Katalog Stron WWW

 
 

Biuro rachunkowe Pozna?

Opis Biuro rachunkowe Pozna? Dzia?amy jako biuro rachunkowe w mie?cie Pozna? i zajmujemy si? zarówno obs?ug? klientów indywidualnych, którzy nie prowadz? w?asnej dzia?alno?ci, jak i podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy si? w zagadnieniach zwi?zanych z prawem finansowym. Staramy si? jednak jeszcze bardziej przyk?ada? si? do obowi?zków, aby poziom zadowolenia Klientów, którymi si? opiekujemy, ca?y czas si? podnosi?. Na stronie www znajd? Pa?stwo wi?cej informacji na temat oferty naszych us?ug.
Url http://www.bras7.pl
Kategoria Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Słowa kluczowe biuro rachunkowe Pozna?   ksi?gowo?? Pozna?
Data dodania Dec 30, 2009
ID linku 3648
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe

Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej wymaga od nas znajomo?ci przepisów podatkowych, prawa pracy, znajomo?ci zasad rozlicze? ubezpiecze? spo?ecznych tak?e ci?g?ego ?ledzenia zmian w powy?szych wymienionych przepisach. Nasze biuro rachunkowe wychodz?c naprzeciw Pa?stwa potrzebom równie? i oczekiwaniom oferuje kompleksow? obs?ug? równie? ksi?gow? jak i kadrowo-p?acow?. Biuro nasze prowadzimy tak?e w oparciu o internet co zezwala nam na obs?ugiwanie petentów spoza Radomska (z pomoc? Poczty Polskiej) lub na ?yczenie Klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Kontaktujemy si? za pomoc? poczty e-maili, przesy?amy klientom pe?ne zestawienie o przychodach, kosztach, podatkach do zap?aty. proponujemy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? firm jednoosobowych, spó?ek cywilnych i spó?ek prawa handlowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Biuro Rachunkowe Maximus Waldemar Goli???ski Rawicz wykonuje kompleksowe us???ugi w zakresie: obs???uga ksi???gowa, obs???uga kadrowo-p???acowa, deklaracje VAT, ZUS, poradnictwo w sprawach podatkowych oraz podatkowo-ksi???gowych, PIT-y roczne i pomoc przy opracowywaniu wniosk???w o dotacje unijne, a tak???e reprezentowanie przed Urz???dem Skarbowym oraz ZUS i leasingi. Maximus to nowoczesna obs???uga, atrakcyjne ceny oraz bezp???atne porady przy zak???adaniu i rejestracji firmy. Serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Rozliczanie rocznych PIT-ów z biurem rachunkowym Plus-Minus to przyjemno?? oraz zapewnienie prac na dobrym poziomie. Przedsi?biorstwo ma swoj? lokalizacj? w Warszawie i od wielu lat dzia?a na rynku powi?zanym z ksi?gowo?ci? i rachunkowo?ci?. Dzi?ki nabytemu przez ten okres do?wiadczeniu zyskali?my szerokie grono zadowolonych klientów, które wci?? si? poszerza. Nasz? g?ówn? domen? jest prowadzenie profesjonalnej rachunkowo?ci ma?ych przedsi?biorstw. Przygotowujemy dokumentacje oraz wyliczenia konieczne do prawid?owego rozliczenia si? z Urz?dem Skarbowym oraz ZUS-em. Nowo zak?adanym spó?kom pomagamy w zorganizowaniu przedsi?biorstwa, aby dzia?a?o zgodnie z wymaganiami Instytucji Publicznych. Gwarantujemy pe?n? i bieg?? obs?ug? zlece?. Jeste?my po to, by podo?a? oczekiwaniom naszych interesantów. Z przyjemno?ci? zach?camy do zajrzenia na stron? internetow? naszego biura po wi?cej informacji dotycz?cych oferty.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Zapraszamy do skorzystania z us?ug lokalnego biura rachunkowego Mad Office na ul. Maczka 19a/6. Specjalizujemy si? w prowadzeniu ksi?g rachunkowych, indeksów rycza?tu, obs?ugi kadrowo - p?acowej oraz wiele wi?cej, o czym zdo?asz si? przekona? odwiedzaj?c nasz? stron? www. Wszystkich potencjalnych klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego, albo mailowego, czy te? skorzystania z formularza kontaktowego znajduj?cego si? na naszej stronie internetowej w zak?adce kontakt, który bardzo szybko odpowie nam na wa?ne kwestie dotycz?ce wspó?pracy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biuro rachunkowe Warszawa oferuje pe?n? obs?ug? ksi?gow? oraz kadrow? firm dzia?aj?cych zarówno jako osoby fizyczne jak i podmioty prawne. Do?wiadczenie i zaanga?owanie naszych specjalistów w powierzane zadania, gwarantuj? wysok? jako?? us?ug, co za tym idzie, zadowolenie naszych klientów. Biuro rachunkowe warszawa ka?dego klienta traktuje w sposób indywidualny. Zapraszamy!
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe