mapy do celów projektowych (wersja cyfrowa lub tradycyjna),
-tyczenie obiektów (wyznaczanie po?o?enia obiektów w terenie),
-inwentaryzacja powykonawcza (pomiar istniej?cych nieruchomo?ci),
-uzgodnienia zud,
-podzia?y nieruchomo?ci,
-mapy do celów prawnych (zasiedzenie, zniesienie wspó?w?asno?ci, dzia? spadku itp.),
-badanie archiwów
Posiadamy 25 lat do?wiadczenia w dzia?alno?ci na terenie kraju i za granic?.
Dzia?amy g?ównie na terenie miasta Warszawa, w dzielnicach: Ursynów, Mokotów, Bemowo, Bielany, ?oliborz, Bia?o??ka.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane