Katalog Stron WWW

 
 

Biogazownia

Opis Biogazownia Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.Dzisiejsze czasy zmuszaj? cz?owieka do poszukiwania nowych ?róde? zasilania. Oczywi?cie jedn? z mo?liwo?ci jest zastosowanie OZE czyli odnawialnych ?róde? energii, co jest wielce pozytywne. Na naszej stronie Biogazownie.org.pl na pewno uda wam si? znale?? wiele informacji na temat jak dzia?a biogazownia i gdzie wyst?puje biogaz.
Url http://www.biogazownie.org.pl
Kategoria Edukacja Nauka > Ekologia
Słowa kluczowe biogaz   biogazownia   ekologia   energia   oze   przyroda
Data dodania Jan 6, 2010
ID linku 3717
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Edukacja Nauka > Ekologia

W dobie galopuj?cych cen energii trzeba oszcz?dza?. Przedstawiamy Pa?stwu nasz? ofert?: nowoczesne kolektory s?oneczne oraz systemy solarne. Warto nam zaufa? - to po prostu si? op?aci! Pomagamy równie? zdoby? dotacj? na inwestycj? dotycz?c? zakupu i monta?u kolektorów. Nasi fachowcy doradz? Pa?stwu w wyborze oraz zaproponuj? do?wiadczone ekipy monterów. Naszym zdaniem "bycie ekologicznym" to w XXI w. obowi?zek. B?d?cie Pa?stwo ?wiadomi, tego, ?e Ziemi? po nas odziedzicz? nasze dzieci. Zastanówcie si? jaki prezent im pozostawimy. B?d?my ekologiczni!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Dom Wn?trze > Remonty
Firma GEOTAKT z Kielc oferuje us?ugi dotycz?ce ochrony ?rodowiska i geologii. Zapewnia kompetentne podej?cie do u?ytkownika. Opiera prac? na innowacyjno?ci i rzetelno?ci, a zamówienia spe?nia terminowo i w dobrych cenach. Za?og? firmy tworz? profesjonali?ci z wieloletnim do?wiadczeniem, cieszy si? wi?c wielkim uznaniem nabywców. W dzia?alno?ci zachowuje wszelakie procedury bezpiecze?stwa. Oferuje us?ugi z zakresu projektowania, tj. projekty geologiczne, programy gospodarki odpadami i rekultywacji czy dokumentowanie zasobów wód podziemnych. Zajmuje si? równie? dzia?alno?ci? wdro?eniow?, czyli badaniami pod?o?a budowlanego, sondowaniami dynamicznymi, wierceniami, nadzorami rekultywacyjnymi, testowaniem zanieczyszcze? pod?o?a gruntowo-wodnego, ska?e? substancjami ropopochodnymi czy metalami ci??kimi. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Nasz? podstawow? produkcj? i ofert? handlow? s? przydomowe oczyszczalnie ?cieków typu TOPAS. Te ekologiczne oczyszczalnie ?cieków s? produkowane w wielko?ci od 1 do 400 RLM. Pierwowzorem i zarazem punktem wyj?cia do skonstruowania oczyszczalni i opracowania technologii TOPAS , by?y du?e oczyszczalnie ?cieków typu SBR. Oprócz przydomowych (kompaktowych) oczyszczalni typu TOPAS zajmujemy si? budow? i monta?em oczyszczalni powy?ej 400RLM. S? to biologiczne oczyszczalnie ?cieków SBR typu MONOBLOK i FLEXIDIBLOK przeznaczone dla wsi , ma?ych i du?ych miejscowo?ci. Biologiczne oczyszczalnie ?cieków tej wielko?ci ?wietnie zdaj? egzamin przy du?ych obiektach handlowych oraz jako oczyszczalnie osiedlowe i oczyszczalnie dzielnicowe itp.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne
Budownictwo
e-biogazownia.pl - kompendium wiedzy o biogazie. Pe?na informacja na temat jego uzyskiwania, zastosowa?, a tak?e innych alternatywnych biopaliw. Uzyskasz tu równie? informacje na temat aktualnego wykorzystanie biogazu w Polsce, porady na temat dotacji unijnych na budow? biogazowni rolniczych oraz kilka ciekawych artyku?ów na temat ekologicznych ?róde? energii. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa zainteresowanych nasz? ofert? na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Forum Przyrodnicze, Zadania z Chemii i Biologii . Pomoc w nauce .Forum rozwini?te jest na chemie,biologie,fizyke i medycyne .Chcesz i?? na studia Medyczne, chcesz si? dobrze przygotowa? ! Nie masz wyboru do??cz do Nas ju? dzi?. Jeszcze w tym miesi?cy macie okazj? zagra? w konkutsie gdzie mamy dobre nagrody np: ksi??ka biologiczno-chemiczna która kosztuje w sklepie oko?o : 200z? jest to dos?ona BIBLIA!

Nowy Portal przyrodniczy, który pr??nie si? rozwij? i nie traci czasu na zb?dne trele-lele.Jeste?my grup? znaj?cych si? ludzi
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Edukacja Nauka > Nauki przyrodnicze
Edukacja Nauka > Kursy