Katalog Stron WWW

 
 

DR JAKUBOWSKI zabiegi plastyczne

Opis DR JAKUBOWSKI zabiegi plastyczne Dr n. med. Krzysztof Jakubowski posiada specjalizacj? z chirurgii ogólnej i onkologicznej. Ponadto jest certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Przeprowadza zabiegi z zakresu: chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz medycyny estetycznej, w tym: zabiegi laserem, botox, skleroterapia, mezoterapia ig?owa oraz kosmetologii, w tym zabiegi, takie jak: fotoodm?adzanie, mezoterapia. Lekarz realizuje operacje w trybie jednego dnia, zabiegi operacyjne przepuklin, korekcj? odstaj?cych uszu. Zabiegi operacyjne fundowane s? komercyjnie albo w ca?o?ci sponsoruje je NFZ. Dr n. med. Krzysztof Jakubowski przyjmuje pacjentów w gabinecie: Chirurgii Ogólnej oraz Onkologicznej i Medycyny Estetycznej w Radomiu i w Centrum Kosmetyki Profesjonalnej IMAGO w Warszawie. dane na witrynie internetowej.
Url http://drjakubowski.pl/
Kategoria Zdrowie Uroda
Słowa kluczowe Medycyna estetyczna   chirurgia plastyczna   chirurgia onkologiczna   chirurgia jednego dnia   chirurgia   chirurgia estetyczna   zabiegi plastyczne
Data dodania Aug 26, 2013
ID linku 15991
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Zdrowie Uroda

Lar - Med zaprasza do poznania si? ze swoj? propozycj?. Od 2002 roku za?wiadczamy swoje us?ugi na terenie ?ywiecczyzny. Jeste?my Niepublicznym Zak?adem Opieki Zdrowotnej. Proponujemy Pa?stwu: alergologi? dzieci i doros?ych, aparaty s?uchowe, preluksacj?, diagnostyk? audiologiczn?, laryngologi?, neurologi?, pediatri?, pulmonologi?, chirurgi? ogóln?, USG, Doppler, medycyn? pracy oraz logopedi?. Lekarze pediatrzy proponuj? us?ugi z zakresu kardiologii, ekg, powi?kszonych w?z?ów ch?onnych, zaburze? krzepni?cia krwi, anemii, schorze? dróg moczowych oraz innych. Zapraszamy do omówienia wszelkich szczegó?ów osobi?cie, telefonicznie b?d? mailowo. Szczegó?owe wiadomo?ci na temat przychodni Lar - Med i jej oferty mieszcz? si? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej mgr. kosmetologii Beaty Marczyk jest niezaprzeczalnym liderem po?ród kompleksowych klinik urody w Radomsku. Funkcjonuje na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu posiada na swoim koncie du?o pozytywnych referencji, jak i rozleg?e grono sta?ych, zadowolonych z oferowanych us?ug klientów. Od pocz?tku swojej aktywno?ci stawia na rzetelne i indywidualne podej?cie dzi?ki czemu wyró?nia si? na tle konkurencyjnych klinik. Do wykonywanych w Centrum zabiegów u?ywane s? tylko i wy??cznie profesjonalne kosmetyki i urz?dzenia wiod?cych producentów. Je?li wi?c pragn? Pa?stwo poczu? si? naprawd? wyj?tkowo, odpr??y? si?, jak równie? przywróci? idealn? równowag? swojemu cia?u nale?y sprawdzi? ofert? Centrum. Kolejn? zalet? s? atrakcyjne ceny i regularne promocje i zni?ki. Wi?cej dok?adnych informacji mo?na znale?? na stronie internetowej.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kosmetyki
Twoje dziecko boi si? dentystów b?d? wizyt w ich gabinetach a potrzebuje pomocy lekarskiej? W takim przypadku Centrum Stomatologii Dzieci?cej i Ortodoncji w Katowicach jest klinik? idealn? dla niego. Wystrój jej wn?trz generuje przyjazny klimat, dzi?ki czemu dzieci z ochot? nas odwiedzaj?. Sposoby leczenia stosowane przez naszych ekspertów sprawiaj?, ?e najm?odsi pacjencji nie musz? znosi? du?ego bólu lub te? nie odczuwaj? go wcale podczas leczenia. A w?a?nie ból jest przyczyn? strachu najm?odszych przed wizyt? u dentysty. Dzi?ki wykwalifikowanej kadrze lekarskiej nie tylko zmniejszamy te objawy, ale te? sprawimy, ?e z ch?ci? powróc? oni w nasze progi. Wkonujemy leczenie propfesjonalne przy wykorzystaniu najnowszych sposobów leczenia uszkodze? z?bów b?d? te? wad zgryzu. Nie wszystkie gabinety lekarskie i kliniki s? wyposa?one w taki sprz?t jak nasz, dlatego te? miejsce to jest jednym z niewielu tak dobrych dla dzieci miejscc, w któych mo?na podda? ich leczeniu z?bów. Zapraszamy Ci? na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? ze szczegó?ami proponowanej przez nas oferty:
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zielona kawa jest znana na ca?ym ?wiecie przede wszystkim ze wzgl?du na jej silne w?a?ciwo?ci odchudzaj?ce. Green Coffee 5K pomog?a milionom osób skutecznie pozby? si? raz na zawsze zb?dnych kilogramów. Ja oraz moja przyjació?ka jeste?my tego przyk?adem, jednak moimi spostrze?eniami oraz wynikami odchudzania z zielon? kaw? i produktem Green Coffee 5K podziel? si? na ko?cu wpisu. Teraz chcia?abym skupi? si? na samej zielonej kawie oraz jej w?a?ciwo?ciach i zaskakuj?cym dzia?aniu na ludzki organizm.
Kategoria:   Zdrowie Uroda