Katalog Stron WWW

 
 
Opis Dentysta Legionowo Klinika Dent-Lux w Legionowie zosta?a za?o?ona w pa?dzierniku 1998 roku z my?l? o wymagaj?cych pacjentach, oczekuj?cych wysokiej jako?ci us?ug po??czonych z mi?? atmosfer?. Na terenie kliniki znajduj? si? cztery gabinety oraz pracownia RTG wyposa?ona w nowoczesny sprz?t diagnostyczny.

Oferujemy pe?ny zakres us?ug stomatologicznych, a nasze zabiegi przeprowadzane s? bezbole?nie z wykorzystaniem szerokiej gamy znieczule?.

Jeste?my na rynku od dawna i do?wiadczenie, które zdobyli?my na przestrzeni lat stosujemy w praktyce. Oferujemy pacjentom sprawdzone i skuteczne metody leczenia, w po??czeniu z nowoczesnymi technikami diagnostyki i terapii schorze? jamy ustnej. Zapewniaj? one pi?kny i zdrowy u?miech naszym pacjentom.

Pod nasz? opiek? znajduj? si? ca?e rodziny, które zaufa?y naszym dentystom.

Placówka przystosowana jest do potrzeb pacjentów niepe?nosprawnych.
Url http://dentlux.pl
Kategoria Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Gabinety
Słowa kluczowe dentysta   stomatolog   legionowo   klinika   stomatologiczna   implanty   protetyka   wybielanie   ortodonta   mikroskop   znieczulenie   gabinet   chirurgia   wype??nieniem   aparaty   ortodontyczne   skaling   pop??awski   stomatologia   korona
Data dodania Feb 3, 2014
ID linku 17119
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Zdrowie Uroda > Medycyna

Leczenie odwykowe mo?e przynie?? zadziwiaj?ce efekty, o ile chory wykazuje zaanga?owanie i jest pod w?a?ciw? opiek?. Klinika VersusMed jest czo?owym w kraju o?rodkiem przeprowadzaj?cym odwyk oraz detox. Swoj? renom? zawdzi?czamy indywidualnemu podej?ciu do ka?dego pacjenta oraz wspó?pracy z uznanymi specjalistami z zakresu psychoterapeutyki. W czasie leczenia istnieje mo?liwo?? pobytu bliskich chorego w naszym o?rodku, dzi?ki czemu chory ma wi?ksz? motywacj? do walki z na?ogiem. Zapraszamy do naszego o?rodka!
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
VILLA NOVA Dental Clinic to przyjazna i jedna z najnowocze?niejszych w Europie klinik stomatologicznych. Zatrudniamy najlepszych specjalistów ze znakomitymi osi?gni?ciami naukowymi i medycznymi, do?wiadczeniem, a tak?e indywidualnym i serdecznym podej?ciem do ka?dego pacjenta. Klinika ma siedzib? w spokojnej, eleganckiej i bezpiecznej okolicy, jest równie? dostosowana do potrzeb osób niepe?nosprawnych. Korzystamy z zaawansowanych technologii i sprz?tu medyczno-diagnostycznego na najwy?szym ?wiatowym poziomie. Nasz? misj? jest profesjonalna opieka stomatologiczna po??czona z prawdziw? dba?o?ci? o zdrowie, pi?kny u?miech i komfort naszych pacjentów.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Gabinety
U znacznej wi?kszo?ci osób zak?ócenia snu wi??? si? z du?ym stresem, nat?okiem my?li, fobiami oraz depresjami. Nieraz Botox jest w stanie dzia?a? na s?siednie mi??nie jak te? powodowa? przemijaj?ce os?abienie ich pracy. Choroby wzroku s? powszechne, szczególnie we wspó?czesnym spo?ecze?stwie, gdzie na ogó? kilka godzin codziennie sp?dza si? przed monitorem komputera albo telewizorem. Przypuszcza si?, ?e kult pi?knego cia?a pochodzi ju? ze staro?ytno?ci, gdzie u?yto wszystkich dost?pnych specyfików w zamiarze poprawy i upi?kszania wygl?du. Kiedy chorujemy na niedokrwisto??, w naszym dziennym jad?ospisie powinny znajdowa? si? produkty zawieraj?ce co najmniej 30,00000 mg ?elaza. Pacjenci ze schorzeniem musz? co dzie? analizowa? stan insuliny we krwi a tak?e wprowadzi? stosown? diet?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Badania okresowe w Warszawie bez kolejek? Teraz to mo?liwe! Nasza przychodnia oferuje badania wst?pne, profilaktyczne, okresowe oraz dodatkowe dla specyficznych zawodów np. kierowców czy operatorów wózków wid?owych. Ponadto wykonujemy badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych, a tak?e posiadamy nowoczesn? baz? zabiegow? pomocn? w prowadzeniu kompleksowej rehabilitacji oraz kilka gabinetów stomatologicznych. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat naszej przychodni odwied? nasz? stron? internetow?!
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Polsko-Niemieckie Centrum Leczenia Niep?odno?ci FERTI-MED oferuje parom dotkni?tym problemem niep?odno?ci najnowocze?niejsze metody terapii i technik leczenia pozaustrojowego. Brak mo?liwo?ci pocz?cia dziecka ma najcz??ciej przyczyn? natury medycznej. Wybór odpowiedniej dla Pa?stwa terapii zale?y od wielu czynników i wymaga indywidualnej diagnozy. Tak? diagnoz? mo?na postawi? tylko po starannym i wszechstronnym badaniu wst?pnym. Oferujemy pe?en zakres procedur obejmuj?cych leczenie niep?odno?ci kobiecej i m?skiej technikami wspomaganego rozrodu. FERTI-MED jest wiod?cym Centrum Leczenia Niep?odno?ci. Odzwierciedla to liczba zadowolonych pacjentek i osi?gana kwota ci?? klinicznych. Zapraszamy do zapoznania si? ze statystykami na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Kobiety